تأثیر شخصیت داستانی تبلیغات بین‌المللی برند در شبکه اجتماعی بر عجین شدگی مصرف‌کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

چکیده

شکلی از ارتباط که پیوندی مؤثر را با ذهن برقرار می‌کند و پیام یک ارتباط را در ذهن ماندگار می‌کند، داستان است. در تبلیغات ویدئویی مؤثر نیز، از داستان‌پردازی در راستای سرگرمی مخاطبین، بیان ارزش‌های برند و ایجاد ارتباط عاطفی با مصرف‌کنندگان، استفاده می‌شود. ازآنجاکه در شبکه‌های اجتماعی، مصرف‌کنندگان، شرکای فعال در فرایند هم آفرینی ارزش هستند؛ مفهوم عجین شدگی مصرف‌کننده، از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر، توجه پژوهشگران و بازاریابان را بسیار به خود مشغول داشته است. پژوهش حاضر نیز در پی کشف چگونگی رابطه عنصر داستانی شخصیت در تبلیغات شبکه اجتماعی، با ابعاد شناختی، هیجانی و رفتاری عجین شدگی مصرف‌کنندگان بوده است. در این مطالعه، با اتخاذ تکنیک‌های مردم‌نگاری در مطالعه جوامع برخط، از طریق شبکه نگاری، با بررسی اکتشافی غیر مداخله‌ای تعاملات طبیعی در گروه‌های برخط، رفتار مصرف‌کننده در فضای شبکه اجتماعی مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته‌های این پژوهش، نشان می‌دهد که شخصیت داستانی، توسط هم ذات پنداری، عجین شدگی هیجانی را در مخاطبین به وجود می‌آورد و موجب برانگیختن پدیده خود افشایی هیجانی در مخاطبین تبلیغ می‌شود. نتایج همچنین نشان می‌دهد عجین شدگی مصرف‌کننده، روی پیوستاری از منفی تا مثبت قرار می‌گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Story Character of the Brand's International Advertising in Social Media on Consumers Engagement

نویسندگان [English]

  • Ahmad Bahmani 1
  • Naser Yazdani 2
1 Master student, Shahed University،Tehran،Iran
2 Associate Professor, Shahed University
چکیده [English]

