گزارش سه ماهه بهار 98

            بهار 98

                                        

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

58

تعداد پذیرش

4

تعداد عدم پذیرش

50

تعداد عدم پذیرش بدون داوری

32

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

6

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

135

متوسط زمان داوری

20

متوسط زمان پذیرش

268

متوسط زمان عدم پذیرش

33

متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری

7

متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش)

300

درصد پذیرش

7

متوسط تعداد داوری

3