گزارش سه ماهه زمستان 98

زمستان 98

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

67

تعداد پذیرش

2

تعداد عدم پذیرش

57

تعداد عدم پذیرش بدون داوری

40

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

7

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

42

متوسط زمان داوری

16

متوسط زمان پذیرش

95

متوسط زمان عدم پذیرش

26

متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری

7

درصد پذیرش

3

متوسط تعداد داوری

3