استعاره های تصویری در تبلیغات: تحلیل کتاب سنجی و مصورسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

4 عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22051/bmr.2024.45061.2515

چکیده

هدف از این تحقیق، که در مرز دانشی تبلیغات صورت می گیرد، ارائه ی مدلی جامع به منظور پیش بینی روند آتی حوزه استعاره‌های تصویری در تبلیغات از طریق ارزیابی عملکرد علم و ساختارهای دانشی این حوزه است. به این منظور، در این مرور کمی، با استفاده از روش‌ تحقیق کتاب سنجی و ترسیم نقشه های علمی، تلاش شده است که ضمن استخراج الگوهای حاکم در حوزه ی استعاره های تصویری در تبلیغات، رهنمودهایی به استراتژیست های تبلیغ، بازاریابان و همچنین محققان علاقمند ارائه گردد. در این راستا، پس از انتخاب استراتژی مناسب جستجوی ادبیات و اعمال شاخص‌های غربالگری، 743 مقاله از پایگاه داده اسکوپوس استخراج و با نرم افزارهای «آراستودیو» و «وی او اس ویور» تحلیل شد. یافته های این پژوهش در بخش اول، با استخراج روند سالیانه ی انتشارات علمی و شناسایی پراستنادترین مقالات، مجلات و نویسندگان، همچنین مشخص کردن مجلات هسته ای این حوزه از طریق قانون برادفورد و تعیین بهره وری نویسندگان از طریق قانون لوتکا، ارزیابی جامعی از عملکرد علم ارائه داده است. در بخش دوم یافته ها نیز با تحلیل شبکه های هم رخدادی، هم استنادی و همکاری، ارزیابی جامعی از ساختارهای مفهومی، فکری و اجتماعی دانش ارائه شده است و سپس در بخش سوم با ارائه ی مدل پیشنهادی پژوهش، روند تحول و نقاط پژوهشی آتی در حوزه ی استعاره های تصویری در تبلیغات نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Visual Metaphors in Advertising: Bibliometric Analysis & Visualization

نویسندگان [English]

  • Aida Shiva 1
  • Masoumeh Hosseinzadeh Shahri 2
  • Mirahmad Amirshahi 3
  • Mohammad Rahim Eafidani 4
1 Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
4 Faculty Member, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The objective of this research, conducted at the edge of advertising knowledge, is to present a comprehensive model for predicting future trends in the field of visual metaphors in advertising through the evaluation of scientific performance and knowledge structures. To achieve this purpose, in this quantitative review, we have endeavored to extract prevailing patterns in the realm of visual metaphors in advertising and provide some implications to advertising strategists, marketers, and researchers interested in this field. For this aim, after selecting an appropriate literature search strategy and applying screening criteria, we extracted 743 articles from the Scopus database. These articles were subsequently analyzed using "RStudio" and "VOSviewer" software. The findings of this research, in the first section, have provided a comprehensive evaluation of the science performance by extracting the annual publication trends and identifying the most cited articles, journals, and authors. Additionally, it has determined the core journals in this field using Bradford's Law and assessed author productivity through Lotka's Law. In the second section, through the analysis of co-occurrence, co-citation, and collaboration networks, this research has contributed to a comprehensive assessment of the conceptual, intellectual, and social structures of knowledge within research domain. In the third section, the proposed research model is presented, illustrating the evolutionary process and future research directions in the field of visual metaphors in advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual metaphor
  • Visual Rhetoric
  • advertising