دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار 1400، صفحه 1-280 
2. توسعه چارچوب رفتار شهروندی برند

صفحه 57-108

10.22051/bmr.2021.35868.2140

محمد غفاری؛ حسین معینی؛ ابوالفضل گودرزی؛ مهدی فرمانی


5. تحلیل پاسخ مغز به برندهای چای داخلی با رویکرد بازاریابی عصبی

صفحه 189-232

10.22051/bmr.2021.34633.2125

مهدی فدایی اشکیکی؛ مهدی همایون فر؛ دانیال صابر سمیعی؛ فاطمه بلگوری