نگاشت نقشه ذهنی مصرف‎کنندگان ایرانی نسبت به برند مبدأ کشور چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

مدیریت برندهای چینی در بازار ایران در گرو درک ذهنیت مصرفکنندگان ایرانی از برند مبدأ کشور چین است. هدف پژوهش حاضر نگاشت نقشه ذهنی مصرفکنندگان ایرانی نسبتبه برند مبدأ کشور چین است. برای این منظور از فن استخراج استعاره زالتمن (زیمت) برای شناسایی سازههای ذهنی و از روش نقشه مفهومی برند (بیسیام) برای نگاشت نقشه ذهنی مصرفکنندگان ایرانی نسبتبه برند مبدأ کشور چین استفاده می‏شود. جامعه آماری پژوهش ناظرهای افتخاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، روش نمونهگیری هدفمند، حجم نمونه روش زیمت دوازده نفر و حجم نمونه روش بیسیام صد نفر است. بر اساس نتایج پژوهش نقشه ذهنی مصرفکنندگان ایرانی نسبتبه برند مبدأ کشور چین دارای شش تداعی مثبت و هجده تداعی منفی است. تداعیهای مثبت شامل قیمت پایین، تنوع بالا، صرفهجویی، قدرت انتخاب بالا، دسترسی بالا و پسانداز و  تداعیهای منفی شامل کیفیت پایین، کپیکاری، دوام پایین، پرستیژ پایین، تقلب، تولید انبوه، جنس نامرغوب، ریسک عملکرد، دزدیدن مشاغل کشور، خیانت به کشور، خیانت به صنایع کشور، نابودی اقتصاد کشور، ظاهرنمایی، کیفیت زندگی پایین، بیمصرف، جهانخواری، خیانت به تنوع زیستی، خیانت به محیطزیست است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mapping Iranian consumers' mental map of China's country-of-origin brand

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi nasab 1
  • mohadese ahmadi 2
1 Assistant Professor, Business management department, Faculty of Management and Economic, Qom University, Qom, Iran
2 Master of Business Management, Faculty of Management and Economic, Qom University. Qom, Iran
چکیده [English]

