برندسازی سیاست‌های عمومی؛ مزایا، چالش‌ها و راه‌کارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

امروزه برند با سه جنبه مهم سیاست‌گذاری به‌شدت ارتباط پیدا کرده است: چارچوب­بندی و مدیریت مسائل سیاست­ها و راه­حل­های سیاست، فعال­سازی و الزام بازیگران به فرایند سیاست‌گذاری و ارتباط با محیط گسترده­تر از طریق رسانه‌ها. هدف پژوهش حاضر بررسی مزایا و چالش­های برندسازی در سیاست‌گذاری و نیز یافتن راه­کارهایی برای انجام آن است. بدین منظور ابتدا در ادبیات موضوع به بررسی چرایی اهمیت یافتن برندسازی در سیاست‌گذاری، اهداف به‌کارگیری آن، کارکرد آن در فرایند سیاست‌گذاری و چگونگی انجام آن پرداخته شد. سپس از طریق پژوهش میدانی به دنبال پاسخ سه پرسش کلیدی فوق برآمد. ازآنجاکه پیشینه مطالعاتی اندکی وجود دارد، روش پژوهش کیفی استفاده شد. 11 نفر از خبرگان آشنا با دو حوزه برندسازی و سیاست‌گذاری به‌صورت هدفمند و به روش گلوله برفی شناسایی شدند. با آنان مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. از تحلیل تم برای تحلیل داده­ها استفاده شد. برای محاسبه پایایی مصاحبه­ها از روش پایایی باز آزمایی و روش توافق درون موضوعی استفاده شد، هر دو بالاتر از %60 و بنابراین قابل‌قبول بودند. یافته‌ها حاکی است مزایا یا چرایی برندسازی در سیاست­های عمومی شامل مدیریت ادراک مخاطبان، مطالبه گری شهروندان و رسانه­ها، تأمین سرمایه و تعهد ذینفعان، تسهیل ترویج سیاست و افزایش رقابت­پذیری است؛ که با چالش‌هایی نظیر شناخت ناکافی سیاست‌گذاران، نبود متولی برای برندسازی در بخش عمومی و دولتی و مشکلات اقتصادی و فرهنگی نظیر اقتصاد تورمی و افزایش ارزش دارایی ثابت باوجود استهلاک و بی­توجهی به دارایی­های نامشهود مانند برند، مواجه است و برای این منظور لازم است تغییر شناخت و نگرش در سیاست‌گذاران در خصوص این مفهوم و کارکردهای آن صورت گیرد. در نهادهای علمی بدان پرداخته شود. متولی آن مشخص شود. نهادهای تخصصی جهت ایجاد و ارزیابی برند سیاست ایجاد شوند یا به مأموریت نهادهای موجود افزوده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public Policies Branding; Benefits, Challenges and Solutions

نویسنده [English]

  • Ashraf Rahimian
Assistant, Management faculty،Payame Noor University،Tehran، Iran
چکیده [English]

