شناسایی پیشایندهای سیاست تولید تحت برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه س قم ایران

2 دانشگاه کاشان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به شناسایی پیشایندهای تولید تحت برند، در شرکت­های تولیدی کفش، دمپایی و پلاستیک استان قمپرداخته است. درتولید تحت برند، شرکتی که ظرفیت تولیدش جوابگوی حجم تقاضای بازار نیست، می‌تواند بخشی از محصولات موردنیاز خود را در قالب روش برون­سپاری و یا حتی استفاده از پیمانکار فرعی تأمین کند. تحقیق حاضر برحسب نتیجه، کاربردی و برحسب هدف تحقیق، اکتشافی و برحسب نوع داده‌ها، کیفی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت‌های تولید پلاستیک، کفش و دمپایی استان قم است و نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است؛ ازاین‌رو بیست مدیر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و مطالعات کتابخانه‌ای است. در تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از روش تحلیل تم جهت شناسایی پیشایندها و از روش آنتروپی شانون، جهت رتبه‌بندی عوامل استفاده‌شده است. نتایج پژوهش در سه دسته عوامل مؤثر بر فروش برندهای معتبر، عوامل ایجادکننده ظرفیت خالی و علل عدم گرایش مدیران به سیاست تولید تحت برند ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Antecedents of Original Branded Production Policy

نویسندگان [English]

  • hossein moeini 1
  • sahar fatahi 2
  • Farzaneh Jahromi 3
1 management department, faculty of human science, qom, iran
2 University of Kashan
3 Masters student, Business Management, Department of Management, Faculty of Humanities, University of Hazrat-e- Masoumeh , Qom , Iran
چکیده [English]

The present study tries to identify antecedents of branded production, focusing on shoe, slipper and plastic manufacturing companies in Qom province. Under branded production, a company which its manufacturing capacity could not meet market demand, can supply part of its products through outsourcing or subcontracting. This study's methods are applied ones in terms of results, explorative in terms of purpose, and qualitative in terms of data. The population of the research was executives in shoe, slipper and plastic companies in Qom province and sampling continued till the theoretical saturation. So, 20 executives were selected by convenience judgmental sampling method.  Data was obtained through interviewing twenty senior executives as well as field observations and review of previous studies and available documents and news. The instrument for obtaining data was interview and literature review. In data analysis, we used theme analysis method to identify antecedents and Shannon entropy for factor ranking. Research findings are introduced in three categories: factors influencing renowned brands' sell; factors creating vacant capacity; and the cause of executives’ reluctance towards branded production policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vacant Capacity
  • Branded Production
  • Shannon Entropy
 
اورک، ف. ، بابایی زکلیکی، م. (1394). ارزیابی ارتباط بین قابلیت­های بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت­های تولیدکننده­ی مواد غذایی در شهر تهران. مدیریت برند، 2(4)، 147-176.
اسماعیل­پور، ح. (1396). مدیریت بازاریابی بین‌المللی. تهران: انتشارات نگاه دانش.
شهرکی، م. ر. (1387). بررسی نقش برون­سپاری در ایجاد مزیت رقابتی در شرکت همکاران سیستم. پایان­نامه­ی کارشناسی مهندسی صنایع. دانشکده مهندسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
عسکری خانقاه، ا. آقاجانی، ع.، میرزایی، ف. (1388). بررسی فرهنگ کفش و کفاشی در شهر تهران. فصلنامه فرهنگ مردم ایران، 16، 81-102.
قاسمی، ب. ، آخوندی، ف.(1395). بررسی عوامل مؤثر بر خرید کالاهای دارای برند خصوصی (مطالعه موردی نام تجاری اتکا). مدیریت کسب‌وکار، 3(12)، 29-42.
قره چه، م. ، مرادی، ر. (1388). بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات صنعت کفش و دمپایی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 8(31)، 99-117.
کریمی علویجه، م. ر. حقیقی کفاش، م.، نظری، م. (1395). تأثیر فعالیت‌های خلق ارزش در جوامع برند بر خرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در رسانه‌های اجتماعی. مدیریت برند، 4(7)، 181-214.
محمد شفیعی، م. ، احمدزاده، س.(1396). تأثیر چابکی سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر برند. مدیریت برند، 5(9)،.41-77.
مولایی، م. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر سود صنایع کوچک در ایران. پژوهشنامه بازرگانی، 8(31)، 203-223.
ناهیدی، م. (1390). برچسب خصوصی. سایت توسعه­ی مهندسی گستر: http://marketingarticles.ir/brand/521-(Private-Label).html.
نوذری، ح. (1397). مسئله حمایت از تولید داخلی چالش­ها و راهبردها. مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. 2(7). 226-201.