تأثیر دارایی‏ها و قابلیت‏های هوش کسب‏وکار بر خلق ارزش کسب‏وکار (موردمطالعه: شرکت‏های نرم‏افزاری دانش‏بنیان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران،

2 کارشناسی ارشد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران،

3 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران،

چکیده

هوش کسب‏وکار به‌عنوان یک مزیت رقابتی، داده‏ها و اطلاعات سازمان را یکپارچه کرده و امکان کنترل و ره‏یابی فرآیندهای کلیدی سازمان را برای مدیران فراهم می‏کند و مبنایی برای اخذ تصمیمات اثربخش می‏باشد. علی‌رغم حیاتی بودن هوش کسب‏وکار، استفاده از قابلیت‏های هوش کسب‏وکار در سازمان‏های دولتی و خصوصی ایران در مقایسه با سایر کشورها در سطح پایینی قرار دارد و تنها برخی از نهادها از وجود این فناوری بهره می‏گیرند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دارایی‏ها و قابلیت‏های هوش کسب‏وکار بر خلق ارزش کسب‏وکار در شرکت‏های دانش‏بنیان انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل 162 نفر از کارشناسان و خبرگان شرکت‏ نرم‏افزاری دانش‏بنیان شهر تهران بوده است. 23 نمونه‎گیری به صورت تصادفی بوده و بین کارکنان، کارشناسان و خبرگان شرکت‎های نرم‏افزاری دانش‎بنیان شهر تهران پرسش‌نامه شامل 41 گویه توزیع شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پژوهش توصیفی-پیمایشی به شمار می‏رود. تجزیه‏وتحلیل داده‏ها با نرم‏افزار آماری SPSS 20 و با روش رگرسیون خطی، رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی صورت گرفته است. بر اساس یافته‏ های به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه، قابلیت‏های هوش کسب‏وکار مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر خلق ارزش کسب‏وکار است و دارایی‏های هوش کسب‏وکار در رتبه دوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Business Intelligence Assets and Capabilities on Business Value Creation (Case Study: Knowledge-Based Software Companies in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Hassan Rangriz 1
  • Farahnaz Alidoust 2
  • Masoumeh Zibarzani 3
1 Associate Professor،Department of MBA, Kharazmi University،Tehran،Iran
2 Master of Information Technology Management، Alzahra University، Tehran، Iran
3 Assistant Professor، Department of Information Technology Management, Alzahra University،Tehran، Iran،
چکیده [English]

Business intelligence as a competitive advantage integrates the organization's data and information and allows managers to control and navigate key organizational processes and is a basis for effective decision making. Despite the vitality of business intelligence, the use of business intelligence capabilities in public and private organizations in Iran is at a low level compared to other countries and only some institutions benefit from the existence of this technology. This study aims to investigate the effect of assets and capabilities of business intelligence on creating business value in knowledge-based companies. The statistical population included 162 experts and experts of Knowledge-based software Companies in Tehran. 23 sample companies were selected randomly and a questionnaire with 41 items was distributed among employees, experts and experts of knowledge-based software companies in Tehran. The method of this research is descriptive-survey. Data were analyzed using SPSS 20 statistical software using linear

