بررسی تأثیر تجربه غرقگی آنلاین بر آمیخته شدن با برند و قصد بازدید مجدد وب‌سایت (موردمطالعه سایت دیجی‌کالا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران،

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران،

10.22051/bmr.2024.44853.2505

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تجربه غرقگی بر آمیخته شدن با برند و قصد بازدید مجدد وب‌سایت از طریق مطالعه سایت دیجی­کالا، انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نوع پژوهش­های کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه افرادی که حداقل یک‌بار از وب‌سایت «دی جی کالا» بازدید و خرید آنلاین انجام داده‌اند، بود. حجم نمونه 384 نفر از این افراد انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های استخراج‌شده نیز از نرم‌افزارهای آماری SPSS نسخه 25 و PLS نسخه 3 بهره‌برداری گردیده است. یافته حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که تمرکز توجه بر آمیخته شدن با برند بر قصد بازدید مجدد تأثیر داشت؛ کنترل ادراک‌شده بر آمیخته شدن با برند و بر قصد بازدید مجدد مؤثر بود؛ لذت ادراک‌شده بر آمیخته شدن با برند و بر قصد بازدید مجدد تأثیر گذاشت و آمیخته شدن با برند نیز بر قصد بازدید مجدد تأثیرگذار بود. تجربه غرقگی با سه مؤلفه (تمرکز توجه، کنترل ادراک‌شده و لذت ادراک‌شده) بر قصد بازدید مجدد سایت تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد؛ بنابراین هرچه مشتریان غرقگی بیشتری را تجربه کند، خرید مطلوب‌تری را تجربه می‌کنند و به­ دنبال تکرار بازید از وب‌سایت خواهند بود. همچنین دیگر نتایج حاصله گویای این واقعیت می‌باشد که آمیخته شدن با برند بر قصد بازدید مجدد تأثیر می‌گذارد، بنابراین آمیخته شدن با برند بر قصد بازدید مجدد ازجمله مشتاق بودن مشتریان در استفاده از خدمات سایت دیجی کالا را فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between the online flow experience and brand engagement according to the role of the intention to revisit the website (the case study of the Digi-Kala site)

نویسندگان [English]

