بررسی تأثیر تداعی ‌برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان با نقش میانجی تعهد به برند در شعب بانک ملت شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ایران،

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ایران،

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تداعی­برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان با نقش میانجی تعهد به برند در شعب بانک ملت شهر همدان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می‌باشد. برای جمع­آوری داده از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. جامعه­ی آماری این پژوهش تمام مشتریان در شعب بانک ملت شهر همدان است. تعداد این مشتریان بنا بر آمار ارائه‌شده از سوی اداره برنامه­ریزی مدیریت شعب این بانک در شهر همدان و برابر لیست موجود محدود به 282 نفر می‌باشد. نمونه این پژوهش با استفاده از جدول مورگان 167 نفر به دست آمد. به منظور سنجش تداعی برند، اعتماد به برند و وفاداری مشتری از پرسشنامه انگوک فن و قنتوس (2013) استفاده شد. داده­های جمع­آوری شده در این پژوهش با استفاده از نرم­افزار lisrel موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج فرضیه­ها، نشان­دهنده تائید تمام فرضیه­ها می‌باشد. همچنین تعهد به برند در این پژوهش ارتباط بین تداعی برند و وفاداری و اعتماد مشتریان را میانجیگری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Brand Association on Customer Trust and Loyalty with the Mediating Role of Brand Commitment in Bank Mellat Branches in Hamedan

نویسندگان [English]

  • fataneh yarahmadi 1
  • saber bayat 2
1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Iran,
2 Master of Business Administration, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Iran,
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of brand association on customer trust and loyalty with the mediating role of brand commitment in Bank Mellat branches in Hamadan. The research method is descriptive-survey. A standard questionnaire was used to collect data. The statistical population of this research is all customers in Bank Mellat branches in Hamadan. The number of these customers is limited to 282 according to the statistics provided by the Bank's Branch Management Planning Department in the city of Hamedan. The sample of this study was 167 people using Morgan table. In order to measure brand association, brand trust and customer loyalty, Angook Fan and Qantos (2013) questionnaire was used. The collected data in this study were analyzed using Lisrel software. The results of the hypotheses indicate the confirmation of all hypotheses. Brand commitment in this study also mediates the relationship between brand association and customer loyalty and trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand association
  • trust
  • customer loyalty
  • brand commitment
ادیبی بیدی، حامد (1399). بررسی رابطه بین تصویر برند و وفاداری بواسطه نقش های میانجی رضایت، اعتماد، تعدیل گری عشق به برند و احترام برند (مورد مطالعه: شعب بانک ملت)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی کاویان، گروه مدیریت بازرگانی.
افشار بکشلو، محمدجلیل (1397). بررسی تأثیر تصویر برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی کیفیت اداراک شده و تداعی برند در خطوط هواپیمایی ترکیه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی راغب اصفهانی، دانشکده علوم انسانی.
باقری، ص.(1392). بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری در شعب بانک ملت مشهد، پایان­نامه منتشر شده کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
بصارتی ضیابری، ح. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و جلب اعتماد مشتریان به بانک ملت، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.
دهدشتی شاهرخ، ز.، جعفرزاده کناری، م. و بخشی زاده، ع. (1390). دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن بر توسعه وفاداری به برند (مطالعه موردی: تولیدکننده محصولات لبنی کاله)، مجله تحقیقات بازاریابی
رحیم­نیا، فریبرز؛ زیبایی، عاطفه. (1393). ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان به برند بانک­ها با در نظر گرفتن میانجی تصویر برند و کیفیت ادراک شده برند. مقاله ارائه شده به سوّمین همایش علوم مدیریت نوین.
رسول آبادی، مجید؛ بای، ناصر؛ قربانی، سعید. (1394). ارتباط بین تداعی های برند با رضایت مشتری و وفاداری به برند در مصرف کنندگان پوشاک ورزشی ایرانی در شهرستان گنبد کاووس، همایش ملی علوم ورزشی نوین، ورزش حرفه ایی و ارتقا تندرستی.
