بررسی عوامل مؤثر بر هواداری برند لوکس در صنعت پوشاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 استادیار بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر هواداری برند لوکس در صنعت پوشاک صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مصرف‌کنندگان برندهای لوکس فعال صنعت پوشاک در کشور ایران می‌باشد که دارای صفحه در شبکه‌های اجتماعی هستند. به روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌ای 386پرسشنامه الکترونیکی در میان مصرف‌کنندگان برندهای هاکوپیان، پیرکاردین، فرس، ژوانی، ای دی ال، زارا، آرمانی، مانگو، پولو توزیع و دریافت گردید. داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهایSPSS  و AMOS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. بر مبنای نتایج تحقیق مشخص شد در صنعت پوشاک، وفاداری به برند لوکس تأثیر مثبت و معناداری بر روی هواداری برند لوکس می‌گذارد. هویت‌یابی مصرف‌کننده با برند لوکس به‌طور مثبت و معناداری وفاداری به برند لوکس را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همچنین پرستیژ برند لوکس تأثیر مثبت و معناداری بر روی هویت‌یابی مصرف‌کننده با برند لوکس می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Luxury Brand Advocacy in Clothing Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad mehdi Poursaeed 1
  • Mohammadali Poodat 2
  • Saeid Dehyadegari 3
1 Assistant Professor, Department of management, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of management, Faculty of management and economics. Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Department of Management, Faculty of Management and Economy, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Present study has conducted in order to investigate the factors affecting luxury brand advocacy in the clothing industry. Based on the purpose, this study is an applied research and based on the data collecting method, this is a correlation research. The statistical population of the present study includes all the consumers of Iran clothing industry's luxury brands which have a page on social media. 386 electronic questionnaires distributed and collected among consumers of Hacoupian, Pierre Cardin, Firs, Jovani, ADL, Zara, Armani, Mango and Polo through probability-stratified sampling. The data extracted from the questionnaires were analyzed using descriptive and inferential statistics and structural equation modeling using AMOS and SPSS software. Based on the results, it turned out that in the clothing industry, luxury brand loyalty has positive and significant impact on luxury brand advocacy. Consumer- luxury brand identification affects luxury brand loyalty in a positive and significant way and it is also impacted by luxury brand prestige positively and significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand advocacy
  • consumer-brand identification
  • luxury brand
  • clothing industry
بشیرپور، مهدی و محمدیان، محمود. (1398). الگوی شناخت رفتار مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس بر مبنای نظریات مصرف تظاهری. بررسی‌های بازرگانی، 17(99)، 5-30.
علوی، سید مسلم و نجفی سیاهرودی، مهدی. (1393). بررسی نقش وفاداری به برند در رابطه میان عشق به برند و هواداری از برند (موردمطالعه: برند ورزشی ملوان انزلی). فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(1)، 23- 36.
قاسمی نامقی، محمد و خرمیان طوسی سهراب. (1398). بررسی تأثیر عوامل روان‌شناختی بر قصد خرید و تعهد مشتری (مطالعه موردی: مشتریان پوشاک هاکوپیان مشهد. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری)، 3(13)، 71-81.
کریمی علویجه، محمدرضا و زرین فرد، نرگس. (1399). تأثیر ارزش‌های مورد انتظار از برند لوکس بر پیامدهای رفتاری مصرف‌کنندگان. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند، 7(23)، 15-52.
محمدیان، محمود، دهدشتی شاهرخ، زهره و لاری، مهناز. (1397). عوامل مؤثر بر قصد خرید برندهای لوکس بر اساس نظریه تعمیم‌یافته رفتار برنامه‌ریزی‌شده. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند، 5(3)، 5-38.
نوروزی، حسین و بیگی، رویا. (1398). آمیختگی با برند در خود پنداره در رابطه‌ی عشق، وفاداری و هواداری برند (مطالعه موردی: کاربران رسانه‌ی اجتماعی اینستاگرام). فصلنامه مدیریت برند، 6(20)، 169- 211.
هاشمی نسب، سیده مروارید. (۱۳9۶). بررسی ارتباط میان هویت‌یابی برند، رضایت مشتری، تصویر قیمت، جذابیت برند و نقش آن‌ها در وفاداری به برند و توصیه کلامی (موردمطالعه: برند اسنپ)، فراز صادق وزیری، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد].
Adam, D. R. Ofori, K. S. Okoe, A. F. & Boateng, H. (2018). Effects of structural and bonding-based attachment on brand loyalty. African Journal of Economic and Management Studies, 9(3), 305-318.
Ajitha, S. & Sivakumar, V. J. (2019). The moderating role of age and gender on the attitude towards new luxury fashion brands. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 23(4), 440-465.
