گزارش سه ماهه زمستان 97

 

تعداد مقالات دریافتی

75

 

تعداد مقالات عدم پذیرش

41

 

تعداد مقالات پذیرفته شده

6

 

تعداد مقالات چاپ شده

6

 

متوسط میانگین زمان داوری

12

 

متوسط زمان اولین برای داوری

21

 

متوسط زمان تا اولین اقدام

18

 

متوسط تعداد روزهای کار شده

33

گزارش سه ماهه زمستان سال 97