ارائه مدل واکاوی مفهوم تصویر برند مبتنی بر یک مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

افزایش حجم روزافزون مطالعات مرتبط با مفهوم برند، به ویژه تصویر برند و مفاهیم مشتق شده ­ی گسترده از آن، هم­چنین برخی محتوای متعارض مستخرج پیرامون این مفهوم، به عنوان یک عامل برانگیزاننده و محرک، پژوهشگر را بر آن داشت تا با انجام یک مرور نظام ­مند در چارچوب پیشاند، تصمیم و پسایند (ADO) در این حوزه به طبقه­ بندی و تجمیع نتایج حاصل از یافته ­های سایر نویسندگان با هدف دستیابی به یک مفهوم یکپارچه از تصویر برند بپردازد. بنابراین، براساس الگوی چهار مرحله­ ای مرور نظام مند، طرح جست­جوی مقالات تدوین شد و سپس در پایگاه­ های معتبر داده این طرح آغاز و پیاده­ سازی شد. در مرحله بعد، مقالات برتری که با توجه به پرسش اصلی پژوهش واجد شرایط تلقی می­شدند، برای بررسی عمیق­تر و یافتن پاسخ مناسب پرسش پژوهش بارگیری، انتخاب، غربال و ارزیابی شدند. با مرور نظام ­مند مقالات پیشین و برای ارزیابی نهایی 33مقاله واجد شرایط انتخاب شد. یافته ­های پژوهش حاصل از مطالعات پیشین نشان می ­دهد که سازه اصلی تصویر برند حداقل شامل 53 تم تحت عنوان پیشایند و 20 تم به عنوان پیامد است. این تم ­ها در قالب شش بعد شناختی، ادراکی- نگرشی، عاطفی، احساسی، ارتباطی و رفتاری در سطوح مختلفی از قبیل سطح مشتری، سطح سازمان، سطح ملی، سطح فراملی طبقه ­بندی می­شوند. آزمون تجربی این مدل مفهومی با هدف تعمیم ­پذیری به پژوهش ­های آتی پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring a Conceptual Model of Brand Image Based on the ADO Framework (A Systematic Review Method)

نویسنده [English]

  • Manijeh Haghighinasab
Associate Professor of Marketing Management, Alzahra University.Tehran. Iran.
چکیده [English]

We are facing an increasing number of studies related to the concept of the brand, especially the brand image and the concepts derived from it. As a gap, there are some conflicting contents extracted around this concept that motivated and prompted the researcher to do a systematic review based on the ADO framework in this field to classify, consolidate and integrate the results of the findings of other authors and to explain the integrated concept of brand image, its antecedents, and outcomes.  Therefore, based on the four-step pattern of systematic review qualitative research method, a search plan for articles in valid databases was developed.
In the next step, the best articles that were considered qualified according to the main research question were downloaded, selected, screened, and evaluated for deeper investigations and findings for the appropriate answer to the research question.
 In this process, 33 eligible articles were selected for the final evaluation. The research findings from previous studies show that the focal construct of brand image includes at least 53 codes as antecedents and 20 codes as outcomes. These codes are classified as a conceptual model in the form of six cognitive, perceptual-attitudinal, sensory, emotional, communicative, and behavioral dimensions at different levels such as customer level, organization level, national level, and transnational level. As a result, an empirical test of the proposed model is suggested to future researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • branding
  • brand image
  • exploration
  • systematic review
  • ADO framework
ازنب، الهام؛ سیدامیری، نادر؛ عظامی، الهه؛ رنجبران، علیرضا. (1399). ایجاد تصویر برند: بررسی نقش تجربه کاربران اینستاگرام بر تصویر برند پلتفورم‌های اقتصاد اشتراکی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند. 7(1)، 83-125.
براری، محسن؛ امین صارمی، نوذر؛ زرگران خوزانی، فاطمه. (1398). ارائه مدل ارتقای تصویر برند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند. 6(1)، 187-239.
