ﺗﺒﯿﯿﻦ زمینهﻫﺎی علی و مداخله‌ای در توسعه‌ی برند سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی (منابع انسانی)، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.

2 استادیار استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.

4 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.

چکیده

هدف: ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و تبیین زمینهﻫﺎی علی و مداخله‌ای در توسعه‌ی برند سازمانی اﺳﺖ.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر ﺷﯿﻮه ﺟﻤﻊ‌آوری داده‌ﻫﺎ از ﻧﻮع آﻣﯿﺨﺘﻪ است. بدین منظور با مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های دلفی با گروه نخبگان مرتبط با موضوع زمینهﻫﺎی علی و مداخله‌ای در توسعه‌ی برند سازمانی شناسایی شد و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‌ی محقق ساخته در یک مقیاس ۱ تا۱۰ درجه‌ای جهت تعیین اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ابعاد و گویه‌ها در ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ای از ﺧﺒﺮﮔﺎن و اساتید دانشگاهی در ﺣﻮزه‌ی برند سازمانی ارزش‌دﻫﯽ ﺷﺪه و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از آن‌ها ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ با کمک نرم‌افزار آماری «SPSS» ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
یافته‌ها: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن‌داد که به ترتیب ابعاد در زمینهﻫﺎی علی: 1) مدیریت و رهبری، 2) شرایط سازمانی، 3) منابع انسانی و 4) شرایط فیزیکی سازمان؛ و همچنین در زمینهﻫﺎی مداخله‌ای:1) اقتصادی، 2) تولیدات‌ علمی، 3) مزیت ‌رقابتی، 4) مشتری‌مداری، 5) فرهنگی و اجتماعی، 6) ارتباطات و تبلیغات، 7) سیاسی، 8) ارزش جهان‌شمولی و 9) ورزشی و تفریحی؛ در هر کدام از ابعاد مذکور نیز گویه‌های شناسایی شده نیز اولویت‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: دانشگاه آزاد اسلامی جهت دستیابی به مزیت رقابتی بایستی ابعاد مذکور در توسعه برندسازمانی را بکار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the causal and interventional Conditions of corporate brand development

نویسندگان [English]

  • Alireza Mazidi 1
  • Mohammad Reza Bagherzadeh 2
  • Asadollah Mehrara 3
  • Yousof Gholipour-Kanani 4
1 Ph.D، Student, Public Administration،Department of Human Resource،Ghaemshahr Branch،Islamic Azad University،Ghaemshahr, Iran.
2 Assistant Professor، Department of Public Administratio،, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University،Ghaemshahr, Iran.
3 (Corresponding author) Assistant Professor،Department of Public Administration، Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University،Ghaemshahr،Iran
4 Assistant Professor, Department of Industrial engineering،Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University،Ghaemshahr, Iran.
چکیده [English]

