عوامل مؤثر بر سرسپردگی برند با نقش میانجی تعهد مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مدیریت استراتژیک، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22051/bmr.2024.42993.2436

چکیده

امروزه پیدایش و رشد صنایع مختلف و برندهای گوناگون با بحران­های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همراه بوده است. از طرف دیگر با تغییرات مداوم خواسته­های مصرف‌کنندگان، به دست آوردن رضایت مشتری و قصد خرید مجدد محصول و سپس ایجاد روابط بلندمدت و پایدار مصرف‌کننده با برند خاص به‌راحتی صورت نمی­گیرد؛ بنابراین در این راستا، هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر روابط بلندمدت مصرف‌کننده با برند و ایجاد پایداری در این روابط بوده. در این حین سرسپردگی برند به‌عنوان یک راهکار متفاوت و سازنده در راستای احیای این اهداف به کار برده می‌شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و اجرا توصیفی-پیمایشی می‌باشد. داده­های این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری‌شده و حجم نمونه به‌دست‌آمده 222 نفر از مصرف‌کنندگان 10 برند معروف (اپل، سامسونگ، لارا، سالیان، ال سی وایکیکی، ال سی من، دامات، کوتون، شیرین عسل، کاله) در سطح شهر تبریز و از جمله مرکز خرید لاله پارک است. نتایج داده­های آماری و مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SPSS و SmartPLS انجام شد. یافته­ها حاکی از آن است که تأثیر سه عامل هویت برند و سرمایه‌گذاری بر برند و رضایت مشتری از طریق تعهد برند صورت می‌گیرد و تعهد برند نیز تقویت‌کننده این سه عامل بوده و خود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر سرسپردگی برند دارد و همچنین تمامی متغیرها به‌جز سرمایه‌گذاری بر برند و رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر سرسپردگی برند دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Brand Fidelity with the mediating Role of Customer Commitment

نویسندگان [English]

  • Zahra oladgharehgoz 1
  • muhamad faryabi 2
  • farzaneh fatemi 3
1 Master of Business Administration, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 Ph.D. candidate of business administration, Strategic Management, faculty of economics and management, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Today, the apereance and growth of different industries and different brands, and the market of intense competition in this field, are associated with economic, social and cultural crises. On the other hand, with ever-changing of consumer demands, Obviously, gaining customer satisfaction and the intention to repurchase the product and then establish long-term and stable consumer relationships with the special brand is not easy. Our goal in this study is to identify the factors affecting the long-term consumer relationship with the brand and create stability in these relationships. Meanwhile, brand fidelity is used as a different and constructive solution to revive these goals. . This research is applied in terms of purpose and is descriptive-survey in terms of nature and implementation. Therefore, the data of this research were collected through an questionnaire. Sample volume obtained from 222 consumers of 10 famous brands (Apple, Samsung, Lara, Salian, LC Waikiki, LC Man, Damat, Cotton, Shirin Asal, Kaleh) in Tabriz city and including Laleh Park Shopping Center. The results of statistical data and structural equation modeling were performed using SPSS and SmartPLS software. Findings indicate that the effect of three factors of brand identification and brand investment and customer satisfaction is through brand commitment and brand commitment strengthens these three factors and has a positive and significant effect on the brand fidelity. Also, all variables except brand investment and customer satisfaction have a positive and significant effect on brand fidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Fidelity
  • Brand Commitment
  • Quality of Alternatives
  • Customer Satisfaction
  • Brand Identification
ابراهیم پور ازبری، مصطفی؛ اکبری محسن و رفیعی رشت آبادی فاطمه (1394). نقش بازاریابی تجربی بر تعهد به برند با میانجی‌گری اعتماد و وفاداری به برند. مجله مدیریت بازرگانی، (4)7، 804-783.
اسماعیل پور، حسن و حاجی بابایی، حسین (1397). واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعی‌ها، رضایت و اعتماد بر عشق به برند. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، (4)8، 1-26.