صنایعی، علی؛ سلیمی، احمد؛ امامی، مهدی. (1400). بازاریابی 5 و بازاریابی انسان به انسان. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
قمی اویلی، زینت؛ تقی پوریان، محمد جواد؛ مران جوری، مهدی؛ رحمتی، مریم. (1400). مروری نظامند بر ارزش ویژه برند با تکنیک فراترکیب: واکاوی عوامل تشکیل‌دهنده و پیامدهای آن از دیدگاه ترکیبی (مالی-مشتری). نشریه تحقیقات بازاریابی نوین. 11(2)، 91-112.
کریمی علویجه، محمدرضا؛ قندهاری، زهرا. (1400). نسل پنجم بازاریابی: فناوری برای بشریت. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
مهرنوش، مینا؛ طهماسبی، داریوش (1396). اثر ارزش ویژۀ برند و سرمایۀ اجتماعی بر تصویر برند (مورد مطالعه: برند خودروی سمند). مدیریت بازرگانی. 9(4)، 905-925.
Aaker, D. 1991. Managing Brand Equity. Free Press, New York.
Aaker, D.A. (1996), Building Strong Brands, The Free Press, New York, NY.
Aaker, D.A. (2010), “Marketing challenges in the next decade”, Journal of Brand Management, Vol. 17 No. 5, pp. 315-6.
Abosag, I. & Farah, M. F. (2014). The influence of religiously motivated consumer boycotts on brand image, loyalty and product judgment. European Journal of Marketing. 48 (11/12), 2262-2283.
Ahmed Sallam, M. (2017). The Impact of Brand Image and Corporate Branding on Consumer’s Choice: The Role of Brand Equity. International Journal of Marketing Studies, 8(1), 1-19.
Alzate, M. Arce-Urriza, M. & Cebollada, J. (2022). Mining the text of online consumer reviews to analyze brand image and brand positioning. Journal of Retailing and Consumer Services, 67(July), 102989.
Andreassen, T. W. & Lindestad, B. (1998). Customer loyalty and complex services: The impact of corporate image on quality, customer satisfaction and loyalty for customers with varying degrees of service expertise. International Journal of service Industry management, 9(1), 7-23.
Arai, A. Ko, Y. J. & Ross, S. (2014). Branding athletes: Exploration and conceptualization of athlete brand image. Sport Management Review, 17(2), 97-106.
Azam, M. & Qureshi, J. A. (2021). Building employer brand image for accumulating intellectual capital: Exploring employees' perspective in higher educational institutes. Estudios De Economia Aplicada, 39(2), 1-15.
Aznab, E. Seyyedamiri, N. Ezami, E. & Ranjbran, A. (2020). Creating the Brand Image: Investigation the Role of Instagram User`s Experience on Customers of Sharing Economy Platforms. Quarterly Journal of Brand Management, 7(1), 83-125.)  In Persian)
Aznab, E. Seyyedamiri, N. Ezami, E. & Ranjbran, A. (2020). Creating the Brand Image: Investigation the Role of Instagram User`s Experience on Customers of Sharing Economy Platforms. Quarterly Journal of Brand Management, 7(1), 83-125. In Persian
Barari, M. Aminsaremi, N. & Zargaran Khouzani, F. (2019). Introducing a Brand Image Model Promotion for NAJA (The Police of The Islamic Republic of Iran). Quarterly Journal of Brand Management, 6(1), 187-239.( In Persian)
Bhattacharya, C. B. & Sen, S. (2003). Consumer–company identification: A framework for understanding consumers’ relationships with companies. Journal of marketing, 67(2), 76-88.
Brečić, R. Filipović, J. Gorton, M. Ognjanov, G. Stojanović, Ž. & White, J. (2013). A qualitative approach to understanding brand image in an international context: Insights from Croatia and Serbia. International Marketing Review. 30 (4), 275-296.
Brodie, R. Whittome, J. Brush, G. )2009(. Investigating the service brand: a customer
value perspective. J. Bus. Res. 62 (3), 345–355.
Brown, R. M. & Mazzarol, T. W. (2009). The importance of institutional image to student satisfaction and loyalty within higher education. Higher education, 58(1), 81-95.
Chan, K. Ng, Y. L. & Luk, E. K. (2013). Impact of celebrity endorsement in advertising on brand image among Chinese adolescents. Young Consumers. 14 (2), 167-179.