 
Today, the brand is strongly associated with three important aspects of policy-making: framing and managing policy issues and policy solutions, activating and obliging actors to the policy-making process, and connecting with the wider environment through the media. The purpose of this study is to examine the benefits and challenges of branding in policy making and to find solutions to do so. To this end, firstly, the present research examined why branding is important in policy-making, the purposes of its use, its function in the policy-making process and how to do it in the literature. Then, through field research, the above three key questions were answered. Because of the limited study background, the qualitative research method was used. Eleven experts familiar with the two areas of branding and policy-making were purposefully identified by snowball method. In-depth semi-structured interview was used. And the data was analyzed through Theme analysis. To calculate the reliability of the interviews, the retest reliability method and the intra-subject agreement method were used, both of which were higher than 60% and therefore acceptable. Findings indicate the benefits or reasons for branding in public policies include managing audience perception, citizen and media demand, raising capital and stakeholder commitment, facilitating policy promotion, and increasing competitiveness. The challenges are insufficient knowledge of policymakers, lack of trustees for branding in public and government sector and economic and cultural problems such as inflationary economics and increasing fixed asset value despite the depreciation and neglect of intangible assets such as brand. To this end, it is necessary to change the knowledge and attitude of policy makers about this concept and its functions. It should also be addressed in scientific institutions. Identify its trustee and establish specialized institutions to create and evaluate policy brands or add to the mission of existing institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branding
  • Policy Making
  • Theme Analysis
اشتریان، کیومرث، کشوردوست، سمانه، فراهانی، مجید (1394)، اجراپژوهی در سیاست‌گذاری عمومی، موانع اجرای مطلوب برنامه چهارم توسعه در حوزه سلامت و فرهنگ، سیاست‌گذاری عمومی، 1(4)، 28-17.
حاجی­حسینی، حجت اله، کریم­میان، زهره (1398). فرایند سیاست‌گذاری و حکمرانی علم، فناوری و نوآوری، سیاست علم و فناوری، 11(2)، 86-71.
رحیمیان، اشرف، منوریان، عباس (1395). برندسازی شهری در ایران؛ کارکرد، تجارب و فرایند. تهران. نشر شهر.
فهیم، عیسی، پورسلیمی، مجتبی، حسین زاده، علی، قاسمی نامقی، محمد (1399). طراحی مدل برندسازی اجتماعی در صنعت بانکداری در شبکه‌های اجتماعی. مدیریت برند. 7(23).
قاسمی، حمید (1399). مرجع پژوهش. تهران. انتشارات اندیشه­ارا. Andisheara.ir
قاضی­نوری، سروش، ردایی، نیلوفر (1398). چارچوب تدوین برنامه­های سیاستی علم، نوآوری و فناوری. سیاست علم و فناوری، 11(2)، 542-527.
علیزاده، پریسا، ملکی فر، فرخنده (1398). آمیزه‌های سیاستی برای علم، فناوری و نوآوری. سیاست علم، فناوری و نوآوری. 11(2)، 526-512.
غلامپور، اسدالله، نعامی، عبدالله و مشبکی اصفهانی، اصغر (1398). ارائه الگوی بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی در صنعت محصولات غذایی و نوشیدنی‌های ارگانیک ایران با بهره‌گیری از روش تحلیل تم. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 11(4)، 58-31.
موسوی، سید نجم­الدین موسوی، شریعت­نژاد، علی، موسوی، سیده نسیم (1398). شناسایی عوامل کلیدی ارتقاء برند رهبری با استفاده از روش دلفی فازی. مدیریت برند. 6(20)، 36-3.
Alizadeh, P. & Malekifar, F. (2019). Policy Mixes for Science, Technology, and Innovation.
      Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 513-526. (In Persian).
Ashtarian, K. Keshvardoust, S. Farahani, M. (2015), Implementation of research in public
      policy, obstacles to the proper implementation of the Fourth Development Plan in the
      field of health and culture,. Journal of Public Policy, 1 (4), 17-28. (In Persian).
Basu, A. & Wang, J. (2009). The role of branding in public health campaigns. Journal of
     Communication Management, 13(1), 77-91.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative
      Research in Psychology, 3: 77-101.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research (3rd ed.). Thousand Oaks,
      CA: Sage Publications, Inc.

 Delicath, J. W. & DeLuca, K. M. (2003). Image Events, the Public Sphere, and

     Argumentative Practice: The Case of Radical Environmental Groups,

     Argumentation, 17, 315–333.

Douay, N. (2018). Urban Planning in the Digital Age. John Wiley & Sons, Inc.

Eshuis, J. & Edwards, A. (2012). Branding the City: The Democratic Legitimacy of a New

     Mode of Governance. https://doi.org/10.1177/0042098012459581.

