اثر تبلیغات آنلاین بر ارتقای قصد خرید مصرف کنندگان زعفران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، شهر تهران، کشور ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، شهر تهران، کشور ایران

10.22051/bmr.2022.38147.2260

چکیده

توجه به تبلیغات آنلاین در سطح رسانه‌ها و نقش مهمی که بر رفتار مشتریان دارد امروزه به عنوان عاملی مهم در رقابت‌پذیری بین برندها تبدیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تبلیغات آنلاین بر روی ارتقای قصد خرید مصرف کنندگان  زعفران  بوده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان شرکت سحرخیز می­باشد .حجم نمونه بااستفاده از فرمول جامعه نامحدود 384 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری از نوع خوشه ای می‌باشد. داده‌های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.887 و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته‌اند. اطلاعات پژوهش به کمک نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل و با استفاده از آزمون‌های آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نظرات مصرف کنندگان در محیط آنلاین تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقای تصویر برند و  ارتقای ارزش برند دارد. همچنین نتایج  تاثیر تصویر برند در تبلیغات آنلاین  بر ارزش برند شرکت و  قصد خرید مصرف کنندگان را تایید می‌کند به علاوه نتایج نشان می‌دهد ارزش برند در تبلیغات آنلاین  تاثیر مثبت و معناداری بر روی قصد خرید مصرف کنندگان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Online Advertising on Promoting the Purchase Intention of Saffron Consumers

نویسندگان [English]

