طراحی و تبیین الگوی بومی بازاریابی دیجیتال در سیستم بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی طراحی و تبیین الگوی بومی بازاریابی دیجیتال در سطح صنعت بانکداری به‌منظور ارتقا و توسعه بانکداری دیجیتال انجام گردید. تحلیل داده­های به‌دست‌آمده در این پژوهش به‌صورت کیفی و تئوری داده بنیاد با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و ملزومات انجام هر یک از این مراحل بعد از تجزیه‌وتحلیل در نهایت به نظریه­ای برای بازاریابی دیجیتال در صنعت بانکداری منجر خواهد شد. یافته‌ها و دستاورد نهایی پژوهش حاضر، الگویی نسبتاً جامع و کامل بر اساس الزامات و ویژگی‌های بانک‌های ایرانی است و از سایر الگوهای ارائه‌شده توسط صاحب‌نظران با توجه به این‌که برای جوامعی غیرمالی تدوین شده­اند، از نظر ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های به‌دست‌آمده جامعیت بیشتری را نشان می‌دهد و مناسب­تر است. این پژوهش با برخی از پژوهش­های داخلی و خارجی مقایسه شده است و ضمن برخورداری الگوی پژوهش حاضر از اکثر مؤلفه‌ها و شاخص­های آن‌ها، تعدادی مؤلفه و شاخص جدید و بومی شناسایی و احصاء شده است که نقطه قوتی برای آن می‌باشد و دستاورد اصلی پژوهش جامعیت الگو و بومی بودن آن برای سیستم بانکی بر اساس ویژگی­های فعلی نظام اقتصادی حاکم بر کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining Local Digital Marketing Model in the Iranian Banking System

نویسندگان [English]

  • niloofar shafeian 1
  • mohammad Aghaei 2
  • nader gharibnavaz 3
  • Bahman Banimahd 4
1 PhD student in Business Management, Shahre Ghods Branch، Islamic Azad University، Tehran, Iran.
2 Assistant Professor،Department of Business Management, Tarbiat Modares University،Tehran، Iran.
3 Associate Professor، Department of Business Management, Shahre Ghods Branch،Islamic Azad University،Tehran, Iran.
4 Associate Professor،Department of Accounting، Karaj Branch،Islamic Azad University،Karaj, Iran.
چکیده [English]

 
The main purpose of this study is designing and explaining the indigenous model of digital marketing in the Iranian banking industry in order to promote digital banking. Qualitative analysis of the obtained data has been done by grounded theory approach, axial and selective coding and the requirements to performe each of these steps after analysis will eventually lead to a modeling for digital marketing in the banking industry. Findings and final achievement of the present study is a relatively comprehensive and complete model based on the implications and characteristics of Iranian banks. Against the previous models provided by other experts, considering that they have been developed for non-financial communities, in terms of dimensions, components and indicators, this model is more comprehensive and more appropriate. This research has been compared with some domestic and foreign researches. While the present research model has most of the components and indicators, a number of new and indigenous components and indicators have been identified and counted, which is a strong point for it. Finally, the comprehensiveness of introduced model and its locality for the banking system based on the current characteristics of the economic system considered the main achievement of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Banking
  • Digital Marketing
  • Grounded Theory
  • Qualitative Modeling
الهیاری فرد، محمود. (1384). خدمات بانکداری الکترونیک و نیازهای اجرایی آن. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
موغلی، علیرضا. (1386). پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانک‌های شهر شیراز. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 2(7), 81-98.
جهان بکام، سعیده. (1386). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بررسی میزان پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانک‌ها در شهر شیراز، دانشگاه پیام نور شیراز.
شهیدی، آمنه. یاوری، کاظم. دهقان دهنوی، محمدعلی و حیدری، حسن. (1395). محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن. تحقیقات بازاریابی نوین. 6(1). 160-143.
