تعیین عوامل مؤثر در ایجاد تصویر سبز از برند خودروهای ایرانی در اذهان مشتریان آنها در شهر شیراز

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج‌فارس، دانشگاه علوم اقتصادی-گروه MBA،نویسنده مسئول

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه علوم اقتصادی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

  مسائل محیط‌زیستی اهمیت زیادی در سراسر دنیا پیدا کرده‌اند. هدف از این پژوهش ، مطالعه عوامل موثر بر شکل‌گیری تصویر برند سبز در اذهان مشتریان است. مطالعه پیش رو، پژوهشی توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مالکان خودرو شهر شیراز هستند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش 323 پرسشنامه توزیع شد. داده‌های گردآوری‌شده به‌وسیله نرم‌افزار AMOS تحلیل شد. نتایج تحلیل داده‌های پژوهش ، تأثیر مثبت و معنادار تداعی برند سبز و رضایت از برند سبز بر تصویر برند سبز را تأیید می‌کند. بر طبق یافته‌های پژوهش ، تداعی برند سبز نسبت به رضایت از برند سبز، تأثیر بیشتری در شکل‌گیری تصویر برند سبز در اذهان مشتریان دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار نگرش به برند سبز بر تداعی برند سبز نیز تأیید شد. بر اساس نتایج پژوهش ، نگرانی محیط‌زیستی فرد تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش سبز به برند دارد. بر طبق یافته‌های پژوهش ، تأثیر مثبت و معنادار دانش محیط‌زیستی بر نگرش به برند سبز تأیید نشد. در ضمن، تأثیر مثبت و معنادار دانش محیط‌زیستی بر نگرانی محیط‌زیستی تأیید شد. همچنین مشخص شد، نگرانی محیط‌زیستی افراد بر شکل‌گیری تصویر برند سبز در اذهان مشتریان تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Influencing Factors Creating Green Brand Image among Customers of Iranian-manufactured Automobiles in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Seyyed Yaghoob Hoseini 1
  • Majid Esmaeil Poor 2
  • Roghayeh Ebrahimi 3
1 Assistant Professor, Department of Business Administration, University of the Persian Gulf, Department of Economics, MBA, Corresponding Author
2 Assistant Professor, Department of Business Administration, University of the Persian Gulf, Economic University
3 Master of Business Administration, Gulf University, University of Economic Sciences
چکیده [English]

Environmental issues have important around the world. The purpose of this research was to study the factors affecting green brand image in the minds of customers. This study is a descriptive -survey research. car owners of the city of Shiraz are The population this research. 323 questionnaires were distributed to test the research hypotheses. Data collected were analyzed by the software AMOS. Data Analysis Results of the study confirmed positive and significant relation between the green brand. association and the green brand satisfaction brand with green brand image. According to the findings of the study, green brand association toward green brand satisfaction, has greater impact on the forming green brand image in the minds of customers. Also a significant positive correlation between green brand attitudes and green brand association are confirmed . Based on the results , a significant positive relationship is between environmental concerns and green brand attitude . According to the findings of the study of the relationship between green knowledge and green brand attitude dose not confirm. The new hypothesis, the relationship between environmental knowledge and environmental concerns were confirmed. Also, the environmental concerns has effect on forming green brand image in the minds of the customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand image
  • Green brand satisfaction
  • Green brand associations
  • Iranian cars