Purpose: This Paper aim is Identificating and Explaining the field of causal and interventional Conditions in the corporate brand development.
Methodology: This research aims to be applied and developed. From the point of view of data collection, it is of mixed research design used in this study were intertwined together. With library studies and Delphi interviews with the elite group related to the subject of the causal and interventional Conditions of corporate brand development was identified, And by arranging and providing a Researcher  made questionnaire on a scale of 1 to 10 degrees to determine the importance of each of the Dimensions and items in the community of experts and university professors in the field of Corporate Brand ranked and prioritized each of them on the basis of analysis of variance Friedman, using statistical software «SPSS» were analyzed.
Findings: The results showed that and in terms of the causal Conditions: 1) management and leadership, 2) organizational conditions, 3) human resources, & 4) physical conditions of the organization; and also of the interventional Conditions: 1) economic, 2) scientific production, 3) competitive advantage, 4) customer orientation, 5) cultural and social, 6) communication and advertising, 7) political, 8) Universal value, & 9) sports and recreation; In each of these dimensions, the identified items were also prioritized.
Conclusion: In order to achieve competitive advantage, Islamic Azad University should use the
mentioned dimensions in the development of organizational brand.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Brand
  • Causal Conditions
  • Interventional Conditions
  • Physical Conditions of the Organization
آرین، مریم؛ منصوری‌مؤید، فرشته و کردناییج، اسداله (1397). بررسی رضایتمندی از برند و و قصد خرید مجدد مصرف‌کننده: تبیین نقش سبک زندگی و ارزش لذت‌جویانه، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، شماره 8، شماره پیاپی 1، صص 21-1.
اسفیدانی، محمدرحیم؛ رمضانی، سارا و شاه حسینی، محدعلی (1395)، مدل‌سازی ساختاری تفسیری هویت برند سازمانی در بازار B2B صنعت IT با نگاهی به عملکرد بازاریابی، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 8، شماره 2، صص 280-259.
افجه، سیدعلی­اکبر و علیزاده­فر، زهرا (1396)، رابطه­ی ادراک از برندکارفرما با نگرش­های شغلی کارکنان، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شماره 26، شماره پیاپی 84، صص 95-73.
افضل آبادی، محمدحسین؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ عبداللهی، بیژن و عباسیان، حسین (1396)، طراحی مدل برندسازی کارفرما در سازمان­های عمومی غیردولتی، فصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، شماره 9، شماره پیاپی 29، صص 95-71.
آقاجانلو، مختار (1394). بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر برند سازمانی و وفاداری مشتریان، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
بابایی زکلیکی، محمدعلی؛ برداران سرخابی، زهرا و حیدرزاده، کامبیز (1397)، طراحی مدل مشغولیت مشتری با برند با رویکرد نظریه داده‌بنیاد، فصلنامه مدیریت برند، دوره 5، شماره 4، شماره پیاپی 16، صص 84-41.
بخشی، فریبا و روشن، سیدعلیقلی (1395). بررسی تأثیر رضایت مشتریان بر ارزش ویژه برند با میانجی‌گری متغیر اعتماد مشتریان به برند در صنایع غذایی آستان قدس رضوی، بررسی‌های بازرگانی، شماره 78، صص 97-85.
برغمدی، قاسم و قلی­پور، آرین (۱۳۹۶)، بررسی تأثیر برندسازی کارفرما بر جذب استعدادها در بانک رفاه، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره ۳۵، صص ۲۲۵-۲۰۷.
پیش­بهار، ام فروه (۱۳۹۵)، برند کارفرما، منبع مزیت رقابتی برای جذب استعدادها، اولین همایش بین المللی پژوهش­های نوین در مطالعات مدیریت، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
تقوی­فرد، ممحمدتقی؛ مهدی­نسب، سمیرا؛ ناصحی­فر، وحید و بامدادصوفی، جهانیار (1397)، مدل برندسازی شرکتی در صنعت اپراتوری تلفن همراه (مورد مطالعه: شرکت همراه اول)، فصلنامه مدیریت برند، دوره 5، شماره 2، شاره پیاپی 14، صص 117-83.
حقیقی، محمد؛ اسفیدانی، محمدرحیم؛ امیرشاهی، میراحمد و سلیم، شیرین (1397)، برندسازی شرکتی با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه : شرکت­های صنعت ساختمان)، فصلنامه مدیریت برند، دوره 5، شماره 3، شماره پیاپی 15، صص 78-39.
حمیدیان­پور، فخریه؛ ضیایی بیده، علیرضا و اردکانی، محمدسعید (1392). ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل­سازی معادله ساختاری، دوفصلنامه علمی پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، شماره 5، شاره پیاپی 9، صص 20-1.
حمیدی­زاده، محمدرضا؛ ساکی­پور، آذین و جلالی، سیدمهدی (1397)، شناسایی و ارزشیابی الگوی عوامل کلیدی بازآفرینی علامت تجاری در سطح شرکت، فصلنامه مدیریت برند، دوره 5، شماره 4، شماره پیاپی 16، صص 106-85.
حمیدی­زاده، محمدرضا؛ غدیری، علیرضا؛ قره­چه، منیژه و بازرگان، کاوه (1395)، پیشایند‌های ارزش ویژه برند شرکتی، در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، با استفاده از نظریه داده‌بنیاد، فصلناه مدیریت برند، دوره 3، شماره 3، شماره پیاپی 7، صص 48-11.
ربی، مریم و جهانیان، رمضان (1397). بررسی تأثیر برند سازمانی بر وفاداری مشتری شرکت‌های بیمه‌ای، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری.
رحیمی، مهدی و امیررضا علیزاده‌مجد. (۱۳۹۸).  مطالعه تأثیر برند سازمان بر نگرش نسبت به خرید محصولات ورزشی (مورد مطالعه: باشگاه رئال مادرید)، سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران، انجمن تعالی کسب و کار ایران.
رضادوست، مهدی؛ ایرانی، حمیدرضا و حمیدی‌زاده، علی (1395). تأثیر برند کارفرما بر نگهداشت کارکنان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی عجین شدن و رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت برند، شماره 4، شماره پیاپی 8، صص 94-65.
رنجبر، فریده (۱۳۹۶)، بررسی ارتباط بین برند کارفرما با جذب و وفاداری نیروی انسانی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان.
سیدجوادین شمس (1386). عوامل تعیین‌کننده ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان، پژوهشنامه علوم اجتماعی و انسانی، شماره 7، شماره پیاپی 25، صص 96-73.
محمدیان بروجنی، فرزان (1398)، بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر روی وفاداری مشتریان به برند سازمان با توجه به نقش میانجی متغیرها (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی آسمان تهران)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره).
 
