نشریه علمی «مدیریت برند»

دسترسی آزاد

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است 

 

  COPE: این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛

 هزینه داوری مقاله: 1500000 ریال بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود؛

 هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال قبل از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود؛

    ارسال فایل مشابهت یابی شده الزامی ایست

 نویسندگانی که مقالات آنها از سال 99 به بعد در فصل نامه چاپ میشود، ملزم به تهیه چکیده مبسوط انگلیسی میباشند

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

                                     فلوچارت مراحل داوری و پذیرش مقالات در مجله مدیریت برند

شماره جاری: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 23، پاییز 1399، صفحه 1-230 

2. طراحی و تبیین الگوی بومی بازاریابی دیجیتال در سیستم بانکی

صفحه 53-86

10.22051/bmr.2021.34831.2104

نیلوفر شافعیان؛ محمد آقایی؛ نادر غریب نواز؛ بهمن بنی مهد


5. طراحی مدل برندسازی اجتماعی در صنعت بانکداری در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 171-226

10.22051/bmr.2021.35015.2108

عیسی فهیم؛ مجتبی پورسلیمی؛ علی حسین زاده؛ محمد قاسمی نامقی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2345-3222
شاپا الکترونیکی
2538-1482

ابر واژگان