طراحی مدل ریسک ادراک‌شده خریداران کالاهای برند غیر معروف در شبکه اجتماعی اینستاگرام: مبتنی بر نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی – سیاست‌گذاری بازرگانی- دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران.

2 دانشیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان،رشت،ایران.

چکیده

با توجه به نفوذ اینترنت و به‌واسطه آن گسترش و ترویج فضای مجازی در کشور، استفاده از آن به‌عنوان یک راه ارتباطی قوی برای فروش در حال ترویج است. از طرفی هم یکی از عناصر مهم در پذیرش ادراک مشتریان، تصویر ذهنی مثبت از برند در نزد مصرف‌کنندگان می­باشد. ازاین‌رو چالش اساسی در فضای اینترنتی برای محصولاتی با برندهای نامتعارف است. در پژوهش حاضر به دنبال تبیین پدیده ریسک ادراک‌شده برندهای نامتعارف در فضای اینستاگرام و به‌طور خاص برای محصولات پوشاک است. روش پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد داده بنیاد نوع اول بود که پس از تائید اعتبار پژوهش، فرایند کدگذاری در سه مرحله انجام شد. 16 نفر از افرادی که دارای یک صفحه اختصاصی فروش محصولات پوشاک در اینستاگرام بوده و دارای بیش از ده هزار دنبال کننده باشند با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته موردبررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که در بخش عوامل علی سه مضمون عوامل مرتبط با خریدار، عوامل مرتبط با فروشنده و عوامل مرتبط با پلتفرم شناسایی شد. در بخش عوامل مداخله‌گر سه مضمون عوامل مرتبط باقیمت، محصول و ترفیع استخراج شد. عوامل زمینه­ای هم در 5 بخش دسته‌بندی شدند که نهایتاً راهبردهای پژوهش در سه سطح فنی، فروش و بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری استخراج شدند. خروجی پژوهش نشان داد که این راهبردهای دارای عواقب مثبت و منفی زیادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بوده که اجرای آن درگرو مسائل زیرساختی و کلان کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Perceived Risk Model for Buyers of Unknown Brand Products on Instagram Social Network: Based on the Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Salman Eivazinezhad 1
  • Mohsen Akbari 2
1 PhD student in Business Management - Shahid Beheshti University
2 Associate Professor, University of Guilan
چکیده [English]

