فضاهای خرده‌فروشی و واکاوی پدیدارشناسانۀ تجربۀ زیسته سردرگمی از منظر مصرف کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

3 هیات علمی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

در سا‌ل‌های اخیر، پدیدۀ سردرگمی یکی از معضلات مهم مصرف‌کنندگان در فضاهای خرده‌فروشی است که به خرید ناقص آن‌ها منجر می‌شود‌؛ بنابراین، این مطالعه به دنبال کشف و شناسایی پدیدۀ سردرگمی و ادراک مصرف‌کنندگان از این مفهوم و جنبه‌های ناپیدای آن بود. به‌ این منظور، فضاهای خرده‌فروشی انتخاب شد که محیط مناسبی را برای سردرگمی آن‌ها فراهم می‌کند. در مرحلۀ اجرا از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. داده‌ها از طریق‌ مصاحبۀ عمیق با 27 نفر مشارکت‌کننده جمع‌آوری شد که طبق نمونه‌گیری هدفمند چندگانه انتخاب‌شده بودند. کدگذاری انجام و مفاهیم و مقوله‌ها استخراج شد. یافته‌ها نشان داد که 5 مضمون اصلی سبک تصمیم‌گیری، دانش ترغیب مصرف‌کننده و هزینه‌های مصرف‌کننده، ویژگی محصول و سایر عوامل موجب بروز حالات عاطفی، شناختی و رفتاری تجربۀ سردرگمی مصرف‌کنندگان می‌شود. درنهایت به راهکارهای کاهش و خروج و پیامدهای سردرگمی اشاره شد. این پژوهش هم از جنبۀ موضوع انتخابی برای بررسی و هم از نظر روش‌شناسی با سایر مطالعات رفتار مصرف‌کننده متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Retail Spaces and Phenomenological enquiry in Lived Experience of Confusion through Consumers’ Perspectives

نویسندگان [English]

  • marjan mohaimani 1
  • kambiz Heidarzadeh 2
  • yazdan mansourian 3
1 Department of Business management .Qazvin Branch ,Islamic Azad University
2 Azad eslami
3 Assoc. Prof. Dr.,department of Information Science and Knowledge Studies ,Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
In recent years, one of the most important problems of consumers in retail spaces which leads to their incomplete purchase is the confusion phenomenon. Therefore, this study seeks to discover and identify the confusion phenomenon, consumers’ perception of it, and its hidden aspects. To this end, the retail spaces have been selected, since they provide a suitable environment for consumers' confusion. Qualitative approach and phenomenological method have been applied for this study. The data were collected through in-depth interviews with 27 participants selected according to the multi-purpose targeted sampling. Coding was carried out, and the concepts and categories were extracted. The findings indicated five main themes include decision-making style, the knowledge of persuading consumer, the consumer’s expenditures, the product properties, and other factors, cause emotional, cognitive, and behavioral states of confusion experience in consumers. Finally, solutions to decrease and remove confusion and its consequences were mentioned. This research is different from other studies of consumer behavior both in terms of the chosen topic and methodology.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived Experience
  • Knowledge of Persuading Consumer
  • Phenomenological Method
  • Consumer Confusion
  • Consumer’s Expenditures
 
اشکانی، م. اسفیدانی، م.(1395). تأثیر ارتباطات برند مصرف­کننده بر بشارت برند تلفن همراه‌. فصلنامه مدیریت برند، (8)،157-180.
اعرابی، س‌. بولادیی، ح‌. (1390). استراتژی تحقیق پدیدارشناسی. فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، (68)،58-31.
الوانی، س. بودلایی، ح‌. (1389). پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، (45)،61-33.
بودلایی، ح‌.(1395). روش تحقیق پدیدارشناسی، جامعه­شناسان، تهران.
تدلی، چ‌. تشکری، ع‌. (1395). مبانی پژوهش ترکیبی تلفیق رویکردهای کمی و کیفی. عادل آذر؛ تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
دارتینگ، آندره. (1396). پدیدار شناسی چیست؟ محمود نوالی؛ تهران، سمت.
روحانی‌، س؛ غضنفری‌، ح؛ سهرابی‌، ب‌. (397). پیش‌بینی رفتار مشتری در صنعت خرده‌فروشی کالاهای تند مصرف (مورد مطالعه: شرکت گلپخش اول). فصلنامه مدیریت بازرگانی‌، 10(3)،623-642.
رستگار‌، ع؛ شهریاری‌، م.(1397). از تصویر مرکز خرید تا تمایل به خرید باارزش خرید ادراک‌شده، رضایت مشتریان و ترجیح مشتریان (مطالعه موردی: مراکز خرید شهر سمنان). فصلنامه مدیریت بازرگانی‌، 10(3)،643-658.
عابدی، ح‌. (1389). کاربرد روش تحقیق پدیده­شناسی در علوم بالینی‌. فصلنامه راهبرد،(54):224-207.
محمد پور، ا‌. (1392). روش تحقبق کیفی ضد روش 2، تهران، جامعه شناسان، جلد دوم.
منصوریان، ی‌.(1393). روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی، تهران، سمت.
نیکفرجام، م‌. عبدالوند، س‌.(1395). مدل سازی ارزش ویژه برند برای محصولات تند مصرف با رویکرد سیستم­های دینامیکی. فصلنامه مدیریت برند،4 (8)،123-156.