بر اساس نویسندگان

آ

 • آجرلو، فاطمه [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس
 • آرام، فرشاد [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی، داشگاه خلیج فارسٰ، بوشهر
 • آقازاده، هاشم [1] عضو هیات علمی گر ه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
 • آقازاده، هاشم [1] عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،

ا

ب

پ

ت

 • ترکمانی، فرزاد [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • تقوی فرد، محمد تقی [1] عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • تقوی فرد، نسیم [1] داانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
 • توکلی، هدی [1] دانشجو/ دانشگاه اصفهان

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

 • زارعی، عظیم اله [1] عضو هیأت علمی و مدیرگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان،سمنان، ایران
 • زاهدی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • زنگیان، سمیه [1] دانشجوی دکترای بازاریابی بین‌الملل، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
 • زینوند لرستانی، حنظله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد،

س

ش

ص

ط

ع

غ

 • غدیری، علیرضا [1] دانشجوی دکترا، مدیریت بازرگانی - بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران

ف

 • فتاحی، سحر [1] دانشگاه کاشان
 • فرجام فرد، راضیه [1] دانش پذیر مدیریت کسب وکار ،گروه مدیریت بازاریابی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • فرخی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ، گروه مهندسی صنایع
 • فیض، داود [1] عضو هیئت علمی و دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ق

ک

گ

ل

 • لاری، مهناز [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

م

ن

و

 • وطن پرست، محیا [1] گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران

ه

 • هاشمی، مسلم [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 • هرندی، عطاالله [1] کاندیدای دکتری مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبائی

ی