طراحی مدل چند سطحی برندسازی کارفرما در نظام بانکداری تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر برندسازی کارفرما با رویکردی چند سطحی در صنعت بانکداری تجاری بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و رویکردی کیفی دارد. مشارکت کنندگان شامل مطلعین و خبرگان نظام بانکداری تجاری است که از بانک های خصوصی و دولتی برتر و منتخب در شهرهای شیراز و تهران به کمک نمونه گیری قضاوتی هدفمند با ابزار مصاحبه انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها در بخش مصاحبه از تکنیک تحلیل مضمون/تم استفاده شد. نتایج نشان داد که 14 مضمون از قبیل مداخلات و اجبارهای نهادهای بالادستی، روابط بین المللی، قوانین و دستورالعمل ها، تحولات تکنولوژیکی، رقابت در صنعت، تحولات اجتماعی-فرهنگی، تحولات سیاسی، سیاست­های حاکمیتی و ... در سطح کلان بر برندسازی کارفرما در نظام بانکداری تجاری موثرند. در سطح میانی، 36 مضمون از قبیل جو سازمانی، موقعیت جغرافیایی، ساختار سازمانی پویا و منعطف، شفافیت سازمانی، مسئولیت اجتماعی، کیفیت نظام پاداش، کیفیت نظام جبران خدمات، انضباط سازمانی، چرخش و غنی سازی شغلی، و ... بر برندسازی کارفرمایی بانک موثر بود. سرانجام، 8 مضمون شامل آزادی عمل در کار، ویژگی های شخصیتی و رفتاری داوطلبان، نیازها و انگیزه های فردی، کسب موقعیت اجتماعی، ویژگی­های اختصاصی شغل، باورهای و ارزش­های داوطلبان، تمایل به توسعه فردی، و تمایل به تقدیر شدن در کار در سطح خرد بر برندسازی کارفرمایی در نظام بانکداری تجاری اثرگذار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Multi-level Model of Employer Branding in Trade Banking System

نویسندگان [English]

  • saied sehhat 1
  • Hamed Dehghanan 1
  • Mohammad Reza Karimi Alavijeh 1
  • Kazem Hashemi 2
1 Associate professor, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabe’i University
2 Ph.D candidate, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabe’i University
چکیده [English]

