گزارش سه ماهه پاییز 97

 

تعداد مقالات دریافتی

80

 

تعداد مقالات عدم پذیرش

66

 

تعداد مقالات پذیرفته شده

6

 

تعداد مقالات چاپ شده

6

 

متوسط میانگین زمان داوری

14

 

متوسط زمان اولین برای داوری

15

 

متوسط زمان تا اولین اقدام

12

 

متوسط تعداد روزهای کار شده

44

گزارش سه ماهه پاییز سال 97