اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد علی بابایی زکلیکی

مدیریت استراتژیک دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/babaee/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/9351/Default.aspx
ma.babaieatalzahra.ac.ir

مدیر مسئول

زهرا رزمی

مدیریت استادیار دانشگاه الزهرا

zahrarazmiatalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد علی بابایی زکلیکی

مدیریت استراتژیک - رهبری دانشیار دانشگاه الزهرا

ma.babaieatalzahra.ac.ir

معصومه حسین زاده شهری

مدیریت استراتژیک و بازاریابی دانشیار مدیریت

mhshahriatalzahra.ac.ir

منیژه حقیقی نسب

مدیریت بازاریابی بین الملل بازاریابی الکترونیک بازاریابی صنعتی بازاریابی خدمات کار آفرینی دانشیار دانشگاه الزهرا

mhaghighinasabatalzahra.ac.ir

کامبیز حیدرزاده

مدیریت بازاریابی دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

kambizheidarzadehatyahoo.com

رضا رسولی

استاد دانشگاه پیام نور

r.rasouli39atyahoo.com

آرش شاهین

دانشیار دانشگاه اصفهان

a.shahinatbpshakhespajouh.ac.ir

اسدالله کردنائیج

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

naeijatmodares.ac.ir

منوچهر نجمی

مدیریت کیفیت دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

m.najmiatsharif.edu