زارع، شبنم و ابراهیمی، ابوالقاسم. (1396). مروری بر بازاریابی محتوا و کاربردهای آن، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و حسابداری، اصفهان.https://civilica.com/doc/761315
طوطیان اصفهانی، محمد و انصاری، آذرنوش. (1395). سنجش تأثیر مشتری محوری، مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درک شده، بر رضایت مشتری. موردمطالعه: بانک پاسارگاد. تحقیقات بازاریابی نوین.(1)6. 200-179.
علاقه بند، پریسا. (1385). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک به‌وسیله مشتریان ایرانی. دانشگاه تربیت مدرس.
برادران، وحید و فرخی، زهرا. (1393). بخش‏بندی مشتریان در صنعت بانکداری با استفاده از مدل توسعه‌یافتهRFMC. مدیریت برند. (1)2. 154-135.
فرشادگهر، ناصر. پشوتنی زاده، هومن؛ و رضایی، احسان. (1396). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی در کسب‌وکارهای دیجیتال. دومین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران
کاردان اصل، اکبر. (1395). مدیریت بازاریابی دیجیتال در صنعت بانکداری. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد.
کاوه‌یی، بهروز. (1396). توسعه کسب‌وکار از طریق بازاریابی دیجیتال در شبکه اجتماعی LinkedIn.  یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
گلیان، سجاد؛ و قاسمی، ندا. (1396). تأثیر بازاریابی دیجیتال بر رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی. کنفرانس پارادایم‌های نوین مدیریت و علوم رفتاری.
مشکدانیان، فاطمه. حسین زاده شهری، معصومه. (1397). تبیین پویایی رفتار رقابتی بر اساس آمیخته بازاریابی موردمطالعه: صنعت بانکداری. مدیریت برند. (1)5. 134-107.
محمودیه، محمدرضا. (1392). نقش و تأثیر بازاریابی در محیط رقابتی بانک‌ها در کشور. ماه نوین: ماهنامه داخلی بانک اقتصاد نوین. 69، 30-56.
مشبکی اصفهانی، اصغر و محبی، مجید. (1395). رفتار مصرف‌کننده در بازاریابی دیجیتال. سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم.
Aguerre, C. (2019). Digital trade in Latin America: mapping issues and approaches, Digital Policy,
       Regulation and Governance, Vol. 21 Issue: 1, pp.2-18, https://doi.org/10.1108/DPRG-11-2018-0063.
Ansong, E. Boateng, R. (2019). Surviving in the digital era business models of digital enterprises in a
      developing economy", Digital Policy, Regulation and Governance.
Ateba, B. Belobo, A. Maredza, K. Primrose, D. and Danie, S. (2015). Marketing mix: it’s role in
       customer satisfaction in the South African banking retailing. Banks and Bank Systems, 10(1): 83-91.
Baradaran, V. Farrokhi, Z. (2014). Customer Segmentation in the Banking Industry by Extended Model of RFMC. Brand Management, 1(2), 135-154. doi: 10.22051/bmr.2015.1226
Brun, I. Durif, F. Ricard, L. (2013). E-relationship marketing: a cognitive mapping introspection in the
      banking sector, The current issue and full text archive of this journal is available at
Buchanan, L. Kelly, B. Yeatman, H. & Kariippanon, K. (2018). The effects of digital marketing of
      unhealthy commodities on young people: a systematic review. Nutrients, 10(2), 148.
Charmaz, K. (2008). Grounded Theory as an Emergent Method, hand book of emergent method, Edited
       by Hesse-Biber, Sharlene Nagy.
Cossette, P. (2004), Lorganisation: une perspective cognitiviste, Presses De Luniversite De LavalQuebec.
Crypterium. (2020). 10 Best Challenger Banks in The World.
De Pelsmackera, P. Tilburgb, S. Holthofb, C. (2018). Digital marketing strategies, online reviews and
      hotel performance. International Journal of Hospitality Management.72, 47-55.
