دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 31، مهر 1401، صفحه 1-262 
ارائه مدلی برای تبیین انتقام‌گیری مشتری

صفحه 105-142

10.22051/bmr.2022.37148.2195

حبیب الله رعنایی کردشولی؛ کاظم عسکری فر؛ محمدامین بلندپرواز