Alavani, S. & Najafi Siahroodi, M. (2014). Brand loyalty role between Brand love and Brand advocacy ( A case study: Malavan Anzali sport brand). Journal of Applied Reaserch in Sport Management, 3(10), 23-36. (In Persian)
Al-Nashmi, M. M. & Almamary, A. A. (2017). The relationship between Islamic marketing ethics and brand credibility. Journal of Islamic Marketing, 8(2), 261-288.
Bairrada, C. M. Coelho, F. & Coelho, A. (2018). Antecedents and outcomes of brand love: utilitarian and symbolic brand qualities. European Journal of Marketing, 52(3/4), 656-682.
Bashirpour, M. & Mohammadian, M. (2019). The pattern for recognition of luxury goods consumers behavior based on the Conspicuous Consumption Theory. Journal of Commercial Surveys, 17(99), 5-30. (In Persian)
Bazi, S. Filieri, R. & Gorton, M. (2020). Customers’ motivation to engage with luxury brands on social media. Journal of Business Research, 112, 223-235.
Bhattacharya, C. B. & Sen, S. (2003). Consumer–company identification: A framework for understanding consumers' relationships with companies. Journal of Marketing, 67(2),76–88.
Chang, E. Lee, K. (2002). underlying values on of prestige seeking and its influence on brand loyalty in clothing consumption. The International Journal of Costume Culture, 5(2), 102-114.
Choi, Y. G. Ok, C. M. & Hyun, S. S. (2017). Relationships between brand experiences, personality traits, prestige, relationship quality, and loyalty. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(4), 1185-1202.
Chung, Y. & Kim, A. J. (2020). Effects of mergers and acquisitions on brand loyalty in luxury Brands: The moderating roles of luxury tier difference and social media. Journal of Business Research, 120, 434-442.
Coelho, A. Bairrada, C. & Peres, F. (2019). Brand communities’ relational outcomes, through brand love. Journal of Product & Brand Management, 28(2), 154-165.
Dwivedi, A. Nayeem, T. & Murshed, F. (2018). Brand experience and consumers’ willingness-to-pay (WTP) a price premium: Mediating role of brand credibility and perceived uniqueness. Journal of Retailing and Consumer Services, 44, 100-107.
Elbedweihy, A. Jayawardhena, C. Elsharnouby, M. & Elsharnouby, T. (2016). Customer relationship building: The role of brand attractiveness and consumer–brand identification. Journal of Business Research, 69, 2901-2910.
Elbanawey, M. (2017). Factors affecting consumer-brand identification "An empirical study among smartphone users in Egypt". 4, 1-23.
Erdoğmuş, İ. & Büdeyri‐Turan, I. (2012). The role of personality congruence, perceived quality and prestige on ready‐to‐wear brand loyalty. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 16(4), 399-417.
Fornell, C. & Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, (1), 39-50.
Ferreira, J. C. (2019). Brand anthropomorphism and its impact on consumer brand identification, brand advocacy and consumer brand engagement on social media.  Master in International Management (MPGI). Fundação Getulio Vargas's São Paulo School of Business admininstration.
Ghasemi Namqi, M. & Khormian Tusi, S. (2019). Investigating the effect of psychological factors on purchase intention and customer commitment (Case study: Hakopian Mashhad clothing customers). Journal of New research approaches in management and accounting, 3(13), 71-81. (In Persian)
Hair, J.F. Black, W.C. Babin, B.J. and Anderson, R.E. (2010), Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, Pearson Education, London.
Hair, J.F. Black, W.C. Babin, B.J. Anderson, R.E. and Tatham, R.L. (1998). Multivariate Data Analysis, 5th ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ and New York, NY.
Hashemi Nasab, S. (2018). Investigating the relationship between Brand Identity, Customer Satisfaction, Brand attractiveness and their role in Brand Loyalty and Verbal Recommendation (Case study: Snap Brand). SadeghVaziri, F. Faculty of Management, Kharazmi University. [Master Thesis]. (In presian)
Hassan, M. Rafi, A. & Kazmi, S. (2015). Impact of Differentiated Customer Service, Brand Trust, Brand Commitment, and Brand Salience on Brand Advocacy. International Review of Management and Marketing, 5-6.
Hussain, S. Melewar, T. C. Priporas, C.V. Foroudi, P. & Dennis, C. (2020). Examining the effects of celebrity trust on advertising credibility, brand credibility and corporate credibility. Journal of Business Research, 109, 472-488.
Hwang, J. & Han, H. (2014). Examining strategies for maximizing and utilizing brand prestige in the luxury cruise industry. Tourism Management, 40, 244-259.
Jin, N. Lee, S. & Jun, J.H. (2015). The role of brand credibility in predicting consumers' behavioural intentions in luxury restaurants. Anatolia, 26(3), 384-396.
Kanthavanich, P. Danbury, A. H. & Parrott, G. (2012). Online behaviour of luxury brand advocates: differences between active advocates and passive loyalists. In: European Advertising Academy.