امیرشاهی، میراحمد، یزدانی، حمیدرضا، محمدیان، محمود، و تقوی فرد، نسیم. (1393). آزمون عشق به برند در میان اعضای شبکه‌های اجتماعی در ایران بر اساس مدل آلبرت و همکاران. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند،  (2)1، 11-32
دهدشتی شاهرخ، زهره؛ جعفرزاده کناری، مهدی؛ بخشی زاده، علیرضا. (1390). بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (موردمطالعه: شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، (2)، 106-87
سیفی دیو کلایی، مرتضی (1394). بررسی عوامل مؤثر بر عشق به برند و پیامدهای آن از دیدگاه مشتریان خودروهای لوکس وارداتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
عبدی، مصطفی و نجفی زاده، نادره السادات (1398). بررسی تأثیر مستندات برند، آوازه‌ی برند و هویت برند بر رضایتمندی و وفاداری مشتری از برند (مطالعه موردی: بانک دی ). فصلنامه مدیریت و کسب‌وکار، (11)42، 109-83
نجات، سهیل؛ شیرخدایی، میثم و بهمنی تبریزی، حسین. (1396). بررسی تأثیر نوستالژیک، رضایت از برند و بازاریابی پایدار بر عشق برند و پیامدهای آن. مجله مدیریت برند، (4)4 ، 39-13
Abdi Mostafa & Najafizadeh Nadera Al-Sadat (2019). Investigating the impact of brand documentation, brand reputation and brand identity on brand customer satisfaction and loyalty (case study: Bank D). journal of Business Management, 11(42), 83-109.‎ (In Persion)
Abosag, I., Ramadan, Z. B., Baker, T., & Jin, Z. (2020). Customers' need for uniqueness theory versus brand congruence theory: The impact on satisfaction with social network sites. Journal of Business Research117, 862-872.
Aghdaie, S. F. A., Sanayei, A., & Etebari, M. (2012). Evaluation of the consumers' trust effect on viral marketing acceptance based on the technology acceptance model. International Journal of Marketing Studies4(6), 79.
Alnawas, I., & Altarifi, S. (2016). Exploring the role of brand identification and brand love in generating higher levels of brand loyalty. Journal of vacation marketing22(2), 111-128.
Amirshahi, M., Yazdani, H., Mohammadian, M., & Taghavifard, N. (2014). Testing Albert et al. Model of Brand Love among Social Networks’ Members in Iran. Quarterly Journal of Brand Management1(2), 11-32.(In persion).
Ashforth, B. E., Harrison, S. H., & Corley, K. G. (2008). Identification in organizations: An examination of four fundamental questions. Journal of management34(3), 325-374.
Assael, H. (1998). Consumer Behavior and Marketing Actions; -Cincinati Ohio. South Western College Publishing.
Bairrada, C. M., Coelho, A., & Lizanets, V. (2019). The impact of brand personality on consumer behavior: the role of brand love. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal23(1), 30-47.
Borsboom, D., (2005). Measuring the Mind: Conceptual Issues in Contemporary Psychometrics. Cambridge University Press, Cambridge.
Bravo Gil, R., Fraj Andres, E., & Martinez Salinas, E. (2007). Family as a source of consumer-based brand equity. Journal of Product & Brand Management, 16(3),188-199.
Brown, T. J., Barry, T. E., Dacin, P. A., & Gunst, R. F. (2005). Spreading the word: Investigating antecedents of consumers’ positive word-of-mouth intentions and behaviors in a retailing context. Journal of the academy of marketing science33(2), 123-138.
Chaudhary, A.H. 2018. Brand love: Fiction or reality? Journal of Strategic Marketing. https://doi.org/10.1080/0965254X.2018. 1430056.
Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2002). Product-class effects on brand commitment and brand outcomes: The role of brand trust and brand affect. Journal of Brand Management10, 33-58.
Consiglio, I., Kupor, D. M., Gino, F., & Norton, M. I. (2018). Brand (in) fidelity: When flirting with the competition strengthens brand relationships. Journal of Consumer Psychology28(1), 5-22.
