تأثیر استراتژی سبز بازاریابی صادرات بر ایجاد تصویر برند سبز: مورد مطالعه صنعت زعفران ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران

چکیده

 تردیدی نیست که ایجاد برند سبز یکی از مزیت‌های رقابتی قدرتمند در بازارهای رقابتی محصولات کشاورزی دنیا است و دستیابی به آن، به برنامه‌ریزی دقیق در سازوکارهای تولید محصول ارگانیک زعفران و ایجاد تفکر مثبت سبز در مدیران عالی شرکت‌های صادرکننده زعفران و توجه به سطح آگاهی عموم مردم از مباحث سبز نیاز دارد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و ازنظر روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی- تحلیلی است. همچنین، جهت بررسی این موضوع، پرسشنامه استاندارد تنظیم شد و در میان شرکت‌های صادرکننده زعفران که در سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی واقع‌شده بودند توزیع گردید و با جمع‌آوری 149 پرسشنامه قابل‌تحلیل، با نرم‌افزار پی ال اس و روش معادلات ساختاری تحلیل گردیدند. نتایج این پژوهش نشان داده است که با گنجاندن رویکرد سبز شامل تفکر سبز مدیران عالی، سطح استانداردهای محیطی، سطح آگاهی عموم از مباحث سبز بودن و توجه به ارگانیک بودن محصول در تنظیم استراتژی بازاریابی صادرات زعفران می‌توان به ایجاد و بهره‌برداری از مزیت ویژه تصویر برند سبز دست‌یافت. نتایج این پژوهش می‌تواند برای فعالین عرصه صادرات زعفران، خطوط راهنمایی جهت تنظیم بهتر استراتژی‌های بازاریابی صادرات زعفران همچون سرمایه‌گذاری بر تولید ارگانیک زعفران و پرورش نیروی انسانی آگاه نسبت به استانداردهای محیط‌زیست به همراه داشته باشد. در این میان، تنها فرهنگ سبز که یکی از ابعاد رویکرد سبز می‌باشد ارتباط معناداری با استراتژی بازاریابی صادراتی زعفران و سپس با ایجاد مزیت ویژه تصویر برند سبز نداشته است. نوآوری این پژوهش در به‌کارگیری ابعادی از رویکرد سبز است که در مدل‌های استراتژی بازاریابی صادرات پیشین در نظر گرفته نشده‌اند و نیز صنعت زعفران به‌عنوان یکی از محصولات بااهمیت کشاورزی در کانون توجه این پژوهش قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Green Export Marketing Strategy on Creating Green Brand Image Case Study: Iran’s Saffron Industry

نویسندگان [English]

  • Manijeh Haghighinasab 1
  • Tahereh Nabizadeh 2
1 Associate Professor of Management Dept. Alzahra University, Tehran, Iran.
2 PhD student of Management Dept. Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study aims to investigate one of the most important challenges of Iran's Saffron export: Brand weakness. In this regard, the study uses a systematic review and theme analysis to identify important dimensions of green capabilities. There is no doubt that green brand establishment is a powerful advantage for agricultural firms. To catch this advantage, exporters need to concentrate on organic products, create a positive green mindset among top managers, build an environmental considering in public peoples' concerns toward green issues and create a green culture in their organizations. To do this, we design a questionnaire and collect data through 149 questionnaires which is analyzed by PLS software and structural Equation Modeling. The results show that export marketing strategy adaptation with green capabilities can create green brand image. However, it was not the same for the relationship between export marketing strategy and green culture. These results can provide some guidelines for agricultural sector actors to investigate in Organic products and develop environment-informed human resources. It is proved that for having a strong export marketing strategy, exporters and strategists should focus on green capability dimensions. Finally, research limitation and contributions are described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export marketing strategy
  • Saffron
  • Green capabilities
  • Green brand image
  • Competitive advantage
پاسبان، فاطمه، (1385)، بررسی عوامل مؤثر بر صادرات زعفران ایران، مجله پژوهش‌های اقتصادی، سال ششم، شماره 2.

پزشکی راد، غلامرضا، فعلی، سعید (1389)، چالش‌ها و راهکارهای فرآوری، بازاریابی و صادرات زعفران، کاربرد فن دلفی، اقتصاد کشاورزی، دوره 4، شماره 1.

عاملی فرخنده، جبل، بی‌ریا، سهیلا، (1385)، برآورد تابع تقاضای کشورهای واردکننده زعفران با استفاده از تابع پانل، پژوهشنامه بازرگانی، دوره 10، شماره 39.

قربانی، قربان، جعفری، جعفر، (1387)، بررسی عوامل مؤثر بر فراوانی ریسک‌های محصولات زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی.

معصوم زاده زواره، ابوالفضل، ابراهیمی، ابوالقاسم، شمسی، جعفر، دهنوی، خلیل (1392)، برنامه علمیاتی برند سازی محصول زعفران ایران، نشریه زراعت و فناوری زعفران ایران، جلد 1، شماره 2.

مومنی ، منصور. 1389، مباحث نوین پژوهش در عملیات. انتشارات دانشگاه تهران.