The Story is a form of communication that establishes an effective connection with the mind and perpetuates a communication message in the mind. Effective video advertising also uses storytelling to entertain audiences, express brand values, and build an emotional connection with consumers. As consumers are active partners in the process of value co-creation in social networks, the concept of consumer engagement is one of the concepts that have attracted the attention of researchers and marketers in recent years. The present study sought to find out how the narrative element of character in social network advertising is related to consumer engagement's cognitive, emotional, and behavioural dimensions. In this study, by adopting ethnographic techniques in the study of online communities, through netnography, by exploring non-intervening natural interactions in online groups, consumer behaviour in the social network has been analysed. Findings of this study show that character, by identification, creates the most emotional engagement in the audience and plays a major role in stimulating the phenomenon of self-disclosure. The results also show that consumer engagement is on a continuum from negative to positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer engagement&rdquo
  • Story personality&rdquo
  • Social network&rdquo
  • &ldquo
  • International Advertising&rdquo
  • &rdquo
  • Brand&rdquo
آذرکلاه، آنیتا، ابوالقاسمی، عباس، ندرمحمدی، مهریار، سلوت، حبیبه. (1398). ارتباط حس انسجام، تفکر مثبت و خود افشایی هیجانی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت. 8(32)، 7-24.
ارسطو.(1398). بوطیقای ارسطو: ترجمه‌ی متن همراه با کنکاشی در تئوری بوطیقا. ترجمه سعید هنرمند. انتشارات چشمه.
پوراسمعلی، اصغر؛ مولایی، مهری؛ علیزاده گورادل، جابر؛ هاشمی، جواد (1395). رابطه صفات تیره شخصیت و خود افشایی اینترنتی در دانشجویان . مجله دست آوردهای روان شناختی،23(2)، 157-172.
توبیاس، رن. (1392). بیست کهن الگوی پیرنگ (و طرز ساخت آن‌ها). ترجمه ابراهیم راه‌نشین. ساقی.
خسروی، ابوتراب. (1398). حاشیه‌ای بر مبانی داستان. انتشارات نیماژ.
دیکسون، فرانک‌ا. اسمیت، ساندرا (1398). حرفه: داستان‌نویس 2. ترجمه کاوه فولادی نسب، مریم کهنسال‌نودهی، علیرضا کیوانی‌نژاد. انتشارات چشمه.
شجاعی، وجیهه السادات، امیرشاهی، میر احمد و عبدالوند، ندا. (1398). طراحی مدل آمیختگی مشتری با برند در شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر پیش‌ران‌ها و نتایج با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت برند, 6(4), 15-64.‎
Aristotle. (2019).” Aristotle’s Poetics”: Translation of the text with an exploration of Poetics
      theory. Translated by Saeed Honarmand. Cheshmeh Publications (In Persian).
Azarkolah, A. Abolghasemi, A. Mohammadi N. Mehryar, Salut, H. (2017). “The
       relationship between sense of cohesion, positive thinking and emotional self-
      disclosure with the quality of life of cancer patients”, Quarterly Journal of Health Psychology, 8(32), 7-24. (In Persian).
Ashley, C. & Tuten, T. (2015).” Creative strategies in social media marketing: An
      exploratory study of branded social content and consumer engagement”
      Psychology and Marketing, 32(1), 15–27.
Bauer, J. J. McAdams, D. P. & Pals, J. L. (2008). “Narrative identity and Eudaimonic well-
      being”. Journal of happiness studies9(1), 81-104.
Brechman, J. M. & Purvis, S. C. (2015). “Narrative, transportation and advertising”.
      International Journal of Advertising, 34(2), 366–381.
Bowden, J. L.H. Conduit, J. Hollebeek, L. D. Luoma-aho, V. & Apenes Solem, B.
      (2017). “Engagement valence duality and spillover effects in online brand communities”.
      Journal of Service Theory and Practice, 27(4)
Braun, V. & Clarke, V. (2019). “Successful qualitative research a practical guide for
      beginners”. Sage Publication.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative
     research in psychology3(2), 77-101.
Budtz, C. Fog, K. & Yakaboylu, B. (2016). “Storytelling: branding in practice”. Springer.
Brodie, R. J. Hollebeek, L. D. Jurić, B. & Ilić, A. (2011). “Customer engagement:
      Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research”. Journal of
      Service Research, 14(3), 252271.
Brodie, R. J. Ilić, A. Jurić, B. & Hollebeek, L. (2013). “Consumer engagement in a virtual
      brand community: An exploratory analysis”. Journal of Business Research, 66(1), 105–
      114.
Cova, B. & Paranque, B. (2016). “Value slippage in brand transformation: A
      conceptualization”. Journal of Product & Brand Management.25,3-10.
Dessart, L. (2017). “Social media engagement: A model of antecedents and relational
      outcomes”. Journal of Marketing Management, 33(7–8), 375–399.
Dessart, L. (2018). “Do ads that tell a story always perform better? The role of character
      identification and character type in storytelling ads”. International Journal of Research
      in Marketing35(2), 289-304.
Deighton, J. Romer, D. & McQueen, J. (1989). “Using drama to persuade”. Journal of
     Consumer research16(3), 335-343.
Dessart, L. & Pitardi, V. (2019). “How stories generate consumer engagement: An
      exploratory study”. Journal of Business Research104, 183-195.
De Graaf, A. Hoeken, H. Sanders, J. & Beentjes, J. W. (2012). “Identification as a
       mechanism of narrative persuasion”. Communication research39(6), 802-823.
Dixon, F. Smith, S. (2019).” Profession: Storyteller 2”. Translated by Kaveh Fooladi-Nasab,
      Maryam Kohansalnodehi, Ali reza Kiwani-Nejad. Cheshmeh Publications (In Persian).
Escalas, J. E. (2004). “Narrative processing: Building consumer connections to
      brands”. Journal of consumer psychology14(1-2), 168-180.
Escalas, J. E. & Stern, B. B. (2003). “Sympathy and empathy: Emotional responses to