Das, G., Agarwal, J., Malhotra, N. K., & Varshneya, G. (2019). Does brand experience translate into brand commitment?: A mediated-moderation model of brand passion and perceived brand ethicality. Journal of Business Research95, 479-490.
Datta, H., Ailawadi, K. L., & van Heerde, H. J. (2017). How well does consumer-based brand equity align with sales-based brand equity and marketing-mix response? Journal of Marketing, 81(3), 1–20.
Ebrahimpour Azbari, M., Akbari, M., & Rafiei Rasht Abadi, F. (2015). The effect of experiential marketing on brand commitment with the mediating role of trust and loyalty:. Journal of Business Management7(4), 783-804. (In persion)
Esmailpour Hassan & Haji Babaei Hossein (2019). Analyzing brand love and examining the effect of associations, satisfaction and trust on brand love. New Marketing Research Journal, 8(4), 1-26. (In Persion)
Evanschitzky, H., Yier, G., Plassmann, H., Niessing, J. & Meffert, H. (2006). The relative strength of affective commitment in securing loyalty in service relationship. Journal of Business Research, 59 (12), 1207-1213.
Faridi, M. R., & Naushad, M. (2021). A study of brand fidelity: Its contribution and impact on the Saudi market. Innovative Marketing17(4), 13.
Foroudi, P., Jin, Z., Gupta, S., Foroudi, M. M., & Kitchen, P. J. (2018). Perceptional components of brand equity: Configuring the Symmetrical and Asymmetrical Paths to brand loyalty and brand purchase intention. Journal of Business Research89, 462-474.
Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research. Journal of consumer research24(4), 343-373.
Fournier, S., Yao, J.L., 1997. Reviving brand loyalty: a reconcepualization within the framework of consumer-brand relationships. Int. J. Res. Mark. 14, 451–472.
Grace, D., Ross, M., & King, C. (2020). Brand fidelity: Scale development and validation. Journal of Retailing and Consumer Services52, 101908.
Grace, D., Ross, M., King, C., (2018). Brand fidelity: a relationship maintenance perspective. Journal. Brand Management. 25 (6), 577–590.
Gustafsson, A., Johnson, M. D., & Roos, I. (2005). The effects of customer satisfaction, relationship commitment dimensions, and triggers on customer retention. Journal of marketing69(4), 210-218.
Hatfield, E., Traupmann, J., Sprecher, S., (1984). Older women's perceptions of their intimate relationships. Journal of Social and Clinical Psychology. 2 (2), 108–124.
He, H., Li, Y., & Harris, L. (2012). Social identity perspective on brand loyalty. Journal of business research65(5), 648-657.
Hudson, S., Huang, L., Roth, M. S., & Madden, T. J. (2016). The influence of social media interactions on consumer–brand relationships: A three-country study of brand perceptions and marketing behaviors. International Journal of Research in Marketing33(1), 27-41.
Jahanzeb, S., Fatima, T., & Mohsin Butt, M. (2013). How service quality influences brand equity: The dual mediating role of perceived value and corporate credibility. International Journal of Bank Marketing31(2), 126-141.
Jain, M., Dixit, S., & Shukla, A. (2023). Role of e-service quality, brand commitment and e-WOM trust on e-WOM intentions of millennials. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research33(1), 23-43.
Jamshidi, D., & Rousta, A. (2021). Brand commitment role in the relationship between brand loyalty and brand satisfaction: phone industry in Malaysia. Journal of Promotion Management27(1), 151-176.
Joshi, R., & Garg, P. (2022). Assessing brand love, brand sacredness and brand fidelity towards halal brands. Journal of Islamic Marketing13(4), 807-823.
Karjaluoto, H., Munnukka, J., & Salmi, M. (2016). How do brand personality, identification, and relationship length drive loyalty in sports? Journal of Service Theory and Practice26(1), 50-71.
Keropyan, A., & Gil-Lafuente, A. M. (2012). Customer loyalty programs to sustain consumer fidelity in mobile telecommunication market. Expert Systems with Applications39(12), 11269-11275.
