دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 16، اسفند 1397، صفحه 7-216 
طراحی مدل مشغولیت مشتری با برند با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

صفحه 41-84

10.22051/bmr.2020.28922.1885

زهرا برادران سرخابی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ کامبیز حیدرزاده