Due to the increasing penetration of the Internet and also the expansion and promotion of social networks in Iran, its use has found different aspects. The Present study explained the perceived risk phenomenon of unconventional brands on Instagram for clothing products. The method of the present study was based on grounded theory- the first generation, which after confirming the validity of the research through validation; the coding process was performed in three stages. 16 people who had a history of buying through Instagram were surveyed using semi-structured interviews. The results showed that in the causal factors section, three themes of buyer-related factors, vendor-related factors, and platform-related factors were identified. In the intervening factors section, three themes of factors related to price, product, and promotion were extracted. The context factors section was categorized into 5 sections, and finally, research strategies were extracted in three levels: technical, sales and marketing, and customer relationship management. The finding of the research suggested that these strategies have many positive and negative consequences in the short and long term, the implementation of which depends on the infrastructure and macro issues of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived risk
  • Unconventional brands
  • Instagram
  • Clothing
ابراهیمی، حسن و باقری، سید محمد (1395). بررسی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی شبکه‌های اجتماعی (اینترنت، فیس‌بوک، تلگرام، یوتیوب و ...)، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، ایران.
ثقفی نیا، علی و شریفی، محمدعلی (1396). روش پژوهش در علوم فنی و مهندسی-فرآیندها و ابزارها، انتشارت دستخط، اصفهان، ایران.
دانایی‌فرد، حسن، الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. (1392) روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، نشر صفار، چاپ سوم، تهران، ایران.
لواسانی، سمیه و خیراندیش، مهدی. (1395). الگوی ریسک‌های ورود سازمان‌های عمومی به شبکه‌های اجتماعی. مدیریت دولتی (4) 8،617-644.
علوی، سعید (1398). رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با ترس از تصویر بدنی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده، دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، تهران. ایران.
عیوضی نژاد، سلمان، بلور پارسا، محمدرضا و اکبری، محسن. (1399). بهبود جایگاه ذهنی برند با استفاده از توسعه شخصیت برند: پژوهشی آمیخته. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند،7(1)، 47-82.
محمدی، فاطمه، یزدانی، حمیدرضا و ادیب زاده، مرضیه. (1399). فرا تحلیل مطالعات خرید آنلاین؛ بررسی و ترکیب نتایج تحقیقات انجام‌شده در زمینه خرید آنلاین. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 9(33), 101-142.
ناصر نصیر، اکبر و مارکوسیان، شوبرت (1395). تأثیر ریسک ادراک‌شده و اعتماد مشتریان بر خرید آنلاین مشتریان فروشگاه اینترنت. فصلنامه اختصاصی تبلیغات و بازاریابی، 5، 80-88.
Akbari,M; Gholizadeh,M.H. and Zomorrodi,M.(2014). Purchase intention of products with Islamic labels under time pressure, Marketing and Branding Research,(2) 14-26
Alavi, S. (2020). The relationship between use of social networks with fear of body image and perceived social support, 2nd International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences, Tehran, Iran (In persian).
Belbey, J. (2015). Protect Your Firm From The 12 Risks of Social Media. Available in:
Bettman. J. R. Perceived Risk and Its Components: A Model and Empirical Test. Journal of Marketing Research, 19(5), 184-190.
Boskerger P. E, Bieger T, Laesser C (2007). Multidimensional Analysis of Perceived Risk in Commercial Air Travel. Journal of Air Transport Management, 13(1), 90-96.
Bowen, C. & Bowen, W. (2008). Content analysis: In Kaifeng Yang and Gerald, Miller, Handbook of research method in public administration. Taylor and Francis group, 27(2), 141-160.
Brucks, M. Zeithaml, V. A. and Naylor, G. (2000) ‘Price and brand name as indicators of quality dimensions for consumer durables’, Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (3), 359–374.
Celik, H. (2019). Customer online shopping anxiety within the Unified Theory of Acceptance and Use Technology (UTAUT) framework. Journal of Marketing and Logistics,28(2), 278-307.
Çelik, S. (2016). Setting new standards for in-service teacher training: A model for responsive professional development in the context of English language teaching, Setting New Standards for In-service Teacher Training.
Corbin, J. M., & Strauss, A. (1991). A nursing model for chronic illness management based upon the trajectory framework. Scholarly inquiry for nursing practice5(3), 155-174.
Curra´s-Pe´rez,R. Ruiz-Mafe´,C and Sanz-Blas,S.(2012). Social network loyalty: evaluating the role of attitude, perceived risk and satisfaction, Online Information Review ,37(1), 61-82.
Danaei fard, H; Alvani, S. M and Azar, A. (2013). Metodolgy of qualitative research in management, saffar publication, third edition, Tehran, Iran (in persion).
 Devon HA, Block ME, Moyle P, Ernst DM, Hayden SJ and Lazzara DJ (2007). psychometric toolbox for testing validity and reliability. J Nurs Schol;39,155-64.
Donovan, R. (1994). Store Atmosphere and Purchasing Behavior. Journal of Retailing, 70(2), 283–294.
Ebrahimi, H & Bagheri, S. M. (2015). Investigating factors of affecting the online purchase of social networks (Internet, Facebook, Telegram, YouTube, etc.), World Conference on Management, Accounting Economics and Humanities at the beginning of the third millennium, Shiraz, Iran.(in persian)
Eyvazinezhad, S. Blourparsa, M.  and Akbari, M. (2020). Improving the Mental Position of Brand by Improving the Brand Personality: A Mixed Study. Quarterly Journal of Brand Management, 7(1), 47-82.
Folarin,T & Ogundare, E(2016). INFLUENCE OF CUSTOMERS’ PERCEIVED RISK ON ONLINE SHOPPING INTENTION IN MALAYSIA’S APPAREL INDUSTRY, International Journal of Information System and Engineering, 4(2),69-81.
Forsythe,S. Liu,C. Shannon,D. and  ChunGardner,L.(2006). Development of a scale to measure the perceived benefits and risks of online shopping,
Journal of Interactive Marketing,20(2),55-75.
Geib, M. Reichold, A. Kolbe, L. & Brenner, W. (2015). Architecture for customer relationship management approaches in financial services. In System Sciences, 2005. HICSS'05. Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference .
Go, E. & You, K. H. (2016). But not all social media are the same: Analyzing organizations’ social media usage patterns. Telematics and Informatics, 33(1), 176–186.
Grace Yuna Lee, Youjae Yi (2008). The Effect of Shopping Emotions and Perceived Risk on Impulsive Buying: The Moderating Role of Buying Impulsiveness Trait. Seoul Journal of Business, 14(2) 324-347.
Guru, S; Nenavani,J; Patel,V &  Bhatt,J(2020), Ranking of perceived risks in online shopping, Institute of Management Calcutta, Journal of the Indian Institute of Management Calcutta, Springer;Indian Institute of Management Calcutta, 47(2), 137-152.
Hassani, M.H (2011). An Introduction to Integrative Methodology in Interdisciplinary Research in the Social Sciences. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 2(4), 153-137. ( In Persian).
Hong, I. (2015). Understanding the consumer’s online merchant selection process: The roles of product involvement, perceived risk, and trust expectation, International Journal of Information Management, 35(2015) 322–336.
Hulta, G.T.M. Sharma, P.N. Morgeson III, F.V. and Zhang, Y. (2018). “Antecedents and Consequences of customer satisfaction: Do They Differ Across online and offline Purchase?”, Journal of Retailing, 95(1),10-23.
Iwashita, M. (2019). A Proposal of Matching Algorithm for New Type of Advertisement Business Model, journal of procedia computer science, 159(2019), 1966-1975.

Jamesa,T,L *, Wallaceb,L. Warkentinc, M, Cho Kimd,B and Collignon,S.E. (2016). Exposing others’information on online social networks (OSNs): Perceived shared risk, its determinants, and its influence on OSN privacy control use, Information & Management,54(7),851-864.

