گزارش سه تابستان 98

                                                                                            

تابستان 98

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

69

تعداد پذیرش

2

تعداد عدم پذیرش

62

تعداد عدم پذیرش بدون داوری

37

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

11

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

96

متوسط زمان داوری

26

متوسط زمان پذیرش

190

متوسط زمان عدم پذیرش

56

متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری

8

متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش)

260

درصد پذیرش

3

متوسط تعداد داوری

3