دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 12، زمستان 1396، صفحه 13-199 (پیاپی 12) 
3. شناسایی پیشایندهای سیاست تولید تحت برند

صفحه 59-78

حسین معینی؛ سحر فتاحی؛ فرزانه جهرمی


4. کاربرد روش تحلیل تم در شناسایی مفهوم چابکی برند

صفحه 79-112

عظیم اله زارعی؛ داود فیض؛ مریم اکبرزاده پاشا