      advertising dramas”. Journal of Consumer Research29(4), 566-578.
Escalas, J. E. (1998).” Advertising narratives: What are they and how do they
      work”. Representing consumers: Voices, views, and visions, 1, 267-289.
Fiske, S. T. (1993). “Social cognition and social perception”. Annual review of
     psychology, 44(1), 155-194.
Green, M. C. (2004). “Transportation into narrative worlds: The role of prior knowledge and
      perceived realism”. Discourse processes, 38(2), 247-266.
Harmeling, C. M. Moffett, J. W. Arnold, M. J. & Carlson, B. D. (2017). “Toward a theory
      of customer engagement marketing”. Journal of the Academy of marketing
      science, 45(3), 312-335.
Hollensen, S. Kotler, P. & Opresnik, M. O. (2017). “Social Media Marketing: a practitioner
      guide”. Opresnik Management Consulting.
Hollebeek, L. (2011).” Exploring customer brand engagement: definition and
      themes”. Journal of Strategic Marketing, 19(7), 555–573.
Karpinska-Krakowiak, M. & Eisend, M. (2019). “Mini-film advertising and digital brand
     engagement: the moderating effects of drama and lecture”. International Journal of
     Advertising, 1-23.
Kim, J.E. Lloyd, S. & Cervellon, M.C. (2016).” Narrative-transportation storylines in
      luxury brand advertising: Motivating consumer engagement”. Journal of Business
      Research, 69(1), 304–313.
Kotler, P. Kartajaya, H. & Setiawan, I. (2016).” Marketing 4.0: Moving from traditional to
      digital”. John Wiley & Sons.
Kozinets, R. (2020). “Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media
      Research”. SAGE Publications Limited.
Khosravi, A. (2019). “A margin on principles of story”. Nimaj publications (In Persian).
Kumar, V. Aksoy, L. Donkers, B. Venkatesan, R. Wiesel, T. & Tillmanns, S. (2010).
     “Undervalued or overvalued customers: capturing total customer engagement
      value”. Journal of service research, 13(3), 297-310.
Laer, T. V. Ruyter, K. D. Visconti, L. M. & Wetzels, M. (2014).” The Extended
      Transportation-Imagery Model: A Meta-Analysis of the Antecedents and Consequences
     of Consumers Narrative Transportation”. Journal of Consumer Research, 40(5), 797–817.
Laer, T. V. Escalas, J. E. Ludwig, S. & Hende, E. A. V. D. (2018). “What Happens in
     Vegas Stays on TripAdvisor? A Theory and Technique to Understand Narrativity in
     Consumer Reviews”. Journal of Consumer Research.46(2), 267-285.
Lund, N. F. Cohen, S. A. & Scarles, C. (2018).” The power of social media storytelling in
     destination branding”. Journal of destination marketing & management, 8, 271-280.
Miller, D. (2017). “Building a StoryBrand: Clarify your message so customers will listen”.
     HarperCollins Leadership.
McKee, R. & Gerace, T. (2018). “Storynomics: Story-driven marketing in the post
     advertising world”. Hachette UK.
Palmatier, R. W. Kumar, V. & Harmeling, C. M. (Eds.). (2018). “Customer engagement
     marketing”. Springer.
Poorasmali, A. Molaei, M. Alizadeh Goradel, J. Hashemi, J. (2014). “The relationship
     between dark personality traits and Internet self-disclosure in students”. Journal of
     Psychological Achievements, 23(2), 157-172. (In Persian).
Quesenberry, K. A. & Coolsen, M. K. (2019). “Drama goes viral: Effects of story
     development on shares and views of online advertising ideos”. Journal of Interactive
     Marketing, 48, 1-16.
Ryu, K. Lehto, X. Y. Gordon, S. E. & Fu, X. (2019).” Effect of a brand story structure on
     narrative transportation and perceived brand image of luxury hotels”. Tourism
    Management, 71, 348-363.
Singer, J. A. Blagov, P. Berry, M. & Oost, K. M. (2013).” Self‐defining memories, scripts,
     and the life story: Narrative identity in personality and psychotherapy”. Journal of
     personality, 81(6), 569-582.
Shojaei, V. Amirshahi, M; Abdolvand, N. (2019).” Designing Customer Brand Engagement
     Model in Social Networks Highlighting Antecedents and Consequences Using Meta-
     Synthesis Method”. Quarterly Journal of Brand Management.6 (4), 15-64(In Persian).
Solomon, M. R. (2013). “Consumer behavior: buying, having, and being”. Boston: Pearson.
So, K. K. F. King, C. Sparks, B. A. & Wang, Y. (2016). “Enhancing customer
     relationships with retail service brands: The role of customer engagement”. Journal of
    Service Management, 27(2), 170-193.
Sutherland, M. & Sylvester, A. K. (2009). “Advertising and the mind of the consumer: what
     works, what doesnt and why”. Routledge Publication.
Tellis, G. J. MacInnis, D. J. Tirunillai, S. & Zhang, Y. (2019). “What drives virality
      (Sharing) of online digital content? The critical role of information, emotion, and brand
      prominence”. Journal of arketing, 83(4), 1-20.
Tobias, R. (2014). “Twenty archetypes (and how they were made)”. Translated by Ibrahim
      Rahneshin. Butler (In Persian).
Van Laer, T. Feiereisen, S. & Visconti, L. M. (2018). “Storytelling in the Digital Era:  Relevant Moderators of the Narrative Transportation Effect”. Journal of Business Research.96, 135-146.
Van Doorn, J. Lemon, K. N. Mittal, V. Nass, S. Pick, D. Pirner, P. & Verhoef, P. C.
     (2010). “Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research
     directions”. Journal of service research, 13(3), 253-266.
Vivek, S. D. Beatty, S. E. Dalela, V. & Morgan, R. M. (2014).” A generalized
      multidimensional scale for measuring customer engagement”. Journal of Marketing
      Theory and Practice, 22(4), 401-420.
Żyminkowska, K. Żyminkowska, K. & Barlow. (2019). “Customer Engagement in Theory
      and Practice”. Springer International Publishing.