گزارش سه ماهه پاییز 98

                                                                                   

پاییز 98

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

50

تعداد پذیرش

4

تعداد عدم پذیرش

39

تعداد عدم پذیرش بدون داوری

27

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

5

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

89

متوسط زمان داوری

26

متوسط زمان پذیرش

91

متوسط زمان عدم پذیرش

44

متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری

9

متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش)

180

درصد پذیرش

8

متوسط تعداد داوری

3