تأثیر اثربخشی تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر تصویر برند مورد تبلیغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایثران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

10.22051/bmr.2020.22856.1611

چکیده

امروزه بدون شک، انواع مختلف تبلیغات مصرف­کنندگان را مورد احاطه قرار داده‌اند. شرکت­ها برای موفقیت و نفوذ در ذهن مخاطبان هدف خود به روش­های گوناگونی متوسل شده­اند. تائید محصولات و خدمات توسط افراد مشهور که برای جامعه شناخته‌شده‌اند، یکی از روش­های اثربخش و پرهزینه است که شرکت­ها برای بهتر شناخته شدن و بهتر به خاطر آوردن برندهای محصولات خود از گذشته تاکنون مورداستفاده قرار داده‌اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر اثربخشی تأییدکننده‌ی مشهور در تبلیغات بر تصویر برند مورد تبلیغ می­باشد. در این پژوهش هفت بعد اثربخشی تائید کنندگان مشهور ازجمله، تخصص، جذابیت، محبوبیت، آشنایی، تناسب (تجانس)، شباهت و صداقت (اعتماد) به‌عنوان متغیر مستقل و تأثیر آن بر تصویر برندبه‌عنوان متغیر وابسته بررسی شد. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها روش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مصرف‌کنندگان محصولات بهداشتی (شامپو) برند کلییر در ایران بوده و از این جامعه نامحدود 385 نفر نمونه به‌صورت آنلاین از طریق شبکه­های اجتماعی با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده­های پژوهش، پرسشنامه می­باشد. روایی ابزار پژوهش از طریق روش روایی محتوای صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تائید شد. به‌منظور آزمون فرضیات پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار اسمارت پی ال اس (حداقل مربعات جزئی)، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی­های اثربخشی تائید کننده­ی مشهور نظیر جذابیت، محبوبیت و شباهت بر تصویر نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارند، امّا برخی از ویژگی­های اثربخشی تائید کننده­ی مشهور نظیر تخصص، صداقت، آشنایی و تناسب بر تصویر نام تجاری تأثیر مثبت داشته ولی این تأثیر در سطح اطمینان 95 درصد معنی­دار نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of effectiveness of celebrity endorsements in advertising on the image of advertised brand

نویسندگان [English]

 • Majid Esmaeilpour 1
 • Hamid Izadi 2
 • Salimeh Afrakhteh 2
 • Fatemeh Zahedi 2
1 Associate Professor of Department of Business Management, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
2 Graduate student of Business Management, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Today, consumers are undoubtedly surrounded by various types of advertisements. Companies have resorted to various ways to succeed and influence the minds of their target audiences. Approving products and services by celebrities as the endorsers to the community is one of the most effective and costly methods that companies have used to make their brands better known and reminded than ever before. The main purpose of this study is to investigate the effect of celebrity endorsements in advertising on the image of advertised brand. In this research, seven aspects of the effectiveness of celebrity endorsements, including expertise, attractiveness, popularity, familiarity, appropriateness, similarity, and trustworthiness, were analyzed and evaluated as independent variables and their impacts on brand image as a dependent variable. In terms of purpose, this research is applied and with regard to data collection, it is considered descriptive-survey method which is of correlation type. The statistical population of the study consisted of all consumers of cosmetic products in Iran. Among this unlimited society, 385 individuals were selected online through social networks with available sampling method. The data was collected using questionnaire. In order to test the research hypothesis, modeling structural equations using Smart PLS software (partial least squares) has been used. The results of the study showed that the effect of some features of Celebrity Endorsements effectiveness, including attractiveness, popularity and similarity on the brand image were confirmed. But, some other features such as expertise, trustworthiness, familiarity and appropriateness, on brand image was not confirmed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Celebrity Endorsement
 • attractiveness
 • Expertise
 • appropriateness
 • popularity
 • familiarity
 • trustworthiness
 • similarity
 • Brand image
اسماعیل‌پور، م؛ بحرینی زاد، م؛ و زارعی، ک. (۱۳۹6). بررسی تأثیر استفاده از تاییدکننده‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ.  فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، (1)7، ص. 22-1.