Laforet, S. (2010). Organizational innovation and outcomes in SMEs. In Organizational Culture, Business-to-Business Relationships, and Interfirm Networks. Emerald Group Publishing Limited.
Lin, C. W., Wang, K. Y., Chang, S. H., & Lin, J. A. (2019). Investigating the development of brand loyalty in brand communities from a positive psychology perspective. Journal of Business Research99, 446-455.
Lin, C. W., Wang, K. Y., Chang, S. H., & Lin, J. A. (2019). Investigating the development of brand loyalty in brand communities from a positive psychology perspective. Journal of Business Research99, 446-455.
Machado, J. C., Vacas-de-Carvalho, L., Azar, S. L., André, A. R., & Dos Santos, B. P. (2019). Brand gender and consumer-based brand equity on Facebook: The mediating role of consumer-brand engagement and brand love. Journal of Business Research, 96, 376-385.
MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Podsakoff, N. P. (2011). Construct measurement and validation procedures in MIS and behavioral research: Integrating new and existing techniques. MIS quarterly, 293-334.
Matear, S., Gray, B. J., & Garrett, T. (2004). Market orientation, brand investment, new service development, market position and performance for service organisations. International Journal of Service Industry Management15(3), 284-301.
Mills, M., Oghazi, P., Hultman, M., & Theotokis, A. (2022). The impact of brand communities on public and private brand loyalty: A field study in professional sports. Journal of Business Research144, 1077-1086.
Nam, J., Ekinci, Y., & Whyatt, G. (2011). Brand equity, brand loyalty and consumer satisfaction. Annals of tourism Research38(3), 1009-1030.
Nnejat, S., Shirkhodaei, M., & Bahmani Tabrizi, H. (2018). Investigating effect of Nostalgic Brand Experience, Brand Satisfaction, and sustainable Marketing on Brand Love and its Consequences. Quarterly Journal of Brand Management4(4), 13-39.(In Persion).
O'Reilly, C. A., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71(3), 492–499.
Piehler, R., King, C., Burmann, C., & Xiong, L. (2016). The importance of employee brand understanding, brand identification, and brand commitment in realizing brand citizenship behaviour. European Journal of marketing50(9/10), 1575-1601.
Podnar, K. (2004). Corporate reputation, orgnizational identification and commitment. Unpublished doctoral dissertation). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
Polites, G. L., Roberts, N., & Thatcher, J. (2012). Conceptualizing models using multidimensional constructs: a review and guidelines for their use. European Journal of Information Systems21, 22-48.
Quezado, T. C. C., Fortes, N., & Cavalcante, W. Q. F. (2022). The influence of corporate social responsibility and business ethics on brand fidelity: The importance of brand love and brand attitude. Sustainability14(5), 2962.
Quezado, T. C. C., Fortes, N., & Cavalcante, W. Q. F. (2022). The influence of corporate social responsibility and business ethics on brand fidelity: The importance of brand love and brand attitude. Sustainability14(5), 2962.
Ramaseshan, B., & Tsao, H. Y. (2007). Moderating effects of the brand concept on the relationship between brand personality and perceived quality. Journal of Brand Management14(6), 458-466.
Rather, R. A., Tehseen, S., Itoo, M. H., & Parrey, S. H. (2019). Customer brand identification, affective commitment, customer satisfaction, and brand trust as antecedents of customer behavioral intention of loyalty: An empirical study in the hospitality sector. Journal of Global Scholars of Marketing Science29(2), 196-217.
Rubin, J. Z., & Brockner, J. (1975). Factors affecting entrapment in waiting situations: The Rosencrantz and Guildenstern effect. Journal of Personality and Social Psychology, 31.1054-1063.
Rusbult, C. E. (1983). A longitudinal test of the investment model: The development (and deterioration) of satisfaction and commitment in heterosexual involvements. Journal of Personality and Social Psychology, 45,101-1 17.