Eshuis, J. & Erik-Hans, K. (2012). Branding in Governance and Public Management.
     London: Routledge.
Exley, S. (2020). Open Policy Making in the UK – to Whom Might Policy Formulation be
    ‘Opening Up’? Cambridge University Press. Doi: 10.1017/S0047279420000215.
Fahim,E. Purslemi, M. Hosseinzadeh A. Ghasemi Namaghi M. (2020). Designing a Social
     Branding Model of the Banking Industry in Social Networks. Quarterly Journal of Brand
     Management. 7(23). (In Persian).
Fua, S. Lib, H. Liuc Y. Pirkkalainend, H. & Saloe M. (2020). Social media overload,
     exhaustion, and use discontinuance: Examining the effects of information overload,
     system feature overload, and social overload. Information Processing and Management,
     57, 102307.
Ghasemi, H. (Eds.). (2020). Research Reference. Andisheara.ir. Tehran. (In Persian).
Ghazinoori, S. & Radaei, N. (2019). The Framework for STI Policy Programs. Journal of
     Science & Technology Policy, 11(2), 527-542. (In Persian).
Gholampour, A. Naami, A. and Meshbaki Esfahani, A. (2019). Presenting a marketing
     model based on social media in the Iranian food and organic beverages industry using
     theme analysis method. Agricultural Economics Research, 11 (4), (In Persian).
Hajihoseini, H. & Karimmian, Z. (2019). STI Policy Process and Its Governance. Journal of
     Science & Technology Policy, 11(2), 71-86. (In Persian).
Insch, A. (2011). Branding the city as an Attractive Place to Live, in K. Dinnie (Eds.) 2011.
     CITY BRANDING; Theory and Cases, Palgrave McMillan.
Jasper, E. & Klijn, E-H. (2012). Branding in Governance and Public Management. London:
     Routledge. http://www.researchgate.net/publication/256492320.
Karens, R.  Eshuis, J.  Klijn, E-H. Voets, J. (2016). The Impact of Public Branding: An
     Experimental Study on the Effects of Branding Policy on Citizen Trust. Public
    Administration Review (PAR). 76(3), 486-494. https://doi.org/10.1111/puar.12501
Kuo, C-C. Joseph, Z. Shyu, J. Z. & Ding, K. (2019). Industrial revitalization via industry
     4.0 e A comparative policy analysis among China, Germany and the USA. Global
     Transitions, 1, 3-14.
Marsh, D., & Fawcett, P., (2011). Branding, politics and democracy. Policy Studies, 32:5,
     515-530. DOI: 10.1080/01442872.2011.586498.
Minkman, E. & Buure, A. (2019). Branding in policy translation: How the Dutch Delta
     approach became an international brand. Environmental Science and Policy, 96, 114–
     122.
Mousavi, S. N. Shariatnejad, A. Mousavi, S. N. (2020). Identify the key factors of brand
      leadership promotion using fuzzy Delphi method. Quarterly Journal of Brand
      Management. 6 (20), 36-3. (In Persian).
Osborne, S. P. (2000). Public-Private Partnerships: Theory and Practice in International
      Perspective. London: Routledge.
Ogdena, J. Waltb, G. & Lush L. (2003). The politics of ‘branding’ in policy transfer: the
      case of DOTS for tuberculosis control. Social Science & Medicine, 57, 179–188.

Parkerson, B. & Saunders, J. (2005). City branding: Can goods and services branding

      models be used to brand cities?’. Place Branding, 1, 242–264.

Paulsson, A. Hylander, J. & Hrelja, R. (2016). What Culture does to Regional Governance:      Collaboration and Negotiation in Public Transport Planning in Two Swedish Regions. Transportation Research Procedia, 19, 147-150.

Rahimian, A. & Monavarian A. (2016). City Branding in Iran; function, experiences and
     process. Tehran Urban Planning and Research Publication, Tehran. (In Persian).
Skoric, M. M. Zhu, Q.  Goh, D. & Natalie Pang, N. (2016). Social media and citizen
      engagement: A meta-analytic review. https://doi.org/10.1177/1461444815616221.

Looking: An Introduction to VisualSturken, M. & Cartwright, L. (2001). Practices of 

     Culture. Oxford University Press, New York.

Zunker, C. (2009). Maintaining Healthy Eating Behaviors with Women After A Weight
      Management Program: A Grounded Theory Approach. Doctor of Philosophy
      Birmingham, Alabama.