تحلیل نقش برند لیگ، تصویرسازی ذهنی و هوش فرهنگی در انسجام تیمی باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل انسجام تیمی باشگاه­های لیگ برتر فوتسال ایران، نقش برند لیگ، تصویرسازی ذهنی و هوش فرهنگی رقابت­های لیگ برتر فوتسال ایران بود. پژوهش حاضر از پژوهش­های توصیفی- همبستگی است که با توجه به هدف پژوهش توسعه­ای می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازیکنان مرد و زن لیگ برتر فوتسال کشور تشکیل می­دادند (N=350) که از نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد بود و از پرسشنامه­های برند لیگ کنکل و همکاران (2017)، هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2004)، انسجام تیمی کارون و همکاران (1998)، و تصویرسازی ورزشی هال و همکاران (1998) برای گردآوری داده­ها استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم­افزارهای آماری SPSS نسخه 24 و PLS3 استفاده شد. آزمون فرضیه­های پژوهش با رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری موردبررسی قرار گرفتند. بر پایه یافته­های پژوهش، برند لیگ تأثیر مثبت و معنی­داری بر تصویرسازی ذهنی دارد و تصویرسازی ذهنی نیز بر هوش فرهنگی و انسجام تیمی تأثیر مثبت و معنی­داری می­گذارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که انسجام تیمی به‌شدت تحت تأثیر هوش فرهنگی بازیکنان است. با توجه به تجزیه‌وتحلیل مدل نهایی پژوهش این­طور نتیجه­گیری می­شود که جهت بهبود تصویرسازی ذهنی بازیکنان، می­توان روی برندسازی و برند لیگ تمرکز کرد و سپس برای بالا بردن میزان انسجام تیمی، تصویرسازی ذهنی و هوش فرهنگی بازیکنان لیگ برتر فوتسال را بهبود داد تا بتواند تأثیر مثبت و معنی­داری بر انسجام تیمی آن‌ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Role of League Brand, Mental Imagery and Cultural Intelligence in Team cohesion of Iranian Futsal Premier League Clubs

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Roya Kalati 1
  • Asadollah Kordnaeij 2
  • Soheil Nejat 3
1 Department of Sport Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
2 Professor, Business Management Department, Faculty of Management & Economics, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
3 PhD Candidate in Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the team cohesion of Iranian Futsal League clubs, the role of league brand, mental imagery and cultural intelligence of Iranian Futsal Premier League competitions. The present study is a descriptive-correlational research that is developmental according to the purpose of the research. The statistical population of this study consisted of all male and female players of The National Futsal League (N=350) who were selected through random cluster sampling. The research tools included Knuckle league brand questionnaire (2017), cultural intelligence of Ang et al. (2004), Standard Questionnaire of Team Cohesion of Karun et al. (1998) and Hall et al. Sport Imagery Standard Questionnaire (1998). SPSS statistical software version 24 and PLS3 were used to analyze the data. . Testing the research hypotheses was investigated using structural equation modeling approach. Based on the findings of the study, the league brand has a positive and significant effect on mental imagery and mental imagery also has a positive and significant effect on cultural intelligence and team cohesion. Also, the results of this study showed that team cohesion is strongly influenced by players' cultural intelligence. According to the analysis of the final model of the research, it is concluded that in order to improve the mental imagery of players, it is possible to focus on branding and branding of the league and then to increase the level of team cohesion, mental imagery and cultural intelligence of the players of the Futsal Premier League can have a positive and meaningful impact on their team cohesion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team Cohesion
  • Iranian Futsal League
  • League Brand
  • Cultural Intelligence
  • Mental Imagery
دانا، امیر؛ رفیعی، صالح و صالحیان، میرحمید. (1397). تأثیر خستگی محیطی بر ویژگی های زمانی تصویرسازی ذهنی در شناگران ماهر و غیر ماهر. مجله مطالعات روانشناسی ورزشی،  1(23)، 179-204.
رحمان­پور، عادل و غفرانی، محسن. (1393). مقایسة منابع قدرت مربیان و انسجام تیمی ورزشکاران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران زن و مرد استان خراسان جنوبی. مجله مدیریت ورزشی. 6(4)، 657-670.
رحمان­پور، عادل؛ غفرانی، محسن و فهیم دوین، حسن. (1394). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مربیان با انسجام تیمی ورزشکاران در پنجمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگا ههای پیام نور کشور در سال 1390. مجله مدیریت ورزشی. 7(2)، 237-252.
رسولی، مهدی؛ الهی، علیرضا و اسمعیلی، محسن. (1398). توسعه مدل مدیریت برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران. مدیریت و توسعه ورزش، 8(2)، 130-141.