Rusbult, C. E. (1987). Commitment in close relationships: The investment model. In L. A. Pepiau, D. 0. Sears, S. E. Taylor, & J. L. Freedman (Eds.), Readings in socialpsychology: Classic and contemporary contributions (pp. 147-1.57). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Rusbult, C. E., & Buunk, B. P. (1993). Commitment processes in close relationships: An interdependence analysis. Journal of Social and Personal Relationships, 10,175-204.
Rusbult, C. E., Drigotas, S. M., & Verette, J. (1994). The investment model: An interdependence analysis of commitment processes and relationship maintenance phenomena. In D. Canary & L. Stafford (Eds.), Communication and relational maintenance (pp. 115-139). New York: Academic Press.
Rusbult, C. E., Van Lange, I? A. M., Yovetich, N. A., Wildschut, T. & Verette, J. (1998). A functional analysis of perceived superiority in close relationships. Unpublished manuscript, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC.
Rusbult, C.E., (1980). Commitment and satisfaction in romantic associations: a test of the investment model. J. Exp. Soc. Psychol. 16 (2), 172–186.
Rusbult, C.E., Agnew, C.R., Arriaga, X.B., (2012). The investment model of commitment processes. In: Van Lange, P.A.M., Kruglanski, A.W., Higgins, E.T. (Eds.), Handbook of Theories of Social Psychology. Sage, Thousand Oaks, CA, pp. 218–231.
Seifi Dev Kalai, Morteza (2014). Investigating the factors affecting brand love and its consequences from the point of view of imported luxury car customers. Master's thesis. Faculty of Management. Islamic Azad University of Tehran. (In Persion)
Shahrokh Dehdashti Zohreh, Jafarzadeh Kanari Mehdi & Bakshizadeh Alireza (2012). Examining the point of view of brand social identity and its effect on the development of brand loyalty (case study: Kale dairy products company). New Marketing Research Journal, 2(2), 87-106.‎ (In Persion)
Shukla, P., Banerjee, M., & Singh, J. (2016). Customer commitment to luxury brands: Antecedents and consequences. Journal of Business Research, 69(1), 323–331.
Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93(2), 119-135.
Stokburger, N. (2010). Brand community: Drivers and outcomes. European Journal of Marketing, 27(4), 347–368.
Suhan, M., Nayak, S., Nayak, R., Spulbar, C., Bai, G. V., Birau, R., ... & Stanciu, C. V. (2022). Exploring the sustainable effect of mediational role of brand commitment and brand trust on brand loyalty: an empirical study. Economic Research-Ekonomska Istraživanja35(1), 6422-6444.
Thomson, M., MacInnis, D. J., & Park, C. W. (2005). The ties that bind: Measuring the strength of consumers' emotional attachments to brands. Journal of Consumer Psychology, 15(1), 77–91.
Thomson, M.; MacInnis, D. J. and Park, C. W. (2005). The ties that mediating role of consumer-brand engagement and brand love, Journal of Business Research,3(96), 376-385.
Tuškej, U., Golob, U., & Podnar, K. (2013). The role of consumer–brand identification in building brand relationships. Journal of Business Research, 66(1), 53–59.
Tuškej, U., Golob, U., & Podnar, K. (2013). The role of consumer–brand identification in building brand relationships. Journal of business research66(1), 53-59.
Van Lange, I? A. M., Rusbult, C. E., Drigotas, S. M. Arriaga, X. B., Witcher, €3. S.. & Cox, C. L. (1997). Willingness to sacrifice in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 72,1373- 1395.
Wallace, E., Torres, P., Augusto, M., & Stefuryn, M. (2022). Do brand relationships on social media motivate young consumers’ value co-creation and willingness to pay? The role of brand love. Journal of Product & Brand Management31(2), 189-205.
Wang, G. (2002). Attitudinal correlates of brand commitment: an empirical study. Journal of Relationship Marketing1(2), 57-75.
Wang, G. (2002). Attitudinal correlates of brand commitment: an empirical study. Journal of Relationship Marketing1(2), 57-75.
Zhou, Z., Zhang, Q., Su, C., & Zhou, N. (2012). How do brand communities generate brand relationships? Journal of Business Research, 65(7), 890–895.