رتبه‌بندی و تبیین نقش صنایع ملی از حیث اهمیت در ارتقاء برند ملت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

2 پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی

چکیده

امروزه با پدیده­ای مواجه هستیم به نام «برند ملت»که بخش صنعت یکی از بخش­های مهم و تأثیرگذار بر آن است. کیفیت و ویژگی­های منحصربه‌فرد محصولات و کالاهای صادراتی یک کشور، افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار می­دهد. در ایران نیز هرچند بخش صنعت مشکلات و چالش­های فراوانی دارد، ولی این مسئله هیچ‌گاه از اهمیت و نقش آن در برندسازی ملت ایران نخواهد کاست. بر این اساس در این پژوهش جایگاه و نقش بخش صنعت در برندسازی ملت ایران بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش 10 نفر از خبرگان آشنا به موضوع برندسازی ملت است و از دو روش ویکور و مدل‌سازی ساختاری تفسیری برای رتبه­بندی و مدل‌سازی استفاده‌شده است. یافته­های پژوهش در مرحله رتبه­بندی نشان می­دهد صنعت گردشگری بیشترین اهمیت را در برندسازی ملت ایران دارد. صنعت محصولات پزشکی دارویی در رتبه دوم، دو صنعت محصولات خوراکی و نوشیدنی و معادن و کانی‌ها در رتبه سوم، دو صنعت خودروسازی و نفت، گاز و پتروشیمی در رتبه چهارم و دو صنعت محصولات برقی الکتریکی و صنعت نساجی و پوشاک در رتبه پنجم قرارگرفته‌اند. در مرحله تبیین روابط نیز مؤلفه «بهره­وری در تولید» در پایین­ترین سطح یعنی سطح پنجم عمل می­کند. در سطح بالاتر مؤلفه‌های «تولید محصولات باکیفیت» و «تولید محصولات نوآورانه» و در سطح سوم «تولید محصولات رقابتی» و «رعایت مسائل زیست‌محیطی» قرارگرفته‌اند. دو مؤلفه «برندهای ملی» و «صادرات برند شده» نیز در سطح دوم قرار دارند و به­عنوان نقطه تماس بخش صنعت با تصویر ملت (سطح یکم)، عمل می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Iranian Industries in Terms of their Importance in Nation Branding and their Roles in Promoting it

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • mohsen zabihi jamkhaneh 2
  • Reza Khanahmadloo 3
1 Tarbiat Modares University
2 university of tehran- farabi college
3 Phd Student in Technology Management, University of Tehran, Farabi Branch
چکیده [English]

 
Todays we are faced with a phenomenon called "Brand of Nations". The industry sector is one of the most important and influential sector in the nation's brand development. The quality and unique characteristics of products and services that a country exports, affect the public opinion of those countries. Althogh in Iran, the industry sector faces many problems and challenges, this issue will never diminish the importance of industry sector and its role in nation branding of iran. Accordingly, in this research the Iranian industries in terms of their importance in nation brand ranked and their roles in promoting it investigated. For this purpose, the Vikor method used to rank industries and through interpretive structural modeling the relationships between effective components explained. The results of industry ranling show that Tourism industry has the most effect on nation branding of Iran. Then, medical-pharmaceutical industry is located in the second rank, Dietary- Drink and Mining industry industry in the third rank, Automotive industry and Oil-Gas and Petrochemical industry in the fourth rank and finnaly Electric-Power industry and Textile-Garment industry in the fifth (last) rank. In the interpretative structural modeling stage, the results show that the component of "productivity in production" acts at the lowest level, the fifth level. The components of "production of high-quality products" and "innovative products" are on the fourth level. At the third level, the components include "production of competitive products" and "environmental issues". The two components of "Promotion of National Brands" and "Branded Exports", are also in the second level and act as the touch point for the industry and the image of the nation (level one).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nation Brand
  • Nation Branding
  • Nation Image
  • Industry Sector
  • Iran Nation Brand
  • Vikor Method
  • ISM (interpretative- structural modelling)
 