خداداد حسینی، ح؛ جعفرزاده کناری، م؛ و بخشی زاده، ع. (1394). مطالعه­ی ارزش ویژه­ی برند از دیدگاه باورهای شکل‌دهنده‌ی نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش (فوتبال). فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 28، ص 54-33.

فیض، د؛ عارفی، ا؛ و کهیاری حقیقت، ا. (1395). تأثیر جذابیت افراد مشهور و اثربخشی تبلیغات. دو فصلنامه علمی- پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، (16)8، ص 209-185.

 

Albert, N. Ambroise, L. & Valette-Florence, P. (2017). Consumer, brand, celebrity: Which

     congruency produces effective celebrity endorsements? Journal of Business Research, 81(1), 96-

     106.

Boronczyk, F. & Breuer, C. (2019). The company you keep: Brand image transfer in concurrent event

     sponsorship. Journal of Business Research, inpress, Corrected Proof. Available online 23 March

     2019.

Boyd, T. C. & Shank, M. D. (2004). Athletes as product endorsers: The effect of gender and product

     relatedness. 13, 82-93.

Chan, K. Leung Ng, Y. & Luk, E. K. (2013). Impact of celebrity endorsement in advertising on brand

     image among Chinese adolescents. Young Consumers, 14(2), 167-179.

Cretu, A. Brodie, R. (2007). The influence of brand image and company reputation where

     manufacturers market to small firms: a customer value perspective. Ind. Mark. Manag. 36 (2),230–

     240.

EsmaeilPour, M. Bahrainizad, M & Zarei, K. (2017). Investigating the effect of celebrity endorseme

     In advertising on consumer attitudes toward advertising. Journal of New Marketing Research, 7(1),

     1-22. (In Persian)

Eisend, M. & Langner, T. (2010). Immediate and delayed advertising effects of celebrity endorsers’

     attractiveness and expertise. International Journal of Advertising, 29(4), 527-546.

Erdogan, B. Z. (1999). Celebrity endorsement: A literature review.Journal of marketing management,

     15(4), 291-314.

Erdogan, B.Z, Baker, M.J, & Tagg, S (2001) ‘Selecting celebrity endorser: the practitioner’s

     perspective’, Journal of Advertising Research, 41(3), 39-48.

Feyz, D, Arefi, A; & Kahyari Haghighat, A. (2016). The effect of attractive celebrities and advertising

     effectiveness. Two quarterly journal of xeploration Business Management. (16) 8, 209-185. (In

     Persian)

Goldsmith, R. E. Lafferty, B. A. & Newell, S. J. (2000). The impact of corporate credibility and

     celebrity credibility on consumer reaction to advertisements and brands. Journal of advertising,

     29(3), 43-54.

Gupta, R. Kishor, N. & Verma, D. P. S. (2017). Construction and validation of five- dimensional

     celebrity endorsement scale: introducing the pater model. British Journal of Marketing Studies, 5(4),

     15-35.

Hair, J. F. Ringle, C. M. & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of

     Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-152.

Hani, S. Marwan, A. & Andre, A. (2018). The effect of celebrity endorsement on consumer behavior:

     Case of the Lebanese jewelry industry. Arab Economic and Business Journal13(2), 190-196.

Hofmann, J. Schnittka, O. Johnen, M. & Kottemann, P. (2019). Talent or popularity: What Drives?

     Market value and brand image for human brands? Journal of Business Research. inpress, Corrected

     Proof. Available online 16 May 2019.

Hu, X. Huang, Q. Zhong, X. Davison, R. M. & Zhao, D. (2016). The influence of peer characteristics

     And technical features of a social shopping website on a consumer’s purchase

     Intention. International Journal of Information Management36(6), 1218-1230.

Jin, S. V. & Muqaddam, A. (2018). “Narcissism 2.0! Would narcissists follow fellow narcissists on?

      Instagram?” the mediating effects of narcissists personality similarity and envy, and the Moderating

      effects of popularity. Computers in Human Behavior, 81, 31-41.

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer based brand equity. Journal

      Of Marketing,.57(1), 1- 22.

Kelman, H. C. (1961). Processes of opinion change. Public Opinion Quarterly, 25(1), 57–78.