De Pelsmackera, P. Tilburgb, S. Holthofb, C. (2018). Digital marketing strategies, online reviews and
      hotel performance. International Journal of Hospitality Management.72, 47-55.
Frankel, M. (2020). Investing in Top FinTech Companies. The Motley Fool.
Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative
      Research. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Hanudin, A. Baba, R. Mohd, Z. M, (2007). An analysis of mobile banking acceptance by Malaysian
       customers. Sunway Academic Journal, 4. pp. 1-12.
Islam, F. & Rahman, M. (2015). Service Marketing Mix and Their Impact on Bank Marketing
       Performance: A Case Study on Janata Bank Limited, Bangladesh. Journal of Worldwide Holistic
       Sustainable Development, 1(1): 16-32.
Jarvinen, J. Karjaluoto, H. (2015). The use of Web analytics for digital marketing, Industrial Marketing   Management 50, pp. 117–127.
Jorge, F. Teixeira, M. S. Correia, R. J. Gonçalves, R. Martins, J. & Bessa, M. (2018). A Conceptual
       Research Model Proposal of Digital Marketing Adoption and Impact on Low Density Tourism
        Regions. In World Conference on Information Systems and Technologies Springer, Cham. pp. 528-  537.
Khanna, S. & Martins, H. (2018). Six digital growth strategies for banks. McKinsey & Co.
Kotler, P. & Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing 13th edition. New Jersey: Pearson  Education Inc.     
Mallat, N. (2007). Exploring consumer adoption of mobile payments – A qualitative study. The Journal of Strategic Information Systems. 16(4), pp. 413-432.
Mbama, C. Ezepue, P. (2018). Digital banking, customer experience and bank financial performance:
       UK customers’ perceptions", International Journal of Bank Marketing. 36(2), pp.230-255.
Mogheli, A. (2007). Customers' Acceptance of E-Banking: A Survey on Shiraz Banks. Iranian journal of management sciences, 2(Number 7), 81-98.
Moshkdanian, F. hosseinzade shahri, M. (2018). Articulating Dynamics of Competitive Behavior Based on Marketing Mix Case study: Banking industry. Brand Management, 5(1), 134-107. doi: 10.22051/bmr.2019.24081.1676
Nexhmi, R. Russel, P. John, K. Audrey, S. (2003). The Impact of the Relational Plan on Adoption of
       Electronic Banking. Journal of services Marketing,17. 1.
Paul, P. Bhuimali, A. Aithal, P. S. & Bhowmick, S. (2018). Business Information. Sciences
       emphasizing Digital Marketing as an emerging field of Business & IT: A Study of Indian Private Universities.
Rexha, N. Philip, R. Kingshott, J Shang, A. The Impact of the Relational Plan on Adoption of Electronic Banking.
Shahidi, A. Yavari, K. Dehghan Dehnavi, M. Heydari, H. (2016). Calculating Cost Efficiency of Banking Sector in Iran and Evaluating the Impact of Banks Marketing Performance on Cost Efficiency. New Marketing Research Journal, 6(1), 143-160. doi: 10.22108/nmrj.2016.20658
Tamaki, K. Y. (2018). Integrated, diverse media marketing linked with database marketing for inbound
      reginal tourism planned by destination. Journal of Global Tourism Research, 3(1).
Toutian esfahani, M. Ansari, A. (2016). Presenting a Model of Measuring the Impact of Customer Orientation, Corporate Social Responsibility and Perceived Quality on Customer Satisfaction (Case Study: Pasargad Bank). New Marketing Research Journal, 6(1), 179-200. doi: 10.22108/nmrj.2016.20660
Wang,YI.Wang, YU. Lin,H.Tang,T. (2003). Determinants of user acceptance ofinternet banking: An empirical study. International Journal of ServiceIndustry Management,14,5, pp 501-519.
Wewege, L. & Thomsett, M. C. (2020). The Digital Banking Revolution. De Gruyter.