زارعپور، ابراهیم؛ خدادادحسینی، سیدحمید؛ رشادت جو، حمیده (1389). بررسی تأثیر شهرت شرکت، قسمتها و هزینهها بر ارزش و وفاداری مشتریان محصولات صوتی و تصویری، اولین اجلاس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز.
سماوات، سیدجلال؛ حاجی بابایی، حسین. (1397). بررسی تاثیر تداعی برند بر وفاداری با نقش میانجی ارزش ادراک شده مشتریان شرکت بیمه ایران استان همدان. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
سوری، عرفان(2013) بررسی اثر واسطهای تداعی برند، وفاداری برند، تصویر برند در کیفیت ادراک شده برند بر ارزش ویژه برند
قاینی، رامین (1397). بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی، تداعی برند، شهرت برند و رضایت بر وفاداری برند محصولات لوازم خانگی با نقش میانجی اعتماد بر برند (مطالعه تطبیقی برندهای ایرانی و خارجی)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی شمس گنبد، دانشکده فنی و مهندسی.
میرطلب، اعظم (1394). بررسی تداعی‌های برند و اعتماد به برند بر قصد خرید مشتری؛ تبیین نقش تعدیل‌گری کیفیت محصول ‌(مورد مطالعه: صنعت تلفن همراه)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
یاراحمدی، فتانه؛ وحیدی فر،صفورا(1400). بررسی تأثیرگذاری ویژگی­های شبکه­ها ی اجتماعی بروفاداری مشتریان وتبلیغات دهان­به­دهان با رویکرد سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: اینستاگرام شرکت خدمات گردشگری علی­بابا)[1]
Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity. New York, NY: The Free Press.
Aaker, D., Keller, K. (2019), Consumer evaluations of brand extensions, New York, Free Press.
Abdolvand, M. &  NickFar, F. (2011). Examine the relationship between product involvement & commitment to the brand (Case study: Islamic Azad University of Tehran   Branch),   Marketing   Management,   13:   75-   94. (in Persian)
Adibi bidi, H. (2020). Investigating the relationship between brand image and loyalty through mediating roles of satisfaction, trust, moderation of brand love and brand respect (Case study: Mellat Bank branches), Master Thesis, Kavian Institute of Higher Education, Business Management Department. [In Persian]
Afsharbakshlou, M.J. (2018). Investigating the effect of brand image on brand loyalty with the mediating role of perceived quality and brand association in Turkish airlines, M.Sc. Thesis, RaghebEsfahani Institute of Higher Education, Faculty of Humanities. [In Persian]
Alkilani, K., Ling, K. C. & Abzakh, A. A. (2012). The impact of experiential marketing and customer satisfaction on customer commitment in the world of  social networks, Asian Social Science, 9(1): 262- 270.
Almaqousi, S. A., Samikon, S. A., Cavaliere, L. P. L., & Nordin, N. A. (2021). The Impact of Brand Awareness, Brand Loyalty, and Brand Association on Consumer Decision Making in Palestine Olive Oil Industry. Business Management and Strategy, 12(2), 66-82.
Atilgan, E., Aksoy, S., &Akinci, S. (2005). Determinants of the brand equity: A verification approach in the beverage industry in Turkey. Marketing Intelligence and Planning, 23(3), 237-48.
Bagheri, S. (2013). Investigating the Impact of Service Quality, Perceived Value and Company Image on Customer Loyalty in MashhadsMellat Bank Branches, Published Master Thesis, Ferdowsi University of Mashhad.[In Persian]
Besaratiziyabari, H. (2011). Investigating the Factors Affecting Loyalty and Gaining Customers' Trust in Bank Mellat, M.Sc. Thesis, Payame Noor University, Tehran. [In Persian]
Dasa,G; Agarwalb, J; Naresh K. Malhotrac, GeetikaVarshneya (2019). Does brand experience translate into brand commitment?: A mediated-moderation model of brand passion and perceived brand ethicality, Journal of Business Research, , https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.05.026.
Dehdashti Shahrukh, Z., Ga'farzadeh Kenari, M. & Bakhshizadeh, A. (2011). Point of view of brand social identity and its impact on the development of brand loyalty (Case study: Dairy products manufacturer Calais), Journal of Marketing Research, New Trail, 2(5): 87- 106. (in
Fombrun, C.s (2018). Indices of corporate reputation: An analysis of media ranking and social monitors rating, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Garbarino,E. & Johnson,M. S.(1999). The different roles of satisfaction, trust, and commitment in customer relationships,JM, 63(2):-87.