Khan, A, & Lodhi, S. (2016). Influence of celebrity endorsement on consumer purchase decision. A

      case of Karachi. Imperial Journal of Interdisciplinary Research.Vol,2.No,1, pp.102-111.

Khodadad Hosseini, H, Jafarzadeh Konari, M. & Bakhshi Zadeh, A. (2015). A study of the brand value

      From the standpoint of beliefs shaping the attitude of consumers towards advertising through Sport

     (Football). Sport Management Studies. (28), 33-54. (In Persian)

Kim, S. S. Choe, J. Y. J. & Petrick, J. F. (2018). The effect of celebrity on brand awareness, perceived

     quality, brand image, brand loyalty, and destination attachment to a literary festival. Journal of

     Destination Marketing & Management.

Kim, T. Seo, H. M. & Chang, K. (2017). The impact of celebrity-advertising context congruence on

     the effectiveness of brand image transfer. International Journal of Sports Marketing and

     Sponsorship18(3), 246-262.

Kotler,P. & Armstrong, G. (2017). Principles of Marketing. New York: Pearson Prentice Hall, 17th

     Edition.

Lee, W. Y. Hur, Y. Kim, D. Y. & Brigham, C. (2017). The effect of endorsement and congruence on

      Banner ads on sports websites. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship18(3),

      263-280.

McCormick, K. (2016). Celebrity endorsements: Influence of a product-endorser match on Millennials

      attitudes and purchase intentions. Journal of Retailing and Consumer Services, 32, 39-45.

McGuire, W. J. (1968). The nature of attitudes and attitude change. Journal of social psychology, 2(1),

      134-136.

Mohd Suki, N. (2014). Does celebrity credibility influence Muslim and non-Muslim consumers’

      attitudes toward brands and purchase intention? Journal of Islamic Marketing, 5(2), 227-240.

Ohanian, R. (1990). Construction and validation of a scale to measure celebrity endorsers' perceived

      expertise, trustworthiness, and attractiveness. Journal of advertising, 19(3), 39-52.

Oliver, R. L. (1977). Effect of expectation and disconfirmation on postexposure product evaluations:

      An alternative interpretation. Journal of applied psychology62(4), 480.

Petez, T. B. (2012). Celebrity Athlete Endorser Effectiveness: Construction and Vlidation of a scale.

      UNLV Theses, Dissertations, Proffesional Papers and Capstones.

Phua, J. Lin, J. S. E. & Lim, D. J. (2018). Understanding consumer engagement with celebrity-

      endorsed E-Cigarette advertising on instagram. Computers in Human Behavior84(3), 93-102.

Sallam, M. A. A. & Wahid, N. A. (2012). Endorser credibility effects on Yemeni male consumer's

      attitudes towards advertising, brand attitude and purchase intention: The mediating role of attitude

      toward brand. International Business Research, 5(4), 1-55.

Silva, R. R. Koch, M. L. Rickers, K. Kreuzer, G. & Topolinski, S. (2019). The Tinder™ stamp:

      Perceived trustworthiness of online daters and its persistence in neutral contexts. Computers in

      Human Behavior94(3), 45-55.

Song, H. Wang, J. & Han, H. (2019). Effect of image, satisfaction, trust, love, and respect on loyalty

      formation for name-brand coffee shops. International Journal of Hospitality Management79, 50-

      59.

Thomas, T. & Johnson, J. (2017). The Impact of Celebrity Expertise on Advertising Effectiveness: The

      Mediating Role of Celebrity Brand Fit. Vision, 21(4), 367-374.

Um, N. H. (2018). What affects the effectiveness of celebrity endorsement? Impact of interplay among

      congruence, identification, and attribution. Journal of Marketing Communications, 24(7), 746-759.

Watson, A. Lecki, N. K. & Lebcir, M. (2015). Does size matter? An exploration of the role of body

      size on brand image perceptions. Journal of Product & Brand Management, 24(3), 252-262.

Wang, S. W. Kao, G. H.Y. & Ngamsiriudom, W. (2017). Consumers' attitude of endorser credibility,

      brand and intention with respect to celebrity endorsement of the airline sector. Journal of Air

      Transport Management, 60, 10-17.

Zipporah, M. & Mberia, H. (2014). The Effects OF Celebrity Endorsement in Advertisements.

     International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 3(5), 178-

     188.