بی­طرفان، محمد؛ ذبیحی جامخانه، محسن، دارایی، محمد (1395)، چشم­انداز ایران 1404 و برندسازی ملت، اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت، تهران، دانشگاه علم و صنعت.
بی­طرفان، محمد؛ ذبیحی جامخانه، محسن، دارایی، محمد (1395)، جایگاه برند جمهوری اسلامی ایران در جهان بر اساس شاخص کشور خوب، سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و حسابداری و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری باز، تهران، مرکز همایش‌های تلاش.
دینیه، کیث، (1396)، برندسازی ملت؛ مفاهیم، چالش­ها، راه­کارها، برگردان: عادل آذر، محسن ذبیحی جامخانه، محمد بی­طرفان، مهدی افضلیان، تهران: رصد علم، چاپ اول.
ذبیحی جامخانه، محسن (1397)، طراحی مدل برندسازی ملت با رویکرد مداخلات سیستمی جامع (موردمطالعه: کشور ایران)، رساله دکتری، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
ذبیحی جامخانه، محسن و قنواتیان، اکبر، (1397)، تأثیر ابر رویدادهای ورزشی بر برند ملت، چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قزوین، دانشگاه امام خمینی قزوین.
ذبیحی جامخانه، محسن و قاسمی، مهدی (1395)، تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در برند ملت ایران، دومین کنفرانس جامع و بین­المللی اقتصاد مقاومتی، بابلسر.
ذبیحی جامخانه، محسن و بی­طرفان، محمد (1395)، تأثیر منفی سیاست خارجی بر برند ملت (موردمطالعه: کشور ترکیه)، سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و حسابداری و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری باز، تهران، مرکز همایش­های تلاش.
ذبیحی جامخانه، محسن و افضلیان، مهدی (1396)، برند ملی و برند ملت، اختلاطی ابهام گونه در کاربرد، تهران: پنجمین همایش سالانه مدیریت و برندسازی.
ذبیحی جامخانه، محسن و قاسمی، مهدی (1395)، تأثیر مثبت سیاست خارجی بر برند ملت (موردمطالعه: کشور عمان)، سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و حسابداری و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری باز، تهران، مرکز همایش­های تلاش.
شیرخدایی، میثم؛ نوری پور، امیرحسین و شریعتی، فاطمه (1393)، تبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی، فصلنامه مدیریت برند، سال اول، شماره اول.
طالقانی، محمد و رشیدشمالی، امیر (1394)، برند ملی تبلور نماد یک ملت، پنجمین کنفرانس مدیریت اقتصاد و علوم کشاورزی، ایران، شهرستان انزلی.
معصوم­زاده زواره، ابوالفضل؛ شمسی، جعفر؛ ابراهیمی، ابوالقاسم (1392). تبیین راهبردهای برندسازی ملی در ایران، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 16، صص 29-52.
 
 
 
