طراحی الگوی برندسازی شخصی کارمند در صنعت بیمه ایران با روش داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

برندسازی شخصی کارمند نقش مهمی در راستای نیل به توفیق روزافزون در فضای کسب­وکار دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برندسازی شخصی کارمند در صنعت بیمه ایران انجام شده است. پارادایم پژوهش از نوع تفسیری و رویکرد آن، استقرایی می­باشد. از نظر جهت­گیری کلی از نوع مطالعات توسعه­ای و به لحاظ ماهیت روش از نوع پژوهش­های اکتشافی است. در این پژوهش از روش داده­بنیاد نظام­مند استفاده شد. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی خبره در حوزه برندسازی و  برندسازی شخصی و سرپرستان، مشاورین، معاونین و مدیران فعال در صنعت بیمه کشور در شهر تهران بودند که با مباحث برندسازی شخصی آشنایی داشتند. برای نمونه­گیری از روش گلوله­برفی استفاده شد که روشی غیر احتمالی است. کفایت نمونه­گیری با روش نمونه­گیری نظری محقق شد که پس از انجام مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته با 7 نفر از اساتید دانشگاهی و 18 نفر از خبرگان صنعت بیمه ­اشباع نظری حاصل و گردآوری داده­ها متوقف گردید. یافته­های پژوهش که بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد، نشان داد که در مجموع 110 مفهوم از داده­های گردآوری شده حاصل شد و از طریق کدگذاری تبدیل به 35 مقوله فرعی و در نهایت 6 مقوله اصلی در رابطه با موضوع اصلی پژوهش گردید. ابعاد برندسازی شخصی کارمند به عنوان مقوله محوری را می­توان در 6 بعد جایگاه­یابی برند شخصی کارمند، توانمندی ادراکی، توانمندی ارتباطی، توانمندی رفتاری، توانمندی حرفه­ای – تخصصی و توانمندی اخلاقی یا ارزشی طبقه­بندی کرد که برگرفته از 35 مفهوم می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing Employee Personal Branding Model in Iran's Insurance Industry through Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • farshid khamoie 1
  • Akbar hassanpoor 2
  • Yousef vakili 3
  • Hossein Norouzi 4
1 Ph.D. Candidate of Behavioral management, Faculty of Management. University of Kharazmi, Tehran, Iran
2 Assistant Profe, Human Resources and Business Management Group, Faculty of Management, University of Kharazmi, Tehran, Iran
3 Assistant Profe, Human Resources and Business Management Group, Faculty of Management, University of Kharazmi, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Business Management Dep., Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Employee personal branding plays an important role in achieving increasing success in the business environment. Therefore, the present study was conducted with the aim of designing employee personal branding model in Iran's Insurance Industry.The research paradigm is interpretive and its approach is inductive. In terms of purpose, it is applied-developmental studies and in terms of the nature of the method, it is exploratory research. In this research, the method of systematic Grounded was used. The statistical population of the study were expert university professors in the field of Branding and personal branding and supervisors, consultants, deputies and active managers in the insurance industry in Tehran who were familiar with the topics of personal branding. Snowball sampling method was used for sampling, which is an unlikely method. Adequacy of sampling was achieved by theoretical sampling method, which was performed after conducting semi-structured interviews with 7 university professors and 18 experts that with the theoretical saturation data collection was stopped. The research findings obtained based on the three stages of open coding, axial and selective. Totally, 110 concepts of the collected data was obtained and through coding was transformed into 35 sub-categories and finally 6 main categories related to the main research topic. The dimensions of employee personal branding as a central phenomenon can be classified into 6 dimensions of Employee personal brand positioning, perceptual ability, communication ability, behavioral ability, Professional-specialized ability and insight or value ability, which are taken from 35 concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Branding
  • Employee Personal Branding
  • Insurance Industry
  • method of Grounded
بازرگان، عباس. (1399). مقدمه­ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای
 متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار
محمدپور، احمد (1392). تجربه نوسازی (مطالعه تغییر و توسعه در هورامان با روش
 نظریه زمینه­ای). تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
محمدی، بیوک (1393). اصول روش تحقیق کیفی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و
 مطالعات فرهنگی.
میقانی، سمانه؛ امیرشاهی میراحمد، دانایی، حبیب­الله؛ خدیور، آمنه. (1399). طراحی
الگوی جامع خرید پوشاک دارای برند لوکس در ایران با استفاده از نظریه داده­بنیاد. فصلنامه مدیریت برند،7(24): 15-54.