  • seyed mahdi mousavi 1
  • seyed mehdi mirmehdi 2
1 Master of Marketing Management, Faculty of Humanities, Department of Management, Malayer University, Malayer, Iran,
2 Corresponding Author: Assistant Professor of Management, Faculty of Humanities, Department of Management, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of investigating the impact of the experience of flow on brand engagement and the intention to revisit the website by studying the Digikala site. This research is an applied and quantitative research in terms of its purpose. The statistical population of this research included all the people who visited the "DiJiKala" website at least once and made online purchases. The sample size of 384 people was selected from these people. SPSS version 25 and PLS version 3 statistical software were used to analyze the extracted data. The findings from the data analysis showed that the focus of attention on blending with the brand had an effect on the intention to revisit; Perceived control was effective on brand engagement and revisit intention; Perceived enjoyment influenced the association with the brand and the intention to revisit, and the association with the brand also influenced the intention to revisit. The experience of flow with three components (focus of attention, perceived control and perceived pleasure) has a positive and significant effect on the intention to revisit the site. Therefore, the more the customers experience with flow, the more favorable the purchase will be and they will be more likely to repeat the website. Also, the other results show the fact that engagement with the brand affects the intention to visit again. Therefore, engagement with the brand provides the intention of revisiting, including the enthusiasm of customers in using the services of the DigiKala site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flow experience
  • brand engagement
  • website revisit intention
رسولی، نسرین؛ دوالی، محمدمهدی؛ سیدی، اله؛ (1401). بررسی نقش میانجی تمایل به خرید الکترونیکی در ارزیابی شناختی از فاصله اجتماعی و شدت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در طی پاندمی COVID-19. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند. (3)9؛ 254-221.
 قاسمیان صاحبی، علی؛ مشبکی، اصغر؛ خداداد حسینی، سیدحمید؛ (1397). بررسی وفاداری به برند، از طریق عجین شدن مشتری در جوامع برند آنلاین (موردمطالعه: کاربران اینستاگرام). فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند. (1) 5،؛ 34-13.‎
Ali, F. Ali, L. Gao, Z., Terrah, A., & Turktarhan, G. (2024). Determinants of user's intentions to book hotels: a comparison of websites and mobile apps. Aslib Journal of Information Management, 76(1), 16-41.
Arghashi, V., & Yuksel, C. A. (2022). Interactivity, Inspiration, and Perceived Usefulness! How retailers’ AR-apps improve consumer engagement through flow. Journal of Retailing and Consumer Services, 64, 102756.
Baabdullah, A. M., Alalwan, A. A., Algharabat, R. S., Metri, B., & Rana, N. P. (2022). Virtual agents and flow experience: An empirical examination of AI-powered chatbots. Technological
Forecasting and Social Change, 181, 121772.
Barhorst, J.B., Mclean, G., Shah, E., Mack, R., (2021). Blending the real world and the virtual world: exploring the role of flow in augmented reality experiences. J. Bus. Res. 122, 423–436.
Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Juric, B., and Ilic, A. (2011). Customer engagement: conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research. Journal of Service Research, 14 (3),  252- 271, 1–20.
Brodie, R. J., Ilic, A., Juric, B., and Hollebeek, L. (2013). Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis. Journal of Business Research, 66(1), 105–114.
Carvalho, A., & Fernandes, T. (2018). Understanding customer brand engagement with virtual social communities: A comprehensive model of drivers, outcomes and moderators. Journal of Marketing Theory and Practice, 26(1-2), 23-37.
Chen, Y., Lu, Y., Gupta, S., & Pan, Z. (2020). Understanding “window” shopping and browsing experience on social shopping website: An empirical investigation. Information Technology & People, 33(4), 1124-1148.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper and Row, P (334).
Cui, Y., Zhu, J., Liu, Y., 2022. Exploring the social and systemic influencing factors of mobile short video applications on the consumer urge to buy impulsively. J. Glob. Inf. Manag. 30, 1–23. https://doi.org/10.4018/jgim.301201.
Dwivedi, A. (2015). A higher-order model of consumer brand engagement and its impact on loyalty intentions. Journal of Retailing and Consumer Services, 24, 100-109.
Elias, H., Mustafa, S. M. S., Roslan, S., & Noah, S. M. (2010). Examining potential relationships between flow and motivational forces in Malaysian secondary school students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 2042-2046.
Ghasemian Sahebi, A., Moshabaki, A., & Khodadad Hosseini, H. (2018). Investigating brand loyalty through customer engagement in online brand communities (a case study of Instagram users). Quarterly Journal of Brand Management, 5(1), 13-34. (In Persian)
Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R., & Singh, R. (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior. Journal of business research, 69(12), 5833- 5841.
Ha, A. Y., Tong, S., & Wang, Y. (2022). Channel structures of online retail platforms. Manufacturing & service operations management, 24(3), 1547-1561.
Hausman, A. V., & Siekpe, J. S. (2009). The effect of web interface features on consumer online purchase intentions. Journal of business research, 62(1), 5-13.