Anholt, S. (2005). Brand New Justice: How branding places and products can help the developing world, (2nd ed.). Elsevier Butterworth-Heinemann.
Azar, A. & Bayat, k. (2008). "Designing a model for “Business process-orientation” using interpretive structural modeling approach (ISM), Journal of Information Technology Management, 1 (1), 3-18. (In Persian)
Bitarafan, M. Zabihi Jamkhaneh, M. & Daraei, M. R. (2017). Perspectives of Iran in 1404 and Branding of the Iranian Nation, The First National Conference on Management and Development of Engineering, Tehran, University of Science and Technology. (In Persian)
Bitarafan, M. Zabihi Jamkhaneh, M. Daraei, M. (2016), Position of Nation Brand of Iran in the World based of Good Country Indexes, Tehran, Iran. (In Persian)
Buarque, D. (2015). One Country, Two Cups – The International Image of Brazil in 1950 and in 2014: A Study of the Reputation and the Identity of Brazil as Projected by the International Media During the Two FIFA World Cups in the Country, International Journal of Communication, 1300–1318.
Bolin, G. Stahlberg, P. (2015). Mediating the Nation-State: Agency and the Media in Nation Branding Campaigns. International Journal of Communication, 9: 3065-3083
Belias, D. Dimitrios K. Athanasios K. & Lampros S. (2017). Nation branding for education and research: Could Greece become a beacon? DOI: 10.12681/elrie.809
Brendon Knott, Alan Fyall, Ian Jones, (2017). Sport mega-events and nation branding: Unique characteristics of the 2010 FIFA World Cup, South Africa, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29 (3), 900-923.
Dinnie, K. (2016). Nation Branding: Concepts, Issues, Practice, United Kingdom, Butterworth Heinemann.
Ishii, K. & Watanabe, S. (2015). Nation brand personality and product evaluation among Japanese people: Implications for nation branding, Place Brand Public Diplomacy, 11 (51), 51-64.
Jaffe, E. D. & Nebenzahl, I. D. (2001). National Image & Competitive Advantage: The Theory and Practice of Country-of-Origin Effect. Copenhagen Business School Press, Denmark.
Kavoura, A. (2014). A Conceptual Communication Model for Nation Branding in the Greek Framework. Implications for Strategic Advertising Policy, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (148), 32-39.
Lee, K. M. (2009). Nation branding and sustainable competitiveness of nations Enschede DOI: 10.3990/1.9789036528030
Masoomzadeh Zavvareh, A. Shamsi, J. Ebrahimi, A. (2013), Explaining of Nation Branding Strategies in Iran, Perspective of Traing Management Journal, Vol 16, pp 29-52. (In Persian)
Marsh, L. (2016). Branding Brazil Through Cultural Policy: Rio de Janeiro as a Creative, Audiovisual City, International Journal of Communication, International Journal of Communication, Vol 10.
Papadopoulos, N. Hamzaoui, L. E. Alia, E. B. (2016). Nation branding for foreign direct investment: a review and directions for research and strategy, Journal of Product & Brand Management, 25 (7), 615-628.
Shirkhodaie, M. Nouripour, A. Shariati, F. (1393), Impact of Brand and Selected Elements of the Marketing Mix in Purchasing Intention of a National Brand: Explaining the Role of Related Factors, Brand Management, Vol 1, No 1, 127-156. (In Persian)
Silvanto, S. Jason R. Yvonne M. (2015). An empirical study of nation branding for attracting internationally mobile skilled professionals, Career Development International, 20 (3),238-258, https://doi.org/10.1108/CDI-08-2014-0105
Taleghany, M. & Rashid Shomali, A. (2015), National Brand shine of Symbol of a Nation, Fifth Conference on Management, Economices and Agricultural Sciences, Anzaly, Guilan, Iran. (In Persian)
Temporal, P. (2002). Advanced Brand Management: From Vision to Valuation, John Wiley & Sons (Asia), Singapore.
Valizadeh, A. (2017), Nation Branding Project and Image Building of Russia: Approaches and Achievements, Volume 10, Issue 1, Winter and Spring 2017, Page 221-23. (In Persian)
Wu, L. (2017). Relationship building in nation branding: The central role of nation brand commitment, Place Branding and Public Diplomacy, 13 (1), 65–8.
Yee, F. W, (2009). Nation branding: A case study of Singapore, UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers and Capstones. 712.
Zabihi Jamkhaneh, M. (2018). Designing a Model for Nation Branding with Total System Intervention Approach (Case Study: Islamic Republic of Iran), Doctoral Dissertation, Farabi Branch, University of Tehran, Qom. (In Persian).
Zabihi Jamkhaneh, M. & Ghasemi, M. (2016). The positive impact of foreign policy on the nation's brand (Case Study: Oman), Sixth International Conference on Management and Accounting and Third Conference on Entrepreneurship and Open Innovation, Tehran, Talaash Conference Center. (In Persian)
Zabihi Jamkhaneh, M. & ghanavatian, A (2018), Impact of MegaSports on Nation Branding, Forth international conference on Management, Entrepreneurship and economicsdevelopement, Tehran, Iran. (In Persian)
Zabihi Jamkhaneh, M. & Ghasemi, M. (2017). National brand and nation brand; mixed ambiguity in application, Fifth annual conference on management and branding, Tehran, Mehr Mah atran