مطالعه تطبیقی ارزش‌گذاری برند با دو رویکرد سود هرسهم و قیمت به فروش در صنایع کاشی و سرامیک و سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

برندها به‌عنوان دارایی‌های استراتژیک دیده می‌شوند که ارزش آن‌ها به‌شدت با ارزش شرکت‌ها ارتباط دارد. هدف پژوهش مقایسه دو رویکرد ارزش‌گذاری برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع کاشی و سرامیک و سیمان است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، توسعه­ای و نمونه پژوهش شامل 23 شرکت پذیرفته‌شده در صنعت کاشی و سرامیک و سیمان در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395 است. مدل استفاده‌شده در این پژوهش از نوع مقایسه نسبی و ترکیبی از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحله­ای با مدل قیمت به فروش و مدل سود هر سهم منتسب به برند است. نتایج حاکی از آن است در ارزش‌گذاری برند می‌توان با استفاده از رویکرد سود هر سهم منتسب به برند به ارزش واقعی‌تری از برند دست‌یافت؛ همچنین می‌توان با پارامترهای مالی شرکت، نسبت به روش‌های کیفی، الگویی را متناسب با شرایط بورس ایران جهت محاسبه ارزش شرکت و برند آن تدوین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Brand Valuation with Two Approaches of Earning per Share and Price to Sales in the Tiles, Ceramics and Cement Industries

نویسندگان [English]

  • Mousa Rahimi 1
  • Majid Mohammad Shafiee 2
  • Azarnoosh Ansari Tadi 2
  • mahmoud botshekan 2
1 Ph.D، student of Marketing Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics، University of Isfahan, Isfahan
2 Corresponding author Department of management, Faculty of administrative sciences and economics، University of Isfahan، Isfahan
چکیده [English]

Brands are seen as strategic assets whose value is highly correlated to the value of companies. The aim of this study is to compare two brand valuation approaches of listed companies in Tehran stock exchange in the tiles, ceramics and cement industries. The sample consists of 23 companies adopted in the tile, ceramic and cement industry in Tehran stock exchange during 2012 to 2016. The model used in this study is a partial and mix comparison of the three phases cash profit discount model with the price to sales model and the Earning per Share brand model. The results show that using Earning per Share approach for brand valuation, one can get more realistic value toward brand. It can also be formulated a model fitting to Iran stock exchange context with the financial parameters of the company, rather than the qualitative methods, in order to calculate the company's value and its brand.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price to sales approach
  • Earning per share approach
  • Tiles
  • ceramics and cement Industries
  • brand valuation
Abratt, R. & Bick, G. (2003). Valuing Brands and Brand Equity: Methods and Processes. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 8, 21–39.
Brand Finance GIFT (2016). Global Intangible Financial Tracker 2016. An annual review of the world’s intangible value. Retrieved May 2016 from brand finance online database on the World Wide Web: http://brandfinance.com/images/upload/gift_report_2016_for_print.pdf
Brand Finance. (2010). “New International Standard on Brand Valuation”, http://brandfinance.com/images/upload/global_500_iso10668_310310.pdf, (21.07.2017).
Damodaran, A. (2007). Valuation approaches and metrics: a survey of the theory and evidence. Foundations and Trends® in Finance1(8), 693-784.
Damodaran, A. (2015). Valuation: Lecture Note Packet 1 Intrinsic Valuation. Master Class.
Eales Jim (2011).Valuation of intangibles under IFRS 3R, IAS 36 and IAS 38. Retrieved on the World Wide Web: http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/47421362.pdf
Eales Jim (2011).Valuation of intangibles under IFRS 3R, IAS 36 and IAS 38.
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/47421362.pdf
Fernández, P. (2001). Valuation of brands and intellectual capital.  http://ssrn. Com/abstract, 270688.
Fernández, P. (2001). Valuation of brands and intellectual capital. https://pdfs.semanticscholar.org/6640/edf87716e4b6833054c714b12ce048e5bd3b.pdf
Heberden, T. (2011). Overview of ISO 10668: Brand Valuation requirements for Monetary Brand Valuation Contents. Australian Marketing Institute.
Honarmandi, Z. Sepasi, S. & Azar, A. (2019). Comparing the Impact of Brand Value on Corporate Profit in B2B and B2C Businesses: A Case Study. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 12(1), 121-147. (In Persian).
Keller, K. L. & Lehman, D. R. (2003). How do brands create value? Marketing Management, 12(3), 26–31.
Khani, A. (2014). Impact of Brand Value on Sales Income and Market Value. New Marketing Research Journal, 2(13), 41-54. (In Persian).
Mojsovska-Salamovska, S. & Todorovska, M. (2016). Brand valuation and marketing assets assessment: Theoretical background vs. Contemporary managerial issues. Strategic Management, 21(4), 37-44.
Rahimi, M. Mohamad shafiee, M. Ansari,A. Botshekan, M. (2018). Measurement of Brand Value of Listed Companies in Tehran Stock Exchange with Financial Approach. Journal of Business Management, 2(17), 91-110. (In Persian).
Rahman, M. Rodríguez-Serrano, M. Á. & Lambkin, M. (2019). Brand equity and firm performance: the complementary role of corporate social responsibility. Journal of Brand Management, 1-14.
Salinas, G. (2007). Valoración de marcas: Revisión deenfoques, proveedores y metodologías.Barcelona, Spain: Deusto.
Salinas, G. (2009). The International Brand Valuation Manual. John Wiley & Sons Ltd.
Salinas, G. & Ambler, T. (2009). A taxonomy of brand valuation practice: Methodologies and purposes. Journal of Brand Management, 17(1), 39–61.