رمضان­زاده، حسام. و غفوری، میترا. (1396). اثر تصویرسازی درونی و بیرونی بر افت گرم کردن مهارت‌های باز و بسته. مطالعات روانشناسی ورزشی. 1(21)، 117-132.
سلیمانی، مجید. (1395). رابطه هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان همدان.  مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(10)، 91-98.‎
سهرابی، مهدی؛ عطارزاده حسینی، سید رضا و نامنی، زهرا. (1391). تأثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال. مطالعات روان شناسی ورزشی، 1(2)، 15-26.
سهرابی دهاقانی، منصوره؛ خلجی، حسن و بهرامی، علیرضا. (1394). ارتباط بین قابلیت تصویرسازی ذهنی با حس حرکت دختران ورزشکار و غیر ورزشکار. مطالعات روان شناسی ورزشی، 1(12)، 17-30.
سیف برقی، توحید؛ کردی، رامین و معماری، امیرحسین. (1392). اثربخشی تصویرسازی ذهنی بر عملکرد ورزشکاران نخبه فوتبال در جوانان و بزرگ سالان: کارآزمایی بالینی. مجله دانشکده پزشکی، 71(3)، 171-178.
طالبی، راضیه؛ رستمی، ربابه و خوشبخت، فریبا. (1394). اثر برنامه آموزش تصویرسازی بر اجرا و یادگیری مهارت های پایه مینی بسکتبال. مطالعات روان شناسی ورزشی، 1 (14)، 29-44.
عونی هریس، وحید؛ محمودیان هریس، زهرا و عونی، صمد. (1395). ارتباط مهارت  تصویرسازی و کارایی تیمی در ورزشکاران رشته­های تیمی. نشریه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1(2)، 46-55.
کلانی، امین؛ خلیفه، نعمت و طیبی، سجاد. (2015). نقش ابعاد هوش فرهنگی در تسهیل انسجام تیمی بازیکنان لیگ برتر والیبال ایران. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 2(2)، 105-115.‎
مصلحی، عبدالله؛ دوستی، مرتضی و صفانیا، علی محمد. (1394). بررسی رابطة بین سبک­های رهبری مربیان، انسجام گروهی و موفقیت تیمی مطالعه موردی : لیگ دسته اول فوتسال استان مازندران. مجله مدیریت ورزشی، 7 (4) : 501-512.
حمیدی، مهرزاد؛ اندام، رضا و فیضی، سمیرا. (1392). بررسی ابعاد هوش فرهنگی نیروهای داوطلب در ورزش. ‎مجله مدیریت ورزشی، 5 (3)،5-20.
میرعرب رضی، رضا و دیبایی صابر، محسن. (1397). پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی معلمان بر اساس هوش فرهنگی و مدیریت تعارض. مدیریت فرهنگ سازمانی، 16(2)، 461-484.‎
نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ شعبانی بهار، غلام­رضا؛ گیلانی، مریم و اسکندری، اصغر. (1392). بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یاددهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(18)، 113-128.‎
ولی­زاده الوان، سمیه؛ مشکاتی، زهره و فائقی، سحر. (1394). تحلیل مؤلفه‌های هوش فرهنگی در برنامه تلویزیونی نود با تأکید بر مدیریت ورزشی. پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 5(9)، 35-47.‎
Abraham, A. Franklin, E. Stecco, C. & Schleip, R. (2020). Integrating mental imagery and fascial tissue: A conceptualization for research into movement and cognition. Complementary Therapies in Clinical Practice, 40, 101-193.
Altinay, L. Madanoglu, G. K. Kromidha, E. Nurmagambetova, A. & Madanoglu, M. (2020). Mental aspects of cultural intelligence and self-creativity of nascent entrepreneurs: The mediating role of emotionality. Journal of Business Research. In Press. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.048.
Appelbaum, N. P. Lockeman, K. S. Orr, S. Huff, T. A. Hogan, C. J. Queen, B. A. & Dow, A. W. (2020). Perceived influence of power distance, psychological safety, and team cohesion on team effectiveness. Journal of interprofessional care34(1), 20-26.
Arvinen-Barrow, M. Weigand, D. A. Thomas, S. Hemmings, B. & Walley, M. (2007). Elite and Novice Athletes' Imagery Use in Open and Closed Sports. Journal of Applied Sport Psychology19(1), 93-104.
Braun, M. T. Kozlowski, S. W. Brown, T. A. & DeShon, R. P. (2020). Exploring the dynamic team cohesion–performance and coordination–performance relationships of newly formed teams. Small Group Research, 51(5), 551-580.
