اهداف و چشم انداز

نخستین مجله تخصصی مدیریت برند در جمهوری اسلامی ایران 
 
مجله مدیریت برند به عنوان نخستین مجله تخصصی مدیریت برند در جمهوری اسلامی ایران مجموعه با ارزشی از جدیدترین پژوهش های انجام شده در زمینه برند را منتشر می نماید. این مجله عرصه ای برای دانشگاهیان و افراد حرفه ای در حوزه برند و بازاریابی است تا دانش و تجربه خود را در اختیار همه علاقه مندان قرار دهند و بدین وسیله امکان ارتقای فرهنگ برندسازی و راهبرد و بازاریابی در کشور را فراهم آورند. در این مجله مقالات دارا ی رویکرد علمی - پژوهشی در حوزه مدیریت برند و بازاریابی مورد پذیرش قرار می گیرند که اصیل و بدیع و آینده نگر بوده و  متضمن موارد زیر باشند:

1.بررسی مفهومی و نظریه پردازی در حوزه برند و بازاریابی
2.شیوه های نوین و تجارب برندسازی، مدیریت برند و بازاریابی در ایران
3.نتایج به کارگیری آخرین ابتکارات به کار گرفته شده در شرکت های ایرانی در حوزه مدیریت برند و بازاریابی
4.پژوهش های کاربردی انجام شده در مجموعه دانشکده های کسب و کار، مؤسسات پژوهشی و همه دانشگاه های فعال در کشور در زمینه مدیریت برند و بازاریابی
5.پژوهش های تجربی در حوزه برند و بازاریابی
6.مطالعات موردی در قالب نقد و بررسی تجارب عملی، مشکلات روبرو شده، و یادگیری های حاصل از آن تجارب در شرکت ها و سازمان های ایرانی در حوزه برند، مدیریت برند و بازاریابی در جهت ارتقای دانش مدیریت برند و راهبرد و بازاریابی

نکته مهم 1.ضمن اینکه کلیه مقالات با رویکرد علمی - پژوهشی در زمینه بازاریابی نیز در این نشریه پذیرش خواهد شد، مقالات در زمینه مدیریت برند در اولویت پذیرش قرار می گیرند.

نکته مهم2.این مجله به چاپ مقالاتی که فراتر از محدوده ی یک رشته علمی بوده و بین رشته ای باشند نیز تمایل ویژه دارد.