Chen, C.F. Tseng, W.S. )2010(. Exploring customer-based airline brand equity: evidence
from taiwan. Transp. J. 49 (1), 24–34.
Chiaravalle, B. & Findlay Schenck, B. (2014). Branding For Dummies. New Jersey: John Wiley & Sons.
Cho, E. & Fiore, A. M. (2015). Conceptualization of a holistic brand image measure for fashion-related brands. Journal of Consumer Marketing. 32 (4), 255-265.
Danes, J. E. Hess, J. S. Story, J. W., & York, J. L. (2010). Brand image associations for large virtual groups. Qualitative Market Research: An International Journal. 13 (3), 309-323.
De Ruyter, K., & Wetzels, M. (2000). The role of corporate image and extension similarity in service brand extensions. Journal of Economic Psychology, 21(6), 639-659.
Dirsehan, T., & Kurtuluş, S. (2018). Measuring brand image using a cognitive approach: Representing brands as a network in the Turkish airline industry. Journal of Air Transport Management, 67(March), 85-93.
Dobni, D., Zinkhan, G., )1990(. In search of brand image: a foundation analysis. Adv. Consumer Res. 17, 110–119.
Erkmen, E., Hancer, M., )2015(. Linking brand commitment and brand citizenship behaviors of airline employees: “the role of trust”. J. Air Transp. Manag. 42, 47–54.
Espinosa, J. A., Ortinau, D. J., Krey, N., & Monahan, L. (2018). I’ll have the usual: how restaurant brand image, loyalty, and satisfaction keep customers coming back. Journal of Product & Brand Management. 27(6), 599-614.
Fleck, N., Korchia, M. and Roy, I.L. (2012), Celebrities in advertising: looking for congruence or likability? Psychology and Marketing, 29(9), 651–62.
Foroudi, P., Foroudi, M. M., Palazzo, M., & Nguyen, B. (2021). Fly me to the moon: from corporate branding orientation to retailer preference and business performance. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 34(1), 78-112.
Freitas, B. D. A., Contreras-Espinosa, R. S., & Correia, P. Á. P. (2020). Sponsoring esports to improve brand image. Scientific annals of economics and business, 67(4), 495-515.
Ghomi Aveili, Z., Taghipourian, M., Maranjori, M., & Rahmati, M. (2021). Systematic review of meta-synthesis technique based brand equity: Analysis of constituents and its consequences from a combined perspective (financial-customer). New Marketing Research Journal, 11(2), 91-112. In Persian
Hawabhay, B. B., Abratt, R., & Peters, M. (2009). The role of corporate communications in developing a corporate brand image and reputation in Mauritius. Corporate reputation review, 12(1), 3-20.
Heilmann, P. A. (2010). Employer brand image in a health care organization. Management Research Review. 33 (2), 134-144.
Huang, Y. C. (2022). How marketing strategy, perceived value and brand image influence WOM outcomes—The sharing economy perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 68(September), 103071.
Iden, J. Methlie, L.B. & Christensen, G.E. (2017). The nature of strategic foresight research: A systematic literature review”, Technological Forecasting and Social Change, 440, 22-12.
Iglesias, O., Singh, J. J., & Casabayó, M. (2011). Key changes and challenges for brands in an uncertain environment. Journal of Product & Brand Management. 20(6), 436-439.
Išoraitė, M. )2018(. “Brand Image Development.” Ecoforum, Vol., 7; Issue 1 14.
Jara, M., & Cliquet, G. (2012). Retail brand equity: conceptualization and measurement. Journal of Retailing and Consumer Services, 19(1), 140-149.
Jefkins, Frank. )2003(. Public Relations. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Jiang, Z., Nagasawa, S. Y., & Watada, J. (2014). Luxury fashion brand image building: the role of store design in Bally and Tod's Japan. Management Decision.  52(7), 1288-1301.
Jin, N., Lee, S., & Huffman, L. (2012). Impact of restaurant experience on brand image and customer loyalty: Moderating role of dining motivation. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(6), 532-551.
Johansson, U., Koch, C., Varga, N., & Zhao, F. (2018). Country of ownership change in the premium segment: consequences for brand image. Journal of Product & Brand Management.  27 (7), 871-883.