Dana, A. Rafiei, P. Salehian, M. (2018). The effect of environmental fatigue on temporal features of mental imagery in skilled and unskilled swimmers. Journal of Sport Psychology Studies, 1 (23), 179-204.) In Persian(
Gardner, H. & Hatch, T. (1989). Educational Implications of the Theory of Multiple Intelligences. Educational Researcher18(8), 4-10.
Gavilan, D. & Avello, M. (2020). Brand-Evoked Mental Imagery: The Role of Brands in Eliciting Mental Imagery. SAGE Open10(4), 2158244020977484.
Göl, İ. & Erkin, Ö. (2019). Association between cultural intelligence and cultural sensitivity in nursing students: A cross-sectional descriptive study. Collegian26(4), 485-491.
Hamidi, M. Andam, R. Faizi, S. (2013). Investigating the dimensions of cultural intelligence of volunteer forces in sports. Journal of Sports Management, 5 (3),5-20. )In Persian(
Huijgen, B. C. Elferink-Gemser, M. T. Lemmink, K. A. & Visscher, C. (2014). Multidimensional performance characteristics in selected and deselected talented soccer players. European journal of sport science14(1), 2-10.
Iskhakova, M. & Ott, D. L. (2020). Working in culturally diverse teams. Journal of International Education in Business. 13(1), 37-54.
Johnson, U. (2006). Sport Psychology–Past, Present and Future: The Perceptions of Swedish Sport Psychology. Students. Athletic Insight8(3), 64-78.
Julstrom, B. A. & Baron, R. J. (1985). A Model of Mental Imagery. International Journal of Man-Machine Studies23(3), 313-334.
Kalani, A. Khalifa, N. Taybi, S. (2015). The role of cultural intelligence dimensions in facilitating team cohesion of Iranian Premier Volleyball League players. Human Resource Management in Sport, 2 (2), 105-115. )In Persian(
Kunkel, T. Doyle, J.P. & Berlin, A. (2017). Consumers’ perceived value of sport team games—A multi-dimensional approach. Journal of Sport Management, 31(1), 80–95.
Kunkel, T. Funk, D. C. & Lock, D. (2017). The effect of league brand on the relationship between the team brand and behavioral intentions: A formative approach examining brand associations and brand relationships. Journal of Sport Management31(4), 317-332.
Li, Y. & Skulason, A. (2013, July). Uncovering the effects of cultural intelligence on cross-cultural virtual collaboration processes. In International Conference on Cross-Cultural Design (pp. 237-246). Springer, Berlin, Heidelberg.
Lyons, B. M. (2020). The Moderating Effect of the Coach-athlete Dyad on the Team Cohesion-Team Performance Relationship: a Family Systems Approach (Doctoral dissertation, Northcentral University).
Martin, E. & Good, J. (2015). Strategy, Team Cohesion and Team Member Satisfaction: The Effects of Gender and Group Composition. Computers in Human Behavior53, 536-543.
Mertens, G, KrypotosabIris, A. M. & Engelhard, I. M. (2020). A review on mental imagery in fear conditioning research 100 years since the ‘Little Albert’ study. Behaviour Research and Therapy, 126, 103556.
Mir Arab, R. And Dibai, p. (2018). Predicting teachers' organizational citizenship behavior based on cultural intelligence and conflict management. Organizational Culture Management, 16 (2), 461-484. )In Persian(
Mistretta, E. G. Glass, C. R. Spears, C. A. Perskaudas, R. Kaufman, K. A. & Hoyer, D. (2017). Collegiate athletes’ expectations and experiences with mindful sport performance enhancement. Journal of clinical sport psychology11(3), 201-221.
Moon, T. (2013). The effects of cultural intelligence on performance in multicultural teams. Journal of Applied Social Psychology, 43(12), 2414-2425.
Mose, R. (2020). Factors Influencing Team Cohesion and Sports Performance Among Under 15 Football Teams in Brookhouse School, Nairobi County, Kenya (Doctoral dissertation, University of Nairobi).
Moslehi, A. Dosti, M. Safania, A. (2015). Investigating the Relationship between Coaches' Leadership Styles, Team Cohesion and Team Success Case Study: First Division Futsal League of Mazandaran Province. Journal of Sports Management, 7 (4): 501-512. )In Persian(
Moynihan, L. M. Peterson, R. S. & Earley, P. C. (2006). Cultural Intelligence and The Multinational Team Experience: Does The Experience Of Working In A Multinational Team Improve Cultural Intelligence? In National Culture and Groups (Pp. 299-323). Emerald Group Publishing Limited.
Murray, N. P. (2006). The Differential Effect of Team Cohesion and Leadership Behavior in High School Sports. Individual Differences Research, (4)4, 216-225.