 The purpose of this study was to identify the factors affecting employer branding with a multi-level approach in the commercial banking industry. The research is applied in terms of purpose and qualitative approach in terms of method. Participants include informants and experts in the commercial banking system who were selected from the top and selected private and public banks in the cities of Shiraz and Tehran by means of purposeful judgment sampling. The data collection tool was interview. In order to analyze the data in the interview section, the theme / theme analysis technique was used. The results showed that 14 themes such as interventions and coercion of upstream institutions, international relations, laws and regulations, technological developments, competition in industry, socio-cultural developments, political developments, governance policies, etc. at the macro level Employer branding is effective in commercial banking system. At the intermediate level, 36 themes such as organizational climate, geographical location, dynamic and flexible organizational structure, organizational transparency, social responsibility, quality of reward system, quality of compensation system, organizational discipline, job rotation and enrichment, etc. was effective on branding the bank's employer. Finally, 8 themes include freedom of action at work, volunteers 'personality and behavioral characteristics, individual needs and motivations, gaining social status, job-specific characteristics, volunteers' beliefs and values, desire for personal development, and desire to be appreciated working at the micro level had an impact on employer branding in the commercial banking system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer branding
  • Trade banking system
  • Human resources attraction
  • Multi-level model
ثانوی فرد، رسول. (1392)، بررسی تاثیر برند کارفرما بر عملکرد کارکنان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قابل دسترس در سایت: http://www.civilica.com/Paper-EME02-EME02_023.html
حسینی، فاطمه. (1394)، تبیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند کارفرمای درون سازمانی و پیامدهای آن (مورد مطالعه: بانک های شهر بوشهر)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس.
خدامی، سهیلا. و اصانلو، بهاره. (1394)، طراحی مدل ایجاد جذابیت کارفرما مبتنی بر ساخت برند متمایز کارفرما، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 5، (1)، 61-83.
علیزاده ثانی، محسن. و نجات، سهیل. (1395)، بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر تمایل استخدام نخبگان (مطالعة موردی: شرکت های زیرمجموعة وزارت نفت)، مجله مدیریت بازرگانی، 8 (1)، 205-228.
مرکباتی، شادی. (1394)، بررسی تأثیر برند کارفرما بر روی نگرش کارکنان در صنعت بیمه مورد مطالعه: دفتر مرکزی بیمه البرز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور استان تهران.
Ahmada, N. A. and Daud, S. (2016), Engaging People with Employer Branding, Procedia Economics and Finance, 35, 690-698.
Aldousari, A. A., Robertson, A., Yajid, M. S. and Ahmed, Z. U. (2017), Impact of employer branding on organization’s performance, Journal of Transnational Management, 22 (3), 153-170.
Alizadeh Sani, M. And Najat, S. (2016), Investigating the effect of the attractiveness of the employer's brand on the willingness to hire elites (case study: companies under the Ministry of Oil), Journal of Business Management, 8 (1), 205-228. (In Persian)
Alnıaçıka, e., Alnıaçıka, U., Eratb, S. and Akçin, K. (2014), Attracting Talented Employees to the Company: Do We Need Different Employer Branding Strategies in Different Cultures? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 336-344.
App, S. and Büttgen, M. (2016), Lasting footprints of the employer brand: can sustainable HRM lead to brand commitment?, Employee Relations, 38 (5), 703-723.
Arasanmi, C.N. and Krishna, A. (2019), "Employer branding: perceived organisational support and employee retention – the mediating role of organisational commitment", Industrial and Commercial Training, 51 (3), 174-183
Backhaus, K. (2016), Employer branding revisited, Organization Management Journal, 13 (4), 193-201.
Bellou, V., Chaniotakis, I., Kehagias I. and Rigopoulou, I. (2015), Employer Brand of Choice: an employee perspective, Journal of Business Economics and Management, 16 (6), 1201-1215.
Bharadwaj, S.Khan, N.A. and Yameen, M. (2022), Unbundling employer branding, job satisfaction, organizational identification and employee retention: a sequential mediation analysis, Asia-Pacific Journal of Business Administration, 14 (3), 309-334.
Chawla, P. (2019), "Impact of employer branding on employee engagement in business process outsourcing (BPO) sector in India: mediating effect of person–organization fit", Industrial and Commercial Training, 52 (1), 35-49
Chhabra, L. and Sharma, S. (2014), Employer branding: strategy for improving employer attractiveness, International Journal of Organizational Analysis, 22 (1), 48-60
Chunping, Y. and Xi, L. (2011), The Study on Employer Brand Strategy in Private Enterprises from the Perspective of Human Resource Management, Energy Procedia, 5, 2087-2091.
Davern, D. (2021), Talent Management, The Employer Brand, and Employee Retention: Evidence from the Irish Hotel Sector, Jooss, S.Burbach, R. and Ruël, H. (Ed.) Talent Management Innovations in the International Hospitality Industry (Talent Management), Emerald Publishing Limited, Bingley, 79-98.
 Download as .RIS
Fernandez-Lores, S., Gavilan, D., Avello, M. and Blasco, F. (2016), Affective commitment to the employer brand: Development and validation of a scale, BRQ Business Research Quarterly, 19, 40-54.
Freer, T. (2012), Social media gaming-a recipe for employer brand success, Strategic HR Review, 11 ( 1), 13-17.
Heilmann, P., Saarenketo, S. and Liikkanen, K. (2013), Employer branding in power industry, International Journal of Energy Sector Management, 7 (2), 283-302.
Hosseini, F. (2014), Explaining the factors affecting the special value of the intra-organizational employer brand and its consequences (case study: Bushehr banks), Master's thesis, Faculty of Literature and Humanities, Persian Gulf University. (In Persian).
Jain, N. and Bhatt, P. (2015), Employment preferences of job applicants: unfolding employer branding determinants, Journal of Management Development, 34 (6), 634-652.
Kapoor, V. (2010), Employer Branding: A Study of Its Relevance in India, The IUP Journal of Brand Management, 7 (2), 51-75.
Kashive, N.Khanna, V.T. and Bharthi, M.N. (2020), Employer branding through crowdsourcing: understanding the sentiments of employees, Journal of Indian Business Research, 12 (1), 93-111
Khodami, S. And Asanlu, B. (2014), Designing a model for creating employer attractiveness based on building a distinctive employer brand, Human Resource Management Research, 5, (1), 61-83. (In Persian)
Maurya, K.K. and Agarwal, M. (2018), "Organisational talent management and perceived employer branding", International Journal of Organizational Analysis, 26 (2), 312-330
Morakabati, S. (2014), Investigating the effect of the employer brand on employees' attitudes in the studied insurance industry: Alborz Insurance Central Office, Master's Thesis, Faculty of Accounting and Management, Payam Noor University, Tehran Province. (In Persian)
Nanjundeswaraswamy, T.S.Bharath, S. and Nagesh, P. (2022), Employer branding: design and development of a scale, Journal of Economic and Administrative Sciences, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JEAS-01-2022-0012
Näppä, A. (2022), Co-created employer brands: the interplay of strategy and identity, European Journal of Training and Development, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/EJTD-05-2021-0065
Pandita, D. (2021), Innovation in talent management practices: creating an innovative employer branding strategy to attract generation Z, International Journal of Innovation Science, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJIS-10-2020-0217
Pimentel, D.Almeida, P.Marques-Quinteiro, P. and Sousa, M. (2021), Employer branding and psychological contract in family and non-family firmsEmployer branding e contrato psicológico em empresas familiares e não familiaresEmployer branding y contrato psicológico en empresas familiares y no familiares, Management Research, 19 (3/4), 213-230.
Sanavi fard, R. (2012), investigating the impact of employer brand on employee performance, the second international conference on management, entrepreneurship and economic development, available at: http://www.civilica.com/Paper-EME02-EME02_023.html (In Persian).
Sandeepanie, M.H.R.Gamage, P.Perera, G.D.N. and Sajeewani, T.L. (2022), The role of talent management and employee psychological contract on employer branding: a pragmatic conceptual model, Management Research Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/MRR-02-2021-0136
Silva, A. J. and Dias, H. (2022), The relationship between employer branding, corporate reputation and intention to apply to a job offer, International Journal of Organizational Analysis, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJOA-01-2022-3129
Stobbeleir, K. E. M., Clippeleer, I. D., Caniëls, M. C.J., Goedertier, F., Deprez, J., Vos, A. D. and Buyens, D. (2016), The inside effects of a strong external employer brand: how external perceptions can influence organizational absenteeism rates, The International Journal of Human Resource Management, DOI: 10.1080/09585192.2016.1239120.
Tanwar, K. and Prasad, A. (2016), The effect of employer brand dimensions on job satisfaction: gender as a moderator, Management Decision, 54 (4), 854-886.
Tanwar, K. and Prasad, a. (2017), Employer brand scale development and validation: a second-order factor approach, Personnel Review, 46 (2), 389-409.
Wilden, R., Gudergan, S. and Lings, A. (2010), Employer branding: strategic implications for staff recruitment, Journal of Marketing Management, 26 (1-2), 56-73.