China's brand management in the Iranian market depends on understanding the mentality of Iranian consumers regarding China's Country of origin (COO). This study aims to map the mind map of Iranian consumers towards China's COO. Zaltman Metaphor Elicitation Technique (Zmet) is used to identify the mental structures and the Brand Concept Map (BCM) is used to map the mental map of Iranian consumers regarding China's COO. The statistical population is the honorary observers of the Consumers and Producers Protection Organization and The research sampling method is purposeful. Results showed that the mind map of Iranian consumers regarding China's COO has six positive and eighteen negative associations. Positive associations include low price, variety, frugality, high choice, high availability and savings. Negative associations include low quality, copying, low durability, low prestige, fraud, mass production, substandard goods, performance risk, stealing the country's jobs, betraying the country, betraying the country's industries, destroying the country's economy, low quality of life, useless, cosmopolitanism, betrayal of biodiversity,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Country of Origin
  • Mind Map
  • Zmet
  • BCM . China
اله‌یاری، میثم. وظیفه‌دوست، حسین. حسینی، میرزاحسن و پرهیزگار، محمد‌مهدی. (1400). طراحی و تبیین الگوی راهبردی توسعه برند ملی در صنایع غذایی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند. 8 (2). 192-219.
ترکستانی، محمدصالح و جاهدی، پدرام. (1398). مطالعه مردم‌نگارانه درک معنای برند ترک (مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی). مطالعات رفتار مصرفکننده. 6 (1). 63-80.
دهدشتی شاهرخ، زهره و بشیرپور، مهدی. (1398). استخراج شبکه تداعی‌های ذهنی نسبت به برندهای خودروساز چینی با استفاده از تکنیک استعاره‌های استخراجی زالتمن. مطالعات رفتار مصرفکننده. 6(1). 149-169.
روحی دهبنه، مجید. (1400). هنر نفوذ پنهان: استراتژی قدرت تند و تیز چین در جهان. مطالعات راهبردی. 24(1). 183-211.
سلیمانی، فاطمه. (1395). بررسی جامع روابط دوجانبه ایران و چین. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
ملکوتی، امیر. زمانی، زهرا و اربابیان، شیرین. (1400). تعیین‌کننده‌های تجارت دوجانبه ایران و چین. پژوهشنامه بازرگانی. 25(1). 215-246.
Allahyary, M. vazifehdoust, H. hosseini, M. H. & Parhizgar, M. M. (2021). Designing and Presenting a Strategic Model for Development of National Brand in the Food Industry. Quarterly Journal of Brand Management8(2), 192-219. (In Persian)
Anghelcev, G. Chung, M. Y. Sar, S. & Duff, B. R. (2018). A ZMET-based analysis of perceptions of climate change among young South Koreans: Implications for social marketing communication. Journal of Social Marketing, 5(1), 56-82.
Basfirinci, C. & Cilingir, Z. (2020). Does country of origin matter for chocolate? Ethnocentrism, involvement, and perceived risk for Turkish university students. Journal of Food Products Marketing, 26(2), 144-184.
Botez, A. Hietanen, J. & Tikkanen, H. (2020). Mapping the absence: a theological critique of posthumanist influences in marketing and consumer research. Journal of Marketing Management36(15-16), 1391-1416.
Brandt, C. De Mortanges, C. P. Bluemelhuber, C. & Van Riel, A. C. (2011). Associative networks: A new approach to market segmentation. International Journal of Market Research, 53(2), 187-207.
Chigora, F. & Katsande, C. (2021). Attributes, Benefits and Attitudes: Construct of Zimbabwe Tourism Brand Association Amid Covid-19 Pandemic. International Journal of Business, Management and Economics, 2(3), 169-183.
Das, S. (2020). Innovations in digital banking service brand equity and millennial consumerism. In Digital transformation and innovative services for business and learning (pp. 62-79). IGI Global.
De Chernatony, L. & Dall'Olmo Riley, F. (1998). Defining a" brand": Beyond the literature with experts' interpretations. Journal of Marketing management, 14(5), 417-443.
Dehdashti Shahrokh, Z. & Bashirpour, M. (2019). Exploring Conceptual Map of Attitudes against Chinese Automotive Brands by Using the Zaltman Metaphor elicitation technique (Zmet). Consumer Behavior Studies Journal, 6(1), 149-169. (In Persian)
Hien, N. Phuong, N. Tran, T. & Thang, L. (2020). The effect of country-of-origin image on purchase intention: The mediating role of brand image and brand evaluation. Management Science Letters, 10(6), 1205-1212.
Hornikx, J. van Meurs, F. van den Heuvel, J. & Janssen, A. (2020). How brands highlight country of origin in magazine advertising: A content analysis. Journal of Global Marketing, 33(1), 34-45.
Jayswal, M. & Vora, P. (2019). Impact of brand association on brand equity with specific focus on advergames in India. Journal of Creative Communications, 14(3), 271-284.
Jayswal, M. & Vora, P. (2019). Impact of brand association on brand equity with specific focus on advergames in India. Journal of Creative Communications, 14(3), 271-284.
John, D. R. Loken, B. Kim, K. & Monga, A. B. (2006). Brand concept maps: A methodology for identifying brand association networks. Journal of marketing research43(4), 549-563.
Lin, Y. H. Lin, F. J. & Wang, K. H. (2021). The effect of social mission on service quality and brand image. Journal of Business Research, 132, 744-752.
Malakooty, A. Zamani, Z. & Arbabian, S. (2021). Determinants of Bilateral Trade between Iran and China. Iranian Journal of Trade Studies25(98), 215-246. (In Persian)
Oh, T. T. Keller, K. L. Neslin, S. A. Reibstein, D. J. & Lehmann, D. R. (2020). The past, present, and future of brand research. Marketing Letters, 31, 151-162.
Polfuß, J. (2021). “Made in China” and Chinese Brand Management across Cultures. Journal of International Consumer Marketing33(1), 19-37.
Rius-Ulldemolins, J. (2021). ‘The Great War’in the Auto-Making Industry. Banal Nationalism and Symbolic Domination and Country-of-Origin Effect in Consumer Culture. Journal of International Consumer Marketing, 33(1), 98-112.
Rouhi Dehbaneh, M. (2021). The Art of Covert Influence: China's "Sharp Power" strategy in the world. Strategic Studies Quarterly24(91), 183-211. (In Persian)
Soleimani, F. (2017). Comprehensive review of bilateral relations between Iran and China. Tehran: Islamic Parliament Research Center. (In Persian)
Torkestani, M. Jahedi, P. (2019). An ethnographic study of understanding the meaning of Turk brand (Case study of Anzali Free Zone). Consumer Behavior Studies Journal, 6(1), 63-80. (In Persian)
Xu, X. Comello, M. L. G. Lee, S. & Clancy, R. (2020). Exploring country-of-origin perceptions and ethnocentrism: The case of US dairy marketing in China. Journal of Food Products Marketing26(2), 79-102.
Zaltman, G. & Coulter, R. H. (1995). Seeing the voice of the customer: Metaphor-based advertising research. Journal of advertising research35(4), 35-51.