Ghaeni, R.(2018). Investigating the combined effect of marketing, brand association, brand reputation and satisfaction on brand loyalty of home appliance products with the mediating role of brand trust (comparative study of Iranian and foreign brands), M.Sc. Thesis, Shams Gonbad Institute of Higher Education, Faculty of Engineering.[In Persian]
Helm, S. (2019). Exploring the impact of corporate reputation on consumer satisfaction and loyalty, New York.
Hur, W- M; Ho Ahn, K & Kim, M (2011). Management Decision Emerald Article: Building brand loyalty through managing brand community commitment, Journal Management Decision. Vol. 49 No. 7.
Keller, Lane Kevin  (2015). Conceptualizing, Meauring and Managing Costomes Base Brand Equilty, New
Lai, F., Griffin, M., & Babin, B. J. (2009). How quality, value, image, and satisfaction create loyalty at a Chinese telecom. Journal of Business Research, 62 (10), 980-986.
Li, N., Robson, A., Coates, N. (2014). Luxury brand commitment: a study of Chinese consumers. Marketing Intelligence & Planning, 32(7), 769-793.
Mirtalab, A.(2015). Examining brand associations and brand trust on the customer's purchase intention; Explaining the role of product quality adjustment ‌ (Case study: mobile phone industry), Master Thesis, TarbiatModarres University, Faculty of Management and Economics.[In Persian]
Morgan, R.M.&Hunt.S.D(1994). The commitment-trust theory of relationship marketing,the Journal of Marketing, 58(9):20-38
Ebrahimpour, M., Akbari, M& Rafiei Rashti, F. (2015). The role of empirical marketing in brand commitment with the mediating role of brand trust and loyalty, 783-804
Oliver R. L. (1999). Whence consumer loyalty? The Journal of Marketing, 33-44.
Prentice, C. & Loureiro, S. M. C. (2017). An asymmetrical approach to understanding configurations of customer loyalty in the airline industry. Journal of Retailing and Consumer Services, 38(1), 96-107.
Rahimniya, F., Zibayi, A. (2014). Provide a model to examine the impact of advertising on customer loyalty to the brand of banks by considering the brand image and perceived brand quality. Paper presented at the Third Conference on Modern Management Sciences. [In Persian]
Rashid, A. G., Rizvi, W. H., & Amir, H. (2020). Deciphering brand loyalty through brand association and emotional confidence. IBA Business Review, 15(1).
RasoulAbadi, M., Bay, N. &Ghorbani, S. (2015). The Relationship between Brand Associations with Customer Satisfaction and Brand Loyalty in Iranian Sportswear Consumers in GonbadKavous, National Conference on Modern Sports Science, Professional Sports and Health Promotion. [In Persian]
Samavat,  S. Jl., &   Haji Babaei, H. (2018). Investigating the effect of brand association on loyalty with the mediating role of customers' perceived value of Hamadan Iran Insurance Company. Fourth International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development.
Sahin, A., Zehir, C., & Kitapci, H. (2012). "Does brand communication increase brand trust? The empirical research on global mobile phone brands". The journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 58, Pp. 1361-1369.
Severi, E., &ChoonLing, k. (2013). The Mediating Effects of Brand Association, Brand Loyalty, Brand Image and Perceived Quality on Brand Equity. Asian Social Science, Vol. 9, No. 3.
Yarahmadi, F & Vahidifar, S. (2021). Investigating the Impact of Social Networking Features on Customer Loyalty and word of mouth with a Social Capital Approach (Case Study: Alibaba Tourism Services Company’s Instagram.Quarterly Journal of Brand Management,Vol. 8,NO. 25. [In Persian]
Zarehpour,E.,Khodadad, H.,Seyed, H& RJ, H(1389).Investigating the effect of  company reputation, parts and costs on the value and loyalty of customers of audio and video products, the first annual meeting of management, innovation and entrepreneurship. [In Persian]