گزارش سه ماه بهار 97

 

تعداد مقالات دریافتی

39

 

تعداد مقالات عدم پذیرش

38

 

تعداد مقالات پذیرفته شده

-----

 

تعداد مقالات چاپ شده

-----

 

متوسط میانگین زمان داوری

17

 

متوسط زمان اولین برای داوری

25

 

متوسط زمان تا اولین اقدام

23

 

متوسط تعداد روزهای کار شده

87

گزارش سه ماهه بهار سال 97