Karimi Alavijeh, M. & Zarrin Fard, N. (2021). The effect of expected values ​​from the luxury brand on the behavioral consequences of consumers. Journal of Brand Management, 7 (3), 15-51.(In Persian)
Kim, M.S. & Kim, J. (2018). Linking marketing mix elements to passion-driven behavior toward a brand. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(10), 3040-3058.
Kumar, V. & Kaushik, A. K. (2020). Does experience affect engagement? Role of destination brand engagement in developing brand advocacy and revisit intentions. Journal of Travel & Tourism Marketing, 37(3), 332-346.
Lee, J. & Johnson, K. (2019). Cause-related marketing strategy types: assessing their relative effectiveness. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 23.
Mahmood, A. & Haider, S. (2020). Relationship of advertising appeals, corporate reputation and brand advocacy: The mediation role of brand loyalty. Logforum, 16, 287-298.
Martín-Consuegra, D. Faraoni, M. Díaz, E. & Ranfagni, S. (2018). Exploring relationships among brand credibility, purchase intention and social media for fashion brands: A conditional mediation model. Journal of Global Fashion Marketing, 9(3), 237-251.
Mohammadian, M. Dehdashti Shahrokh, Z. & Lari, M. (2019). Factors influencing the intention to buy luxury brands based on the generalized theory of planned behavior. Journal of Brand Management, 5 (3), 15-58. (In Persian)
Nousiainen, T. (2015). Engagement of brand advocates in online environment Generating online brand advocacy in digital content marketing. (Master). University of VAASA.
Nowruzi, H. & Beigi, Roya. (2020). Fusion with the brand in self-concept in terms of love, loyalty and brand support (Case study: Instagram social media users). Journal of Brand Management, 6 (4), 169-209. (In Persian)
Parihar, P. Dawra, J. & Sahay, V. (2019). The role of customer engagement in the involvement-loyalty link. Marketing Intelligence & Planning, 37(1), 66-79.
Parrott, G. Danbury, A. & Kanthavanich, P. (2015). Online behaviour of luxury fashion brand advocates. Journal of Fashion Marketing and Management, 19(4), 360-383.
Pérez, R. Bigné, E. & Herrera, A. (2009). The Role of Self-Definitional Principles in Consumer Identification with a Socially Responsible Company. Journal of Business Ethics, 89, 547-564.
Rizwan, M. Javed, P. Aslam, J. Khan, R. & Bibi, H. (2014). The relationship of Brand Commitment, Brand Credibility, Perceived Quality, Customer Satisfaction and brand loyalty: an empirical study on Stylo shoes. Journal of Sociological Research, 5.
Shimul, A. S. & Phau, I. (2018). Consumer advocacy for luxury brands. Australasian Marketing Journal (AMJ), 26(3), 264-271.
So, K. K. F. King, C. Hudson, S. & Meng, F. (2017). The missing link in building customer brand identification: The role of brand attractiveness. Tourism Management, 59, 640-651.
S, S. Sarkar, A. & Roy, S. (2016). Validating a scale to measure consumer’s luxury brand aspiration. Journal of Product & Brand Management, 25(5), 465-478.
Stokburger-Sauer, N. Ratneshwar, S. & Sen, S. (2012). Drivers of Consumer-Brand Identification. International Journal of Research in Marketing, 29, 406-418.
Svajdova, L. (2021). Consumer Behaviour during Pandemic of COVID-19. Journal of International Business Research and Marketing, 6(3), 34-37.
Tianxiang, S. and Liu, C. (2010). An empirical study on the effect of e-service quality on online customer satisfaction and loyalty. Nankai Business Review International, 1, 273-283.
Tuškej, U. & Podnar, K. (2018). Consumers’ identification with corporate brands: Brand prestige, anthropomorphism and engagement in social media. Journal of Product & Brand Management, 27(1), 3-17.
Tuškej, U. & Podnar, K. (2018). Exploring selected antecedents of consumer–brand identification. Baltic Journal of Management, 13(4), 451-470.
Vashisht, D. (2019). Effect of interactivity and congruence on brand advocacy and brand acceptance. Arts and the Market, 9(2), 152-161.
Wilk, V. Soutar, G. & Harrigan, p. (2021). Online Brand Advocacy and Brand Loyalty: A reciprocal relationship? Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 33(10), 1977-1993.
Zhang, H. Liang, X. & Wang, S. (2016). Customer value anticipation, product innovativeness, and customer lifetime value: The moderating role of advertising strategy. Journal of Business Research, 69(9), 3725-3730.
Zhang, L & Cude, B. J. (2018). Chinese Consumers’ Purchase Intentions for Luxury Clothing: A Comparison between Luxury Consumers and Non-Luxury Consumers. Journal of International Consumer Marketing, 30 (5): 336-349.