Naik, K. & Bobade, A. (2017, September). Importance of cultural intelligence in Indian management education. In 10th Annual Conference of the Euromed Academy of Business.
Nasiri Valik Bani, F. Shabani Bahar, G. Gilani, M. Eskandari, A. (2013). Investigating the relationship between social intelligence and cultural intelligence with the use of teaching organization in the General Department of Sports and Youth of Hamadan Province. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 9 (18), 113-128. )In Persian(
Ouni Harris, W. Mahmoudian Harris, Z. Ouni, p. (2016). The Relationship between Illustration Skills and Team Performance in Athletes in Team Fields. Journal of Physical Education and Sports Science Studies, 1 (2), 46-55. )In Persian(
Pritchard, A. Cook, D. Jones, A. Bason, T. & Salisbury, P. (2020). Building a brand portfolio: the case of English Football League (EFL) clubs. European Sport Management Quarterly, 1-19. https://doi.org/10.1080/16184742.2020.1802501.
Pritchard, A. Cook, D. Jones, A. Bason, T. Salisbury, P. & Hickman, E. (2019). Professional sports teams: Going beyond the core. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 20(4), 554–556.
Rahmanpour, A. And Ghofrani, M. (2014). Comparison of coaches' power resources and team cohesion of athletes from the perspective of male and female coaches and athletes of South Khorasan province. Journal of Sports Management. 6 (4): 657-670.) In Persian)
Rahmanpour, Adel, Ghofrani, Mohsen, Fahim Duin, Hassan. (2015). Investigating the relationship between coaches' emotional intelligence and team cohesion of athletes in the fifth olympiad of female students of Payame Noor universities in 2011. Journal of Sports Management. 7 (2), 237-252.) In Persian (
Ramezanzadeh, H. Ghafouri, M. (2017). The effect of internal and external imaging on the decline in warm-up of open and closed skills. Journal of Sport Psychology Studies, 1 (21), 117-132.) In Persian (
Rasooli, M. Elahi, A. Ismaili, M. (2019). Development of brand management model of Iranian Premier League clubs. Sports Management and Development, 8 (2), 130-141.) In Persian (
Salas, E. Grossman, R. Hughes, A. M. & Coultas, C. W. (2015). Measuring team cohesion: Observations from the science. Human factors57(3), 365-374.
Seif Barghi, T. Kurdi, R. Memari, A. (2013). The effectiveness of mental imagery on the performance of elite football athletes in youth and adults: Clinical Trials, Journal of the School of Medicine, 71 (3), 171-178. )In Persian(
Simonsmeier, B. A. & Buecker, S. (2017). Interrelations of Imagery Use, Imagery Ability, and Performance in Young Athletes. Journal of Applied Sport Psychology29(1), 32-43.
Sohrabi Dehaghani, M. Khalaji, H. Bahrami, A. (2015). The relationship between mental imagery and the sense of movement of female athletes and non-athletes. Sports Psychology Studies, 1 (12), 17-30. )In Persian(
Sohrabi, M. Attarzadeh Hosseini, S. Namani, Z. (2012). The effect of cognitive and motivational imagery on learning basic basketball skills. Sports Psychology Studies, 1 (2), 15-26. )In Persian(
Soleimani, M. (2016). The relationship between cultural intelligence and the ability to resolve conflict in managers in sports and youth departments of Hamadan province. Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sport, 3 (10), 91-98. )In Persian(
Talebi, R. Rostami, R. Khoshbakht, F. (2015). The effect of illustration training program on the implementation and learning of basic mini-basketball skills. Sports Psychology Studies, 1 (14), 29-44. )In Persian(
Valizadeh Alwan, S. Meshkati, Z. Faeqi, S. (2015). Analysis of cultural intelligence components in Nod TV program with emphasis on sports management. Contemporary Research in Sports Management, 5 (9), 35-47. )In Persian(
van der Voet, J. & Steijn, B. (2020). Team innovation through collaboration: how visionary leadership spurs innovation via team cohesion. Public Management Review, 1-20. https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1743344.
Vlajčić, D. Caputo, A. Marzi, G. & Dabić, M. (2019). Expatriates Managers’ Cultural Intelligence as Promoter of Knowledge Transfer in Multinational Companies. Journal of Business Research94, 367-377.
Watt, A. Klep, D. & Morris, A. (2018). Psychometric Analysis of the Sport Imagery Ability Measure. Journal of Physical Education and Sport18(1), 138-148.
White, A & Hardy, L. (1998). An indepth Analysis of the Uses of Imagery by High-Level Slalom Canoeists and Artistic Gymnasts. The Sport Psychologist, 12, 387–403.