رتبه‌بندی ارزش ویژه برند، مبتنی بر بی‌مقیاس‌سازی فازی و راهبرد سرمایه‌گذاری همزمان و آتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت، دانشکده صنایع و مدیریت ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

2 مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی

چکیده

هدف این پژوهش، رتبه‌بندی ارزش ویژه برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص­های مالی و با استفاده از روش بی­مقیاس­سازی ­فازی، به منظور ارایه راهبرد سرمایه‌گذاری است. بنابراین در این پژوهش پس از حذف سیستماتیک شرکت‌های فاقد مولفه‌های لازم ارزش‌گذاری برند، نمونه‌ای شامل 268 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1395 انتخاب گردیده و ارزش ویژه برند بر اساس روش داموداران، کیو توبین، هولیهان، ارزش بازار و میانگین سود، محاسبه و بر مبنای مقایسه با استاندارد صنعت به روش بی‌مقیاس‌سازی فازی امتیازبندی گردید و سپس عملکرد همزمان و آتی پرتفوی‌ برندهای قوی و ضعیف مورد مقایسه قرار گرفت. نهایتاً با استفاده از رگرسیون داده‌های تابلویی، به تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد برندهای قوی‌تر، از عملکرد همزمان بالاتری نسبت به برندهای ضعیف‌تر برخوردارند، درحالی­که رابطه قدرت برند و عملکرد آتی معکوس است. همچنین نتایج، وجود رابطه‌ی مثبت و معنا‌دار ارزش برند با بازده همزمان و رابطه‌ای معکوس با بازده آتی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brand Rankig Based on Unscaled Fuzzy Matrix and Investment Strategy at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi 1
  • mohamad jafarnia 2
1 management, Industrial Engineering & Management Sciences, Shahrood University of Technology
2 managment
چکیده [English]

 
Abstract: The purpose of this research is to rank the brand equity of the listed companies in Tehran Stock Exchange based on financial indicators and using the fuzzy Unscaling method to develop an investment strategy. Therefore, after systematic elimination of the unqualified companies, a sample of 268 companies listed at TSE during the period of 2007 to 2016 was selected. To test the hypothesis of the research, brand equity was valued using different methods and Based on each of these methods and compared with the industry average, rating was conducted, then compared with the present and future performances. Finally, by analyzing relationships among variables using correlation and regression models, a relation between them was found. The results indicate a significant positive relation between brand equity and the current ROI and also a reverse correlation between 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Brand Value
  • Rating
  • investment
  • Return
براتی، ا. و داوری، م. و عباسپور نوغانی، م . (1394). واکنش بازده غیرعادی سهام نسبت به ارزش برند. چشم­انداز مدیریت بازرگانی،  (24)، 45-62.
صابرشیخ، ر. (1392)، شناسایی پارامترهای تعیین کننده ارزش نام تجاری و ارائه الگویی برای قیمت­گذاری و ارزش گذاری برند شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری.پایان نامه دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده مدیریت.
قلی زاده ،م. (1383)، طراحی مدل رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مورد صنعت مواد غذایی و آشامیدنی). پایان نامه دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
مهرآذین، ع.، فروتن، ا.، تقی پور، م.، و قبدیان، ب. (1391). ارزش نام و نشان تجاری و رابطه آن با شاخص عملکرد. پژوهش های تجربی حسابداری مالی.شماره 2(2)، 139-125.
نیکو فرجام، م و عبدالوند، ساره (1395) . مدل‌سازی ارزش ویژه برند برای محصولات تند‌مصرف، با رویکرد سیستم‌های دینامیکی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت برند. 3(4). 123-156.