اخبار و اعلانات

گزارش سه ماهه زمستان 97

  تعداد مقالات دریافتی 75   تعداد مقالات عدم پذیرش 41   تعداد مقالات پذیرفته شده 6   تعداد مقالات چاپ شده 6   متوسط میانگین زمان داوری 12   متوسط زمان اولین برای داوری 21   متوسط زمان تا اولین اقدام 18   متوسط تعداد روزهای کار شده 33 گزارش سه ماهه زمستان سال 97  

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه پاییز 97

  تعداد مقالات دریافتی 80   تعداد مقالات عدم پذیرش 66   تعداد مقالات پذیرفته شده 6   تعداد مقالات چاپ شده 6   متوسط میانگین زمان داوری 14   متوسط زمان اولین برای داوری 15   متوسط زمان تا اولین اقدام 12   متوسط تعداد روزهای کار شده 44 گزارش سه ماهه پاییز سال 97  

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه تابستان 97

  تعداد مقالات دریافتی 46   تعداد مقالات عدم پذیرش 39   تعداد مقالات پذیرفته شده 6   تعداد مقالات چاپ شده 6   متوسط میانگین زمان داوری 24   متوسط زمان اولین برای داوری 13   متوسط زمان تا اولین اقدام 12   متوسط تعداد روزهای کار شده 67 گزارش سه ماهه تابستان سال 97  

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماه بهار 97

  تعداد مقالات دریافتی 39   تعداد مقالات عدم پذیرش 38   تعداد مقالات پذیرفته شده -----   تعداد مقالات چاپ شده -----   متوسط میانگین زمان داوری 17   متوسط زمان اولین برای داوری 25   متوسط زمان تا اولین اقدام 23   متوسط تعداد روزهای کار شده 87 گزارش سه ماهه بهار سال 97  

مطالعه بیشتر

گزارش1396-پاییز

مقالات دریافت شده    مقالات رد شده   مقالات پس گرفته شده   مقالات در جریان داوری-بازنگری-ویراستاری   71 عنوان 57 عنوان 4 عنوان 10 عنوان

مطالعه بیشتر

گزارش -1396

تعداد مقالات رسیده تعداد مقالات رد شده تعداد مقالات ارسال شده برای داوران تعداد مقالات بازنگری شده تعداد مقالات چاپ شده تعداد مقالات در حال بررسی اولیه 98 67 15 5 6 5

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه زمستان 1395

تعداد مقالات رسیده تعداد مقالات رد شده تعداد مقالات غربالگری اولیه شده و ارسال شده برای داوران تعداد مقالات داوری شده (حداقل یک داوری) تعداد مقالات ارسال شده برای بازنگری (تکمیل داوری) تعداد مقالات بازنگری شده تعداد مقالات تعیین تکلیف شده 57 29 5 11 9 9 6 مقاله چاپ شده  

مطالعه بیشتر

منشور اخلاقی(COPE)

منشور اخلاقی(COPE)

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه پاییز 1395

تعداد مقالات رسیده تعداد مقالات رد شده تعداد مقالات غربالگری اولیه شده و ارسال شده برای داوران تعداد مقالات داوری شده (حداقل یک داوری) تعداد مقالات ارسال شده برای بازنگری (تکمیل داوری) تعداد مقالات بازنگری شده تعداد مقالات تعیین تکلیف شده 64 38 2 32 1 27 23 رد شده + 5 مقاله پذیرش نهایی شده    

مطالعه بیشتر