Hoffman, D. L., & Novak, T. P. (1996). Marketing in hypermedia computer- mediated environments: Conceptual foundations. Journal of marketing, 60(3), 50- 68.
Hollebeek, L. (2011). Exploring customer brand engagement: definition and themes. Journal of Strategic Marketing,19(7), 555–573.
Hoyer, W.D., Chandy, R., Dorotic, M., Krafft, M. and Singh, S.S. (2010). Consumer cocreation in new product development. Journal of Service Research, 13(3), 283–296.
Hsu, C. L., & Lin, J. C. C. (2023). The effects of gratifications, flow and satisfaction on the usage of livestreaming services. Library Hi Tech, 41(3), 729-748.
Hyun, H., Thavisay, T., & Lee, S. H. (2022). Enhancing the role of flow experience in social media usage and its impact on shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 65, 102492.
Kazancoglu, I., & Demir, B. (2021). Analysing flow experience on repurchase intention in e-retailing during COVID-19. International Journal of Retail & Distribution Management, 49(11), 1571-1593.
Khan, I., Hollebeek, L.D., Fatma, M., Islam, J.U. and Rahman, Z. (2020), "Brand engagement and experience in online services", Journal of Services Marketing, Vol. 34 No. 2, pp. 163-175.
Kumar, H. (2022). Augmented reality in online retailing: a systematic review and research agenda. International Journal of Retail & Distribution Management, 50(4), 537-559.
Lee, C. H., Eze, U. C., & Ndubisi, N. O. (2011). Analyzing key determinants of online repurchase intentions. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23(2), 200-221.
Novak, T. P., Hoffman, D. L., & Yung, Y. F. (2000). Modeling the flow construct in online environments: a structural modeling approach. Marketing Science, 19(1), 22-42.
Ongsakul, V., Ali, F., Wu, C., Duan, Y., Cobanoglu, C., & Ryu, K. (2021). Hotel website quality, performance, telepresence and behavioral intentions. Tourism Review, 76(3), 681-700.
Osei-Frimpong, K., McLean, G., Islam, N., & Otoo, B. A. (2022). What drives me there? The interplay of socio-psychological gratification and consumer values in social media brand engagement. Journal of Business Research, 146, 288-307.
Park, J., Hong, E., Ahn, J., & Hyun, H. (2023). Role of multidimensional customer brand engagement on customer behavior for online grocery shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 73, 103380.
Pelet, J. É., & Taieb, B. (2022). Context-aware optimization of mobile commerce website interfaces from the consumers’ perspective: Effects on behavioral intentions. Computers in Human Behavior Reports, 7, 100225.
Perez-Aranda, J., Robles, E. M. G., & Urbistondo, P. A. (2023). Understanding antecedents of continuance and revisit intentions: The case of sport apps. Journal of Retailing and Consumer Services, 72, 103288.
Rasouli, N., Davali, M. M., & Seyyedi, E. (2022). Investigating the Mediating Role of E-shopping Tendency on Cognitive Assessment of Social Distance and Intensity of Social Media Use During the COVID-19 Pandemic. Quarterly Journal of Brand Management, 9(3), 221-254. (In Persian)
Roy, G., & Sharma, S. (2021). Measuring the role of factors on website effectiveness using vector autoregressive model. Journal of Retailing and Consumer Services, 62, 102656.
Salanova, M., Bakker, A. B., & Llorens, S. (2006). Flow at work: Evidence for an upward spiral of personal and organizational resources. Journal of Happiness Studies, 7(1), 1- 22.
Sharma, J. Rather, R. A., Itoo, M. H. (2019).Exploring relationships among customer Brand engagement, Brand equity and Brand loyalty towards hospitality brands. Journal of Business Research, 12, 1-7.
Shoukat, M. H., & Ramkissoon, H. (2022). Customer delight, engagement, experience, value co-creation, place identity, and revisit intention: a new conceptual framework. Journal of Hospitality Marketing & Management, 31(6), 757-775.
Siekpe, J. S. (2005). An examination of the multidimensionality of flow construct in a computer-mediated environment. Journal of Electronic Commerce Research, 6(1), 31.
Silva, S. C., De Cicco, R., Vlačić, B., & Elmashhara, M. G. (2023). Using chatbots in e-retailing–how to mitigate perceived risk and enhance the flow experience. International Journal of Retail & Distribution Management, 51(3), 285-305.
Šramová, B. (2015). Brand engagement for university students in depending on the structure of values. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2519-2523.
Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C. (2018). Electronic commerce 2018: a managerial and social networks perspective (Vol. 2017). Cham: Springer
Wang, Y., Ko, E., & Wang, H. (2022). Augmented reality (AR) app use in the beauty product industry and consumer purchase intention. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 34(1), 110-131.
Wu, D., Xu, J., & Abdinnour, S. (2022). Tablets for problem-solving through a flow theory: the impact of navigation and visual appearance on perceived performance and efficiency. Information Technology & People, 35(1), 142-164.
Xu, Y., Wang, Y., Khan, A., & Zhao, R. (2021). Consumer flow experience of senior citizens in using social media for online shopping. Frontiers in psychology, 12, 732104.
Zafar, A. U., Shahzad, M., Ashfaq, M., & Shahzad, K. (2023). Forecasting impulsive consumers driven by macro-influencers posts: Intervention of followers' flow state and perceived informativeness. Technological Forecasting and Social Change, 190, 122408.
Zhou, T. (2013). The effect of flow experience on user adoption of mobile TV. Behaviour & Information Technology, 32(3), 263-272.