موضوعات = رفتار مصرف کننده
عوامل مؤثر بر سرسپردگی برند با نقش میانجی تعهد مشتری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403

10.22051/bmr.2024.42993.2436

زهرا اولادقره گوز؛ محمد فاریابی؛ فرزانه فاطمی


الگوی گوناگونی نسل‌ها در رفتار مصرف‌کننده و تبیین آن با تأکید بر نگرش به آمیختۀ بازاریابی (مورد مطالعه: برند پوشاک)

دوره 10، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 131-176

10.22051/bmr.2022.40213.2335

هوشمند باقری قره بلاغ؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم زارعی


تأثیر ابعاد تنفر از برند بر رفتار مصرف‌کنندگان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 99-144

10.22051/bmr.2022.39604.2318

ناهید رهبری پاک؛ ناصر یزدانی


شناسایی الگوی ذهنی مشتریان نسبت به برند بانک ملی ایران

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 233-272

10.22051/bmr.2021.35496.2127

احسان درستکار؛ علی یعقوبی پور؛ محمد منتظری


تأثیر تجربه برند مقصد گردشگری بر خلق مشترک ارزش با تمرکز بر نقش میانجی عشق به برند مقصد

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 89-118

10.22051/bmr.2021.35372.2122

جواد رضایی حاجی ابادی؛ مجید محمدشفیعی؛ علی کاظمی


تأثیر درجه مشتری‌مداری بازار کالا بر برند کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 45-68

10.22051/bmr.2021.34130.2082

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ مسعود رکاب