Abedi, E., Jamallo, F. (2017). Investigating Factors Affecting Corporate Brand Identity and Its Influence on Alborz Insurance Brand Employees’ Performance and Satisfaction (Case Study: Tehran Province’s Employees). Journal of Business Management, 9(3), 617-640.  (In Persian)
Afjahi, S., Alizadeh far, Z. (2017). The Relationship of Perception From Employer Brand with Job Attitudes of Employees.. Management Studies in Development and Evolution, 26(84), 73-96. (In Persian)
Ahmad, N. A. & Daud, S. (2016). Engaging People with Employer Branding, Procedia Economics and Finance, 35, 690-698.
Aryan, M., Mansouri Moayed, F., Kordnaeij, A. (2018). Brand Satisfaction and Repurchase Intention: The Role of Lifestyle and Hedonic Valve. Organizational Resources Management Researchs. 8 (1), 1-21. (In Persian)
Baek, W., Kim, K., Kim, D. &  Byon, K.K. (2020). The Impacts of the Perceived Golf Course Brand Globalness on Customer Loyalty through Multidimensional Perceived Values, Sustainability, 12(3), 978.
barghamadi, G., gholipor, A. (2015). Investigating the Effect of Employer Branding in Attracting Talents in Refah Bank. Organizational Culture Management, 13(1), 207-227. (In Persian)
Dehghani Soltani, M., Ramezani, S., Rezaei, F. (2018). The Effect of the Perceived Brand Relation Orientation on Brand Performance by Explaining the role of Expected Emotions and Customer Identification with the Brand (Case Study: Tehran Laleh Hotel Customers). Brand Management, 5(3), 107-138. (In Persian)
Ebrahimi, S., Bagheri Garbollagh, H. (2018). Analysis of the role brand experience, motivation and Customer Citizenship Behavior on the Value Co-Creation Attitude and Subjective Norms. Brand Management, 5(2), 5-24. (In Persian)
Fernandez-Lores, S., Gavilan, D., Avello, M. & Blasco, F. (2016). Affective commitment to the employer brand: Development and validation of a scale, BRQ Business Research Quarterly, 19(1), 40-54.
Figurska, I & Mtuska, E. (2013). Employer branding as a human management strategy, Human resources, management Tresources &ergonomics, 7(2), 35-51.
Haghighi, M., Eafidani, M., Amirshahi, M., Salim, S. (2018). Corporate brand Building by Using the Approach of grounded Theory (Case Study: Construction Industry Companies). Brand Management, 5(3), 39-78. (In Persian)
Hamidizadeh, M., Ghadiri, A., Gharecheh, M., Bazargan, K. (2016). Studying Antecedents of B2B Brand Equity in an Iranian ICT Company by Using Grounded Theory. Brand Management, 3(3), 11-48. (In Persian)
Hamidizadeh, M., Sakipour, A., jalali, S. (2019). Identification and Evaluation of the Key Factors Pattern of Trademark Recreation at Company Level. Brand Management, 5(4), 85-106. (In Persian)
Karimi, Fariba,. Salami, Mohammadreza (2015). Policy Making Difference Between Educational Organizations And Non Educational Organization, 2nd International Conference on Management Development and Culture, Tehran, Mobin Cultural Ambassadors Institute, https://www.civilica.com/Paper-ICOM02-ICOM02_383.html. (In Persian)
Mölk, A. (2018). Structures, strategizing, and contested territories: A structuration perspective on strategy development in employer branding. Scandinavian Journal of Management, 34(4), 326–334.
Navehebrahim, A., Afzalabadi, M., Abdollahi, B., Abbasian, H. (2017). Designing an Employer Brand-making Model in Public NGOs. Journal of Research in Human Resources Management, 9(3), 72-96. (In Persian)
Rahimnia, F., Sarvari, T., Poursalimi, M. (2018). Investigating the effect of regretting the brand on behavioral intention via satisfaction and consumer brand identification as a moderator in the best sport clubs in Mashhad. Brand Management, 5(3), 79-106. (In Persian)
Rezadoust, M., Irani, H., Hamidizadeh, A. (2017). Investigating the Effect of Employer Brand on Employee Retention with Mediating roles of Employee Engagement and Organizational Citizenship Behavior. Brand Management, 3(4), 65-94. (In Persian)
Taghavifard, M., Mahdinasab, S., Nasehifar, V., Bamdadsoofi, J. (2018). Corporate Branding Model in the Mobile Operator Industry (As a Case: Hamrah-e-Avval). Brand Management, 5(2), 83-117. (In Persian)
TingchiLiu, M; AnthonyWong, I; HsiangTseng, Ting; Wen-YuChang, A. &Phau, I. (2017), Applying consumer-based brand equity in luxury hotel branding, Journal of Business Research, 81, 192-202.
Tkalac Verčič, A. & Sinčić Ćorić, D (2018). The relationship between reputation, employer branding and corporate social responsibility, Public Relations Review, 44(4), 444-452.
Yang, C.  & Li, X. (2011). The Study on Employer Brand Strategy in Private Enterprises from the Perspective of Human Resource Management, Energy Procedia, 5 (2011), 2087–2091.