تحلیل محتوای مقالات فصلنامه علمی مدیریت برند طی دوره 9 ساله (1401-1393)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت واحد هرمزگان، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی،هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 مدیریت بازرگانی، گرایش تجارت الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 دانشیار، سیستم های اطلاعاتی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران .

10.22051/bmr.2024.44006.2474

چکیده

نشریه مدیریت برند فصلنامه­ای با رویکرد علمی - پژوهشی، متعلق به دانشگاه الزهرا به‌منظور توسعه دانش مدیریت در زمینه­های راهبرد و بازاریابی از طریق انتشار پژوهش­های بومی با موضوع برند و مدیریت آن است. هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی مقالات این مجله به‌عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد برای تصمیم‌گیری مدیران و پژوهشگران می‌باشد که داده‌های دقیق و قابل قبولی از روند پذیرش مقالات نشریه در یک دوره 9 ساله را نشان می‌دهد. این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی با استفاده از تحلیل محتوا و با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی به توصیف و ارزیابی محتوای مقالات از جامعه هدف پرداخته است. جامعه آماری شامل 193 مقاله است که طی 9 سال گذشته (از آوریل 2013 تا مارس 2014) در مجله مدیریت برند (به استثنای اظهارات سردبیر) منتشر شده است. هدف ارائه یک توصیف عینی از محتوا بود و کیفیت مفاهیم به‌صورت سیستماتیک با استفاده از 7 پارامتر موردبررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که مقالات را می‌توان در 13 موضوع دسته‌بندی کرد که نام تجاری رایج‌ترین موضوعی است که 32 درصد از مقالات را تشکیل می‌دهد. سطح مشارکت پژوهشگران با 537 پژوهشگر در تألیف 193 مقاله، عمدتاً از دانشگاه‌های تهران، رضایت‌بخش تلقی شد. بررسی روش‌های پژوهش نشان داد که مقالات توصیفی-کاربردی، روش‌های پژوهش کمی و ابزار پرسشنامه از تکنیک‌های رایج در بین پژوهشگران این حوزه بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the content of articles in the scientific quarterly of brand management during a period of 9 years (1393-1401

نویسندگان [English]

  • Payam Paslari 1
  • Ali Shafiei 2
  • Saeid Gharishvandi 3
  • Hessamadin Kamalzade takhti 4
1 Corresponding author: Assistant Professor, Management of Hormozgan Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
2 Research assistant and master's student in business administration, e-commerce major, Islamic Azad University, Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 master's student in business administration, e-commerce major, Islamic Azad University, Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
4 Associate Professor, Information Systems, Department of Health Information Technology, Faculty of Paramedicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Brand management magazine is a quarterly with a scientific-research approach, belonging to Al-Zahra University in order to develop management knowledge in the fields of strategy and marketing through the publication of local researches on the topic of brand and its management. The purpose of this research is to review and evaluate the form and content of the articles of this magazine. The research method is qualitative and based on content analysis, and a descriptive-analytical approach has been used to describe and evaluate the content of the target society's articles. The statistical population of this research is 193 articles published in the last 9 years from number 1 (April 2013) to number 32 (March 2014) of Brand Management magazine (1 article is the editor's statement which is not included) and for the purpose of objective description. And the quality of the content of the concepts has been systematically investigated in the form of 7 parameters. The subject results obtained show that the articles can be classified into the following 13 topics, of which branding and branding were the most used topics in these articles with 32%. Also, the participation of researchers was evaluated as good, as 537 researchers participated in writing 193 articles, and among them, the participation of Tehrani universities was more. The investigation of research methods also showed that descriptive-applied articles, quantitative research methods and questionnaire tools were popular techniques among researchers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • article
  • content analysis
  • brand management