نشریه علمی «مدیریت برند»

دسترسی آزاد

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است 

                                   این نشریه دارای تفاهم نامه همکاری با انجمن علمی بازاریابی ایران  می باشد.

  COPE: این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛

نوع نشریه: علمی

تناوب انتشار: فصلنامه

سال آغاز انتشار: 93

وضعیت انتشار: الکترونیکی

رتبه در وزارت علوم : ب

زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می شود

نوع داوری: فرآیند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناش و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی

 هزینه داوری مقاله: 1500000 ریال بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود؛

 هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال قبل از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود؛

    ارسال فایل مشابهت یابی شده الزامی ایست

 نویسندگانی که مقالات آنها از سال 99 به بعد در فصل نامه چاپ میشود، ملزم به تهیه چکیده مبسوط انگلیسی میباشند

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

                                     فلوچارت مراحل داوری و پذیرش مقالات در مجله مدیریت برند

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار 1400، صفحه 1-280 

2. توسعه چارچوب رفتار شهروندی برند

صفحه 57-108

10.22051/bmr.2021.35868.2140

محمد غفاری؛ حسین معینی؛ ابوالفضل گودرزی؛ مهدی فرمانی


5. تحلیل پاسخ مغز به برندهای چای داخلی با رویکرد بازاریابی عصبی

صفحه 189-232

10.22051/bmr.2021.34633.2125

مهدی فدایی اشکیکی؛ مهدی همایون فر؛ دانیال صابر سمیعی؛ فاطمه بلگوری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان