دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1393 
1. آزمون عشق به برند در میان اعضای شبکه‌های اجتماعی در ایران بر اساس مدل آلبرت و همکاران

صفحه 11-32

میراحمد امیرشاهی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمود محمدیان؛ نسیم تقوی فرد