گزارش سه ماهه تابستان 97

 

تعداد مقالات دریافتی

46

 

تعداد مقالات عدم پذیرش

39

 

تعداد مقالات پذیرفته شده

6

 

تعداد مقالات چاپ شده

6

 

متوسط میانگین زمان داوری

24

 

متوسط زمان اولین برای داوری

13

 

متوسط زمان تا اولین اقدام

12

 

متوسط تعداد روزهای کار شده

67

گزارش سه ماهه تابستان سال 97