Kangis, P. and O’Reilly, M.D. (2003), “Strategies in a dynamic marketplace: A case study in the airline industry”, Journal of Business Research, Vol.56 No.2, pp.105-111.
Kartajaya, Hermawan. 2007. On Brand Seri 9 Elemen Marketing. Bandung: Mizan.
Keller, K. L. (2003). Understanding brands, branding and brand equity. Interactive marketing, 5(1), 7-20.
Keller, K. L. (2008). Strategic Brand Management. 3rd. Ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Keller, K.L. (2003), “Brand synthesis: the multidimensionality of brand knowledge”, Journal of Consumer Research, 29 (March), 595-600.
Keller, K.L. and Lehmann, D.R. (2006), “Brands and branding: research findings and future priorities”, Marketing Science, 25 (6), 740-59.
Keller, K.L. )1993(. Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. J. Mark. 57 (1), 1–22.
Keller, K.L. )1998(. Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. Prentice Hall, New Jersey.
Keller, K.L. 2016. Reflections on customer-based brand equity: perspectives, progress and priorities. AMS Rev. 6 (12), 116.
Khashei, V. Zargaran, F. (1397). Strategic Management of Lynch, Fozhanpub, Tehran. ( In Persian)
Kittur, P. Chatterjee, S. & Upadhyay, A. (2022). Antecedents and consequences of reliance in the context of B2B brand image. Journal of Business & Industrial Marketing.
Kotler, Philip. )2006(. B2B Brand Management. Berlin: Springer.
Lahap, J. Ramli, N. S. Mohd Said, N., & Adli Zain, R. (2017). A Study of Brand Image towards Customer’s Satisfaction in the Malaysian Hotel Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 224(2016), 149 – 157.
Lai, K. P. Chong, S. C. Ismail, H. B. & Tong, D. Y. K. (2015). Do salient e-servicescape attributes predict online brand image? International Journal of Internet Marketing and Advertising, 9(3), 209-232.
Latif, W. B. Islam, A. Farzana, N. Hasan, M. Hossain, E. Islam, N. ... & Hossain, M. (2014). Antecedents, moderators and outcomes of brand image: A conceptual framework. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(23), 221-221.
Lauritsen, B. D., & Perks, K. J. (2015). The influence of interactive, non-interactive, implicit and explicit CSR communication on young adults’ perception of UK supermarkets’ corporate brand image and reputation. Corporate Communications: An International Journal. 20 (2), 178-195.
Liu, Y. Öberg, C. Tarba, S. Y. & Xing, Y. (2018). Brand management in mergers and acquisitions: emerging market multinationals venturing into advanced economies. International Marketing Review. 35 (5), 710-732.
M, M. & t, D. (2018). The Effect of Brand Equity and Social Capital on Brand Image (A Study of Samand Automobile Brand). Journal of Business Management, 9(4), 905-925. In Persian
Mahfuzhah, Anshari Hannah. )2018(. “Media Publikasi Humas dalam Pendidikan.” Jurnal MPI Al-Tanzim, Vol. 2; No.213.
Mellat-Parast, M. Golmohammadi, D. McFadden, K.L. and Miller, J.W. (2015), “Linking business strategy to service failures and financial performance: Empirical evidence from the US domestic airline industry”, Journal of Operations Management, Vol.38(1), pp.14-24.
Merz, M.A. Hi, Y. Vargo, S.L. )2009(. The evolving brand logic: a service-dominant logic perspective. J. Acad. Mark. Sci. 37 (3), 328–344.
Moore, F. )2005(. Humas Membangun Citra dengan Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosakarya.
Munjin (2022). The Strategies of Brand Image Building at Private Institution of Islamic Education in Purwokerto. Pegem Journal of Education and Instruction, 12(2), 123-132.
Nagar, K. )2015(. Modeling the effects of green advertising on brand image: investigating the moderating effects of product involvement using structural equation. J. Glob. Mark. 28, 152–171.
Palacio, A. B. Meneses, G. D. & Pérez, P. J. P. (2002). The configuration of the university image and its relationship with the satisfaction of students. Journal of Educational administration, 40(5), 486-505.