Khan, G.F. Yoon, H.Y. and Park, H.W. (2012). Social media use in public sector: A comparative study of the Korean & US Government Paper presented at the ATHS panel during, The 8th International Conference on Webometrics, Informatics and Scientometrics & 13th COLLNET Meeting.
Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Lee, G. Y., & Yi, Y. (2008). The effect of shopping emotions and perceived risk on impulsive buying: the moderating role of buying impulsiveness trait. Seoul journal of business14(2), 324-347.
Lacey, S. Bruwer, J. & Li, E. (2009). The role of perceived risk in wine purchase decisions in restaurants.International, Journal of Wine Business Research, 21(2), 99–117.
Lavasani, S. & kheirandish, M. (2017). Risks’ Model of public organizations entering into social networks. Journal of Public Administration, 8(4), 617-644.(in persian).
Lim,Y,J. Osman,A. Salahuddin, S,N. Romle,A,R.&, Abdullah,S.(2016).Factors Influencing Online Shopping Behavior: The Mediating Role of Purchase Intention, Procedia Economics and Finance ,35, 401 – 410.
Marriott,H.(2018). Exploring consumers perceived risk and trust for mobile shopping: A theoretical framework and empirical study, Journal of Retailing and Consumer Services, 42(1),133-146
Martin, J;Mortimer,G &Andrews,L(2015). Re-examining online customer experience to include purchase frequency and perceived risk, Journal of Retailing and Consumer Services,25,81-95.
Mafé, C. R., & Blas, S. S. (2008). The impact of television dependency on teleshopping adoption. Direct Marketing: An International Journal. 2(1), 5-19.
Masoud, E.Y.(2013). The Effect of Perceived Risk on Online Shopping in Jorda, European Journal of Business and Management,5(6),76-88.
Méndez, J. L. Oubiña, J. & Rubio, N. (2011). The relative importance of brandpackaging, price and taste in affecting brand preferences. British Food Journal, 113(10), 1229–1251.
Millar, T. Mathhew, L.N. Shen, S.Y. and Shaw, M.J. (2018). Ebusiness Management Models. Journal of Purchasing & Supply Management, 10. 27-39.
Moon, M. & Millison, D. (2000) Firebrands: Building Brand Loyalty in the Internet Age,Osborne/McGrawHill, Berkeley, CA, 24.
Moriset, B. (2020). “E-business and e-commerce, International Encyclopedia of human Geography (second edition).
Mortimer,G; Hasan, S Andrews,L and Martin,J. (2016). Online grocery shopping: the impact of shopping fquency on perceived risk, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research,26(2),202-223.
Nagar, K. & Gandotra, P. (2016). Exploring Choice Overload, Internet Shopping Anxiety, Variety Seeking and Online Shopping Adoption Relationship: Evidence from Online Fashion Stores. Global Business Review, 17(4), 851-869.
Nasser Nasir, A & Markosian, S. (2015). The effect of perceived risk and customer trust on online shopping of online store customers. Dedicated Quarterly Journal of Advertising and Marketing, 5, 80-88( in persian)
Panwar, C(2018). Consumer perceived risk in online shopping environment via Facebook as medium,International Journal of Engineering & Technology, 7 (4) , 2485-2490.
Picazo-Vela, S. Gutiérrez-Martínez, I. & Luna-Reyes, L. F. (2012). Understanding risks, benefits, and strategic alternatives of social media applications in the public sector. Government Information Quarterly, 29 (4), 504–511.
Poddar, A. Donthu, N. & Wei, Y. (2009). Website customer orientation, website quality and purchase intentions: The role of website personality, J Bus Res, 62(2): 441– 450.
Price-Rankin, K. (2004). Online atmospherics: An investigation of feeling and Internet purchase intention,University of Tennessee.
Rahmanpour, M. & Nasr Esfehani, A. R. (2014). Internal and external research methodologies relevant to the curriculum in higher education. Theory and Practice in Curriculum, 1(2), 125-148. (In Persian).
Saghafi Nia, A & Sharifi, M. A. (2017). Research Methodolgoy in Technical Sciences and Engineering-Processes and Tools, Dastkhat Publishing, Isfahan, Iran.(in persian)
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2004). Consumer behavior (8th international ed.) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Steenkamp, M. & Hyde-Clarke, N. (2014). The use of Facebook for political commentary in South Africa. Telematics and Informatics, 31(1), 91–97.
Strauss, A. L. & Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Voss, G. B., Parasuraman, A., & Grewal, D. (1998). The roles of price, performance, and expectations in determining satisfaction in service exchanges. Journal of Marketing, 62(4), 46-61.
Ward, S. J. (2008). The consumer-perceived risk associated with the intention to purchase online. Doctoral dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University.
Wilson, J. (2009). Social networking: the business case. Journal of Engineering & Technology, 4(10), 54-56.
Zhang, L. Tan,W. Xu, Y. and Tan, G. (2012), “Dimensions of Consumers’ Perceived Risk and Their Influences on Online Consumers’ Purchasing Behaviour”, Communications in Information Science and Management Engineering,2(7), 8-14.