اخبار و اعلانات

گزارش سه ماهه زمستان 98

زمستان 98 عنوان مقدار تعداد مقاله 67 تعداد پذیرش 2 تعداد عدم پذیرش 57 تعداد عدم پذیرش بدون داوری 40 متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 متوسط زمان داوری 16 متوسط زمان پذیرش 95 متوسط زمان عدم پذیرش 26 متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 7 درصد پذیرش 3 متوسط تعداد داوری 3  

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه پاییز 98

                                                                                    پاییز 98 عنوان مقدار تعداد مقاله 50 تعداد پذیرش 4 تعداد عدم پذیرش 39 تعداد عدم پذیرش بدون داوری 27 متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 متوسط زمان داوری 26 متوسط زمان پذیرش 91 متوسط زمان عدم پذیرش 44 متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 180 درصد ...

مطالعه بیشتر

گزارش سه تابستان 98

                                                                                             تابستان 98 عنوان مقدار تعداد مقاله 69 تعداد پذیرش 2 تعداد عدم پذیرش 62 تعداد عدم پذیرش بدون داوری 37 متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 متوسط زمان داوری 26 متوسط زمان پذیرش 190 متوسط زمان عدم پذیرش 56 متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 8 متوسط زمان انتشار ...

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه بهار 98

            بهار 98                                          عنوان مقدار تعداد مقاله 58 تعداد پذیرش 4 تعداد عدم پذیرش 50 تعداد عدم پذیرش بدون داوری 32 متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 135 متوسط زمان داوری 20 متوسط زمان پذیرش 268 متوسط زمان عدم پذیرش 33 متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 7 متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 300 درصد ...

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه زمستان 97

  تعداد مقالات دریافتی 75   تعداد مقالات عدم پذیرش 41   تعداد مقالات پذیرفته شده 6   تعداد مقالات چاپ شده 6   متوسط میانگین زمان داوری 12   متوسط زمان اولین برای داوری 21   متوسط زمان تا اولین اقدام 18   متوسط تعداد روزهای کار شده 33 گزارش سه ماهه زمستان سال 97  

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه پاییز 97

  تعداد مقالات دریافتی 80   تعداد مقالات عدم پذیرش 66   تعداد مقالات پذیرفته شده 6   تعداد مقالات چاپ شده 6   متوسط میانگین زمان داوری 14   متوسط زمان اولین برای داوری 15   متوسط زمان تا اولین اقدام 12   متوسط تعداد روزهای کار شده 44 گزارش سه ماهه پاییز سال 97  

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه تابستان 97

  تعداد مقالات دریافتی 46   تعداد مقالات عدم پذیرش 39   تعداد مقالات پذیرفته شده 6   تعداد مقالات چاپ شده 6   متوسط میانگین زمان داوری 24   متوسط زمان اولین برای داوری 13   متوسط زمان تا اولین اقدام 12   متوسط تعداد روزهای کار شده 67 گزارش سه ماهه تابستان سال 97  

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماه بهار 97

  تعداد مقالات دریافتی 39   تعداد مقالات عدم پذیرش 38   تعداد مقالات پذیرفته شده -----   تعداد مقالات چاپ شده -----   متوسط میانگین زمان داوری 17   متوسط زمان اولین برای داوری 25   متوسط زمان تا اولین اقدام 23   متوسط تعداد روزهای کار شده 87 گزارش سه ماهه بهار سال 97  

مطالعه بیشتر

گزارش1396-پاییز

مقالات دریافت شده    مقالات رد شده   مقالات پس گرفته شده   مقالات در جریان داوری-بازنگری-ویراستاری   71 عنوان 57 عنوان 4 عنوان 10 عنوان

مطالعه بیشتر

گزارش -1396

تعداد مقالات رسیده تعداد مقالات رد شده تعداد مقالات ارسال شده برای داوران تعداد مقالات بازنگری شده تعداد مقالات چاپ شده تعداد مقالات در حال بررسی اولیه 98 67 15 5 6 5

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه زمستان 1395

تعداد مقالات رسیده تعداد مقالات رد شده تعداد مقالات غربالگری اولیه شده و ارسال شده برای داوران تعداد مقالات داوری شده (حداقل یک داوری) تعداد مقالات ارسال شده برای بازنگری (تکمیل داوری) تعداد مقالات بازنگری شده تعداد مقالات تعیین تکلیف شده 57 29 5 11 9 9 6 مقاله چاپ شده  

مطالعه بیشتر

منشور اخلاقی(COPE)

منشور اخلاقی(COPE)

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه پاییز 1395

تعداد مقالات رسیده تعداد مقالات رد شده تعداد مقالات غربالگری اولیه شده و ارسال شده برای داوران تعداد مقالات داوری شده (حداقل یک داوری) تعداد مقالات ارسال شده برای بازنگری (تکمیل داوری) تعداد مقالات بازنگری شده تعداد مقالات تعیین تکلیف شده 64 38 2 32 1 27 23 رد شده + 5 مقاله پذیرش نهایی شده    

مطالعه بیشتر