Panda, S. Pandey, S. C. Bennett, A. & Tian, X. (2019). University brand image as competitive advantage: a two-country study. International Journal of Educational Management. 33(2), 234-253.
Park, J.W. Robertson, R. Wu, C.L. )2006(. Modelling the impact of airline service quality
and marketing variables on passengers' future behavioral intentions. Transp. Plan.
Technol. 29 (5), 359–381.
Paul, J. & Benito, G. R. G. (2018). A review of research on outward foreign direct investment from emerging countries, including China: what do we know, how do we know and where should we be heading? Asia Pacific Business Review, 24(1), 90–115.
Persson, N. (2010). An exploratory investigation of the elements of B2B brand image and its relationship to price premium. Industrial Marketing Management, 39(8), 1269-1277.
Plungpongpan, J. Tiangsoongnern, L. & Speece, M. (2016). University social responsibility and brand image of private universities in Bangkok. International Journal of Educational Management. 30(4), 571-591.
Quinones, D. & Rusu, C. (2017). How to develop usability heuristics: A systematic literature review”, Computer Standards & Interfaces, 53, 21-488.
Raggio, R. Leone, R. )2007(. The theoretical separation of brand equity and brand value: managerial implications for strategic planning. J. Brand Management. 14 (5), 380–395.
Riezebos, Rik et.al. )2003(. Brand Management: A Theoretical and Practical Approach. Groningen: Financial Times Prentice.
Rindell, A. & Iglesias, O. (2014). Context and time in brand image constructions. Journal of Organizational Change Management. 27(5), 756-768.
Ruslan, R. )2017(. Manajemen Public Relation & Media Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sadat, Andi. )2009(. Brand Belief: Identifikasi Kepemilikan Sebelum Merek Berbasis Keyakinan. Jakarta: Salemba Empat.
Servier, R.A. )2000(. Brand as Relevance, Recruiting and Development Publication. Cedar Rapids: IA: Stamats Communication, Inc.
Setiawan, G. Arli, D. & Woods, P. (2021). Scale development: Exploring successful political outsiders’ brand image to determine reformist dimensions. Journal of Political Marketing, 1-26.
Silva, M. (2015). A Systematic Review of Foresight in Project Management Literature, Procedia Computer Science, 01, 218-211.
Sinning, Crolina. (2022). International strateginc management of brands and online firms: Essays on perceived brand globalness, endorsed branding and E-commers firms’internationalization. Wiesbaden: Springer Gabler.
Spry, L. & Pich, C. (2021). Enhancing data collection methods with qualitative projective techniques in the exploration of a university’s brand identity and brand image. International Journal of Market Research, 63(2), 177-200.
Sudaryanto, S. Hanim, A. Pansiri, J. & Umama, T. L. (2021). Impact of culture, brand image and price on buying decisions: Evidence from East Java, Indonesia. Innovative Marketing, 17(1), 130-142.
Thuy, V. T. N. & Thao, H. D. P. (2017). Impact of students’ experiences on brand image perception: the case of Vietnamese higher education. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 14(2), 217-251.
Väätäinen, M. & Dickenson, P. (2019). (Re) examining the effects of athlete brand image (ABI) on psychological commitment: an empirical investigation using structural equation modelling (SEM) and fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA). European Sport Management Quarterly, 19(2), 244-264.
Vargo, S.L. Lusch, R.F. )2004(. Evolving to a new dominant logic for marketing. J. Mark. 68 (1), 1–17.
Veloutsu, C.M.L. (2009), “Brand relationships through brand reputation and brand tribalism”, Journal of Business Research, Vol. 62, pp. 314-22
Xu, J. B. Prayag, G. & Song, H. (2022). The effects of consumer brand authenticity, brand image, and age on brand loyalty in time-honored restaurants: Findings from SEM and fsQCA. International Journal of Hospitality Management, 107(October), 103340.
Yadav, M. S. De Valck, K. Hennig-Thurau, T. Hoffman, D. L. & Spann, M. (2013). Social commerce: a contingency framework for assessing marketing potential. Journal of Interactive Marketing, 22(4), 311–323.