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Business Intelligence Assets
  • Business Intelligence Capabilities
  • Knowledge Based Enterprise
 ابراهیمی مجد، فاطمه (1396). تأثیر هوش تجاری بر اثربخشی سازمانی در بانک ملی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
 بخشنده، سمیه (1393). بررسی تأثیر هوش تجاری در موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط برتر شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
-تفرشی، فاطمه (1396). بررسی اثرات هوش تجاری و هوش فرهنگی فروشندگان بیمه بر میزان فروش آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
-دلپسند، افسون و محقق، نادر. (1397). بررسی تأثیر هوش تجاری بر چابکی سازمان در بیمارستان‌های مقصد گردشگری سلامت (مطالعه موردی شهر تهران). مجله رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری،2(8)، 12-1.
-سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه
 فلاح، محمدرضا؛ کاظمی، زهره (1398). شناسایی پیشران‌های مؤثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر نقش هوشمندی کسب‌وکار. مجله علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی،26(14)،58.
-مرتضایی، علی (1395). توسعه مدلی برای بررسی تأثیر هوش تجاری بر عملکرد خدمات مشتری با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
هاشمیان پهلوان زاده، ثمره (1394). تأثیر هوش تجاری بر تصمیمات استراتژیک مدیران سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
Audzeyeva, A. & Hudson, A. (2016), "How to get the most from a business intelligence application during the post implementation phase"? Deep structure transformation at a U.K. retail bank. European Journal of Information Systems, 25(1), 29.
Bakhshandeh, Somayeh (2014). "Study of the effect of business intelligence on the success of top small and medium companies in Tehran". Master Thesis, University of Tehran (In Persian)
Belli, L. Cirani, S. Davoli, L. Ferrari, G. Melegari, L. & Picone, M. (2016), "Applying Security to a Big Stream Cloud Architecture for the Internet of Things", International Journal of Distributed Systems and Technologies (IJDST), 7(1), 22. https://doi.org/10.4018/IJDST.2016010103.
Bordeleau, F. E. Mosconi, E. & de Santa-Eulalia, L. A. (2020). Business intelligence and analytics value creation in Industry 4.0: a multiple case study in manufacturing medium enterprises. Production Planning & Control, 31(2-3), 173-185.
Business Intelligence and Data Warehousing (BIDW) – Transform Raw Data into Business Result (2005). www.sun.com/ storage /white papers/bidw.pdf, accessed on 20 March 2010.
Cheng, C. Zhong, H. & Cao, L. (2020). Facilitating speed of internationalization: The roles of business intelligence and organizational agilityJournal of Business Research110, 95-103.
Delpasand, Afsoun & Mohaghgheg, Nader. (2018). Investigating the effect of business intelligence on organizational agility in health tourism hospitals (Case study of Tehran). Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 2(8), 1-12. (In Persian)
Dooley, p. & ET, al. (2018). Critical value factor in business intelligence system implementation. Journal of management information system, 37(4): 56-78.
Ebrahimi Majd, Fatemeh (2017). "The effect of business intelligence on organizational effectiveness in Bank Melli". Master Thesis, Shahid Beheshti University (In Persian)
El-Gayar, O. & Sarnikar, S. (2015). A Framework for Developing a Domain Specific Business Intelligence Maturity Model: Application to Healthcare. International Journal of Information Management, (35), 337–345.
Falah, Mohammad Reza; Kazemi, Zohreh (2019). Identify drivers for the success of knowledge-based companies by emphasizing the role of business intelligence. Journal of Business Management, 26(14), 58. (In Persian)
Fink, L. Yogev, N. Even, A. (2017). Business Intelligence and Organizational Learning: An Empirical Investigation of Value Creation Processes, Information & Management 54, 38-56.
Hashemian Pahlavanzadeh, Samareh (2015). "The effect of business intelligence on strategic decisions of organizational managers". Master Thesis, University of Tehran. (In Persian)
Hocevar, B. Jaklic, J. (2010). Assessing benefits of business intelligence systems. Journal of Management, 151, 87-119 http://www.sap.com/solutions/businesssuite/erp/features functions/workforceanaly is/index.epx)
Isik, O. Jones, M. C. & Sidorova, A. (2011). Business Intelligence (BI) success and the role of BI capabilities. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 18, 161–176. doi:10.1002/isaf.v18.4.
Milos, Radenkovic, JelenaLukic, Marijana Despotovic -Zrakic, Aleksandra Labusb, ZoricaBogdanovic. (2018). Harnessing business intelligence in smart grids: A case of the electricity market. computers in Industry, 96(2), 40-53.
Mortezaei, Ali (2016). "Development of a model to investigate the impact of business intelligence on customer service performance using structural equation analysis". Master Thesis, University of Tehran. (In Persian)
Nuseir, M. T. Aljumah, A. & Alshurideh, M. T. (2021). How the Business Intelligence in the New Startup Performance in UAE During COVID-19: The Mediating Role of Innovativeness. The Effect of Coronavirus Disease (COVID-19) on Business Intelligence334, 63.
Olszak, C.M. (2016). Toward Better Understanding and Use of Business Intelligence in Organizations, Information Systems Management, 33(2), 105-123.
Parsons, K. McCormac, A. Butavicius, M. Pattinson, M. & Jerram, C. (2014), "Determining employee awareness using the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q), Computers & Security, 42, 165–176. https://doi.org/10.1016/j.cose.2013.12.003.
Popovic, A. Turk, T. Jakhic, J. (2010). Conceptual Model of Business Value of Business Intelligence Systems, Managemente, 15(1), 5-30.
Rodrigues, J. Ruivo, P. & Oliveira, T. (2021). Mediation role of business value and strategy in firm performance of organizations using software-as-a-service enterprise applicationsInformation & Management58(1), 10328
Sarmad, Zohreh and Bazargan, Abbas and Hejazi, Elahe (2012). Research Methods in Behavioral Sciences, Age Publishing. (In Persian)
Sarnikar, S. (2015). A Framework for Developing a Domain Specific Business Intelligence Maturity Model: Application to Healthcare. International Journal of Information
SathishKumar, J. & R. Patel, D. (2014), "A Survey on Internet of Things: Security and Privacy Issues. International Journal of Computer Applications, 90(11), 20–26 https://doi.org/10.5120/15764-4454.
Shollo, A. & Galliers, R. D. (2015), "Towards an understanding of the role of business intelligence systems in organisational knowing. https://doi.org/10.1111/isj.12071.
Tafreshi, Fatemeh (2017). "Study of the effects of business intelligence and cultural intelligence of insurance sellers on their sales". Master Thesis, University of Tehran. (In Persian)
Thamir, A. Poulis, E. (2015). Business Intelligence Capabilities and Implemention Strategies, International Journal of Global Business, 8(1), 34-45.