دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 24، اسفند 1399، صفحه 1-238 

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی جامع خرید پوشاک دارای برند لوکس در ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 15-54

10.22051/bmr.2020.29684.1919

سمانه میقانی؛ میراحمد امیرشاهی؛ حبیب الله دانایی؛ آمنه خدیور