Bazargan, Abbas (2020). Introduction to Qualitative and Mixed
      esearch     Methods: Common Approaches in Behavioral
      Sciences. Tehran: Didar Publishing. (in Persian)
Busch, P. S., & Davis, S. W. (2018). Inside Out Personal Branding
      (IOPB):          Using Gallup Clifton StrengthsFinder 2.0 and 360
      Reach. Marketing Education Review28(3), 187-202.
Chen, C. P. (2013). Exploring personal branding on
      YouTube.  Journal of internet commerce12(4), 332-347.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design
      choosing among five approaches. 2nd Edition, California, Sage
      Publication.
Figurska, I. (2016). Personal Branding as an Element of Employees’ Professional Development. Human Resources Management & Ergonomics, 3(13), 33-47.
Gaur, S. S., Saransomrurtai, C., & Herjanto, H. (2015). Top global firms’ use of brand profile pages on SNS for marketing communication. Journal of Internet Commerce14(3), 316-340.
Gorbatov, S. Khapova, S. N., & Lysova, E. I. (2019). Get Noticed to Get Ahead: The Impact of Personal Branding on Career Success. Frontiers in Psychology, 10(26), 1-13.
Jacobson, J. (2020). You are a brand: social media managers’  personal branding and the future audience. Journal of Product & Brand Management, 10(3), 1-13.
Karaduman, I. (2013). The effect of social media on personal  branding efforts of top level executives. Procedia-social and behaviaral sciences, 99(8), 465-473.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th global ed). England: Pearson, Prentice Hall.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.  
Labrecque, L. I., Markos, E., & Milne, G. R. (2011). Online personal branding: Processes, challenges, and implications. Journal of interactive marketing25(1), 37-50. 
Mansur, S., & Prabandari, P. (2020). Personal Branding in the Supply Chain Sector of the Establishment of Medco Energi’s Corporate Culture. International Journal of Supply Chain Management, 9(2), 692-699.
Mccool, L. B. (2019). Next-Gen Résumés: A Case Study of Using Transmedia Storytelling to Create Personal Branding on LinkedIn. Technical Communication66(3), 230-243.
Miles, S. J., & Mangold, W. G. (2005). Positioning Southwest Airlines through employee branding. Business horizons, 48(6), 535-545.
Mighani, S., Amirshahi, M., Danaei, H., & khadivar, A. (2021). Designing a comprehensive pattern for Purchasing Luxury Brand Apparel in Iran Using Grounded Theory. Quarterly Journal of Brand Management, 7(24): 15-54. (in Persian)
Minor-Cooley, D., & Parks-Yancy, R. (2020). The Power of the Brand: Personal Branding and Its Effect on Job Seeking Attributes. Journal of Internet Commerce, 19(3), 241-261.
Mohammadi, Buick (2014). Principles of qualitative research method. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. (in Persian)
Mohammadpour, Ahmad (2013). Experience of modernization (study of change and development in Horaman by the method of grounded theory). Tehran: Sociologists Publications. (in Persian)
Mukhtar, A. H., & Jannah, S. R. (2016). Analysis of Leadership Style and Organizational Cultural Effect on Career Development at Ministry Religious Affairs in Jambi Province. Journal of Business and Management, 18(11), 65-74.
Ogutu, R. P. & Ougo, R. T. (2016). The Relationship Between Personal Branding and Career Success: A Case of Employees at Geothermal Development Company in Kenya. International Journal of Economics, Commerce and Management, 12(8), 282-306.
Parks-Yancy, R., & Coole, D. (2018). Be your best career architect! Here are the blueprints. USA, Sentia Publishing.
Pearce, C. (2015). The missing link in personal branding for employees. www.marketingmag.com.au/faq/.
Rampersad, H. (2009). Authentic Personal Branding: A New Blueprint for Building and Allligning a powerful Leadership Brand. USA, Information Age Publishing (IAP).
Shafiee, M., Gheidi, S., & Khorrami, M. S. (2020). Proposing a new framework for personal brand positioning. European Research on Management and Business Economics26(1), 45-54.
Strauss, A., & Corbin, J. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. California: Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
vallas, S. P., & Christin, A. (2018). Work and identity in an era of precarious employment: How workers respond to personal branding discourse. Work and Occupations, 45(1), 3–37.
Vosloban, R. I. (2014). Employee's personal branding as a competitive advantage: A managerial approach. The International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT), 2(10), 147-159.
Wetsch, L., R. (2012). A personal branding assignment using social media. Journal of Advertising Education, 16(1), 30-36.
Zarkada, A. (2012). Concepts and constructs for personal branding: An exploratory literature review approach. SSRN.