  • Maryam Akhavan Kharazian 1
  • Shiva Dadbeh 2
1 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, paying attention to online advertising at the media level and the important role it plays in customer behavior has become an important factor in competitiveness between brands. The present research studies the effect of online advertising on the promoting  of  the purchase intention of saffron consumers . The research method is descriptive and survey type. The statistical population of this research is all customers of Saharkhiz Company. The sample size was 384 and the method of sampling was cluster sampling. The research data were collected by using library and field method and the tools used in this research was questionnaire. Reliability of the questionnaires confirmed by using Cronbach's alpha method and its value was 0.887.  The validity of the tool was confirmed by content and structure method. Data were analyzed by using SPSS and LISREL software and analyzed by statistical, descriptive and inferential statistics. The results of this research indicate that consumers' opinions in the online environment have a positive and significant impact on the promotion of brand image and brand equity. It also confirms the impact of brand image on online advertising and brand equity of the company and consumers' purchase intention. Moreover, the results show that brand equity in online advertising has a positive and significant effect on consumer purchase intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Equity
  • online advertising
  • Brand image
آکر،دیوید.مدیریت استراتژیک بازار ترجمه: روستا،ا؛‌هاشمی،ر؛ تهران: آریا قلم، چاپ دوم.
احدی،پ؛ صنایعی،ع؛ شائمی؛ع.(1393). توسعه الگوی ارزش ویژه برند خدمات بانکداری: موردمطالعه شعب بانک     سپه. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی.
اسماعیل‌پور،م؛ ایزدی،ح؛ افراخته،س؛ زاهدی،ف. (1397). تأثیر اثربخشی تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر تصویر برند مورد تبلیغ. مدیریت برند, 5(4)، 107-140.‎
الهیاری، ا.(1389).بررسی رابطه بین عناصر اعتبار برند و شناخت برند بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر ارزش مشتری؛کارشناسی ارشد. تهران:دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران.
خداداد حسینی،ح؛ مشبکی،ا؛ فرهادی،ا.(1399). بررسی تأثیر تصویر برند بر مصرف نمایشی: با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش‌های خرید، قصد خرید و نقش تعدیلگر جنسیت (مورد مطالعه: شرکت نوین چرم). فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند،(24)،35-1.
ماهری،م؛ حسینی،م(1393). بررسی تاثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر نام تجاری در ایران: شبکه نگاری یک انجمن اینترنتی.پژوهش‌های مدیریت در ایران.‎18(4)،139-159.
Ahadi, P. Sanaii,A & Shemi, A. (2013). Development of the brand equity model of banking services: Case study Sepah bank branches. Business Management Perspective 17, 99-119. (In Persian).
Aiolfi, S., Bellini, S., & Pellegrini, D. (2021). Data-driven digital advertising: benefits and risks of online behavioral advertising. International Journal of Retail & Distribution Management.
Alahyari, A. (2009). Investigating the relationship between brand credibility elements and brand recognition based on customer value-based brand equity model. Master dissertation, Faculty of Management, Tehran University, Iran (In persian).
Baldauf, A., Cravens, K. S., Diamantopoulos, A., & Zeugner-Roth, K. P. (2009). The impact of product-country image and marketing efforts on retailer-perceived brand equity: An empirical analysis. Journal of Retailing, 85(4), 437-452.
Balmer, J. M., Lin, Z., Chen, W., & He, X. (2020). The role of corporate brand image for B2B relationships of logistics service providers in China. Journal of Business Research, 117, 850-861.
Buil, I., Martínez, E., & De Chernatony, L. (2013). The influence of brand equity on consumer responses. Journal of consumer marketing.
Cha, J. (2009). Shopping on social networking Web sites: Attitudes toward real versus virtual items. Journal of interactive advertising, 10(1), 77-93.
Chen, Y. S. (2010). The drivers of green brand equity: Green brand image, green satisfaction, and green trust. Journal of Business ethics, 93(2), 307-319.
 Cheng, M., Wong, I. A., Wearing, S., & McDonald, M. (2017). Ecotourism social media initiatives in China. Journal of Sustainable Tourism, 25(3), 416-432.
Chinomona, R. (2016). Brand communication, brand image and brand trust as antecedents of brand loyalty in Gauteng Province of South Africa. African Journal of Economic and Management Studies.
De Bordóns, B. F., & González, J. I. N. (2021). THE CONSUMER ON SOCIAL NETWORKS AND BRAND PERCEPTION ANALYSIS. Revista de Comunicación de la SEECI, (54), 21-53.
Ebrahim, R. S. (2019). The role of trust in understanding the impact of social media marketing on brand equity and brand loyalty. Journal of Relationship Marketing, 1-22.
Esmaeilpour,M, Izadi, H, Afrakteh,S,. Zahedi,F.(2019) The impact of effectiveness of celebrity endorsements in advertising on the image of advertised brand,5(16),1-35(In persian).
Fondevila-Gascón, J. F., Polo-López, M., Rom-Rodríguez, J., & Mir-Bernal, P. (2020). Social media influence on consumer behavior: The case of mobile telephony manufacturers. Sustainability, 12(4), 1506.
Graham, K. W., & Wilder, K. M. (2020). Consumer-brand identity and online advertising message elaboration: effect on attitudes, purchase intent and willingness to share. Journal of Research in Interactive Marketing.
Kapferer, J. N. (2012). The new strategic brand management: Advanced insights and strategic thinking. Kogan page publishers.
Keller, K. L., & Brexendorf, T. O. (2019). Measuring brand equity. Handbuch Markenführung, 1409-1439.
Khodad Hosseini,H,.Moshabaki,a,.Farhad,E(2021). The Effect of Brand Image on Conspicuous Consumption: Considering Mediator Role of Purchase Values, Purchase Intention andModerator Role of Gender (A Study of Novin Charm Company).7(24),1-35(In persian).
Lamey, L., Deleersnyder, B., Steenkamp, J. B. E., & Dekimpe, M. G. (2012). The effect of business-cycle fluctuations on private-label share: what has marketing conduct got to do with it?. Journal of Marketing, 76(1), 1-19.
Lehmann, D. R., Keller, K. L., & Farley, J. U. (2008). The structure of survey-based brand metrics. Journal of International Marketing, 16(4), 29-56.
Leong, L. Y., Hew, T. S., Ooi, K. B., & Dwivedi, Y. K. (2020). Predicting trust in online advertising with an SEM-artificial neural network approach. Expert Systems with Applications, 162, 113849.
Luo, X., & Bhattacharya, C. B. (2006). Corporate social responsibility, customer satisfaction, and market value. Journal of marketing, 70(4), 1-18.
Maheri, M. & Hosseini, M. (2013). Surveying the effect of mouth-to-mouth marketing on brand in Iran. Network writing of an Online Community(In persian).
Morgan, R. P. (1990). The pilot image attribute micro-model: A brief outline of background and practice. Arbeitspapier, Research International, London.
Olbrich, R., & Grewe, G. (2013). Proliferation of private labels in the groceries sector: The impact on category performance. Journal of Retailing and Consumer Services, 20(2), 147-153.
Pepe, M. S., Abratt, R., & Dion, P. (2012). Competitive advantage, private-label brands, and category profitability. Journal of Marketing Management, 28(1-2), 154-172.
Seo, E. J., & Park, J. W. (2018). A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry. Journal of Air Transport Management, 66, 36-41.
Sloot, L. M., & Verhoef, P. C. (2008). The impact of brand delisting on store switching and brand switching intentions. Journal of Retailing, 84(3), 281-296.
Swoboda, B., Haelsig, F., Schramm‐Klein, H., & Morschett, D. (2009). Moderating role of involvement in building a retail brand. International Journal of Retail & Distribution Management.
Torres‐Moraga, E., Vásquez‐Parraga, A. Z., & Zamora‐González, J. (2008). Customer satisfaction and loyalty: start with the product, culminate with the brand. Journal of consumer marketing.
Zangnaa, M. G., Riyadh, H. A., Alfaiza, S. A., & Dananjoyo, R. (2020). The examination of consumer's perceptions of perceived benefits towards the intention to continue seeking the online advertising. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(8), 126-139.