نگاشت شبکه ادراکی همراه اول با استفاده از نقشه مفهومی برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

 برند شرکت یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر شرکت محسوب می‌شود، امروزه شرکت‌ها بودجه‌های عظیمی را برای توسعه برند خود اختصاص می‌دهند، استراتژی پردازی برای توسعه برند هر شرکت نیازمند اطلاع از شاخص‌هایی چون تصویر برند و هویت برند است. نقشه مفهومی برند یکی از ابزارهای مناسب جهت استخراج تصویر برند می‌باشد. در این پژوهش، هدف پژوهشگر استخراج نقشه مفهومی برند برای شرکت همراه اول بوده است، به این منظور مصاحبه استخراج نقشه مفهومی برند از 92 نفر از مخاطبان همراه اول به عمل‌آمده است که از این تعداد 77 نفر از مشتریان و 15 نفر غیر مشتری بوده‌اند. نقشه نهایی به‌دست‌آمده نشان‌دهنده این است که درمجموع همراه اول برندی موردپسند در جامعه می‌باشد. مخاطبان تداعیاتی چون برند معتبر، برند باپرستیژ، خدمات عالی و حضور اجتماعی پررنگ را برای این برند عنوان کرده‌اند که نشان‌دهنده تصویر مثبت این برند در ذهن مخاطبان می‌باشد. تنها تداعیاتی منفی در مورد برند مفاهیمی چون برند مقلد و پیامک های تبلیغاتی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Perceptual Network Mapping of Hamraheh Aval by Brand Concept Map

نویسنده [English]

  • zohreh dehdashti
atu
چکیده [English]

 Corporate brand is one of the most important assets of any company. Nowadays, companies allocate huge budgets for their brand development. Any company requires information such as brand image and brand identity development of brand strategy. Brand concept mapping is one of the best tools for brand image extraction. In this research, the purpose of the researcher was to extract brand concept map for the mobile company (Hamrahe Aval) for this purpose, data collected by interviews, the interviews was carried out from 92 Hamrahe Aval audiences of which 77 were customers and 15 were non-customers. The Audiences have identified associations such as a reputable brand, a prestigious brand, the excellent service and a strong social presence for the brand, reflecting the positive image of the brand in the audiences' mind. The only negative associations with the brand were concepts such as the imitator brand and text messaging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand image
  • Brand Conceptual Map
  • brand strategy
  • brand identity
  • Hamrahe Aval
آقازاده هاشم، امینی کسبی حسین، جعفری عماد.(1395). بررسی نقش شخصیت برند در شکل گیری ارزش ویژه برند (مطالعه موردی اپراتور همراه اوّل). پژوهش های مدیریت در ایران. ۲۰ (۲) :۱-۲۰
الحسینی المدرسی، سید مهدی، ضیایی بیده، علیرضا. (1394). تاثیر ارتباطات برند بر وفاداری: مطالعه نقش میانجی اعتبار برند و تصویر ذهنی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران. 10(40)، 41-60
حاجی نژاد, اسماعیل، سعیدی، پرویز. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر تعیین هویت مشتری به وسیله برند و تأثیر آن بر روی وفاداری و طرفداری از برند (مطالعه موردی: برند همراه اول). فصلنامه مهندسی مدیریت نوی،4،(1 و 2)، 45-56.
دهدشتی شاهرخ، زهره، بشیرپور، مهدی. (1398). نگاشت شبکه ادراکی بانک خاورمیانه با استفاده از نقشه مفهومی برند. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران14(53) ، 69-70.
صالح ترکستانی، محمد، بخشی ‏زاده برج، کبری، جاهدی، پدرام. (1397). نگاشت شبکه تداعی‌های برند گردشگری منطقه آزاد کیش با استفاده از روش نقشه مفهومی برند. مطالعات مدیریت گردشگری13(42)، 41-65 Doi:10.22054/tms.2018.9014
کاظمی حمید، اصانلو بهاره، ابوئی نسرین.(۱۳۹7). نگاشت شبکه‌ی تداعی‌های برند نزد مراجعه‌کنندگان با استفاده از نقشه‌ی مفهومی برند (BCM) مورد مطالعه: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات; ۳۴ (۱) :۲۰۷-۲۴۴ 
Aghazade H, Amini Kesbi H, Jafari E. Investigating the Role of Brand Personality in Forming Brand
      Equity:Case of Hamrah-e- Avval Telecommunication Oprator. IQBQ. 2016; 20 (2):1-20(in Persian).
Alexander, N. & Doherty, A. M. (2019, February). Marketing innovation in time and across time:
      international flagship stores, brand identity, and the boundary of the firm. In 2019 American
      Marketing Association Winter Conference: Understanding Complexity, Transforming the
      Marketplace.
Alhoseini Almodaressi, S. Ziyaii Bideh, A. (2015). The effect of brand communications on loyalty: A
      study on mediating role of brand-user imagery and brand credibility. Iranian journal of management
      sciences, 10(40), 41-60. (in Persian)
Black, I. & Veloutsou, C. (2017). Working consumers: Co-creation of brand identity, consumer identity
      and brand community identity. Journal of Business Research, 70, 416-429.
Brandt, C. & De Mortanges, C. P. (2011). City branding: A brand concept map analysis of a university
      town. Place Branding and Public Diplomacy, 7(1), 50-63
Chernev, A. (2018). Strategic marketing management. Cerebellum Press.
Davies, G. Mete, M. & Whelan, S. (2018). When employer brand image aids employee satisfaction and
      engagement. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 5(1), 64-80.
Dehdashti shahrokh, Z. bashirpour, M. (2019). Mapping the perception network of Iran’s Middle Eastern
     Bank: Using brand conceptual map. Iranian journal of management sciences, 14(53), 60-79. (In
     Persian)
Esmaili Abrarian, Marzieh (2014). Consumer brand mapping network mapping using brand concept
      mapping, Case study: Irancell and First Mobile. Master thesis. Al-Zahra University. (in Persian)
Evans, W. D. & Chapman, S. (2016). Brand Research. Social Marketing Research for Global Public
      Health:Methods and Technologies, 79.
Glanfield, K. (2018). Brand Transformation: Transforming Firm Performance by Disruptive, Pragmatic
      and Achievable Brand Strategy. Routledge.
Hajinejad, & Saeedi. (2015). Investigating Factors Affecting Brand Identification by Customer and Its
      Impact on Brand Loyalty and Advocacy (Case Study: First Mobile Brand). Modern Management
      Engineering, 4 (1), 45-56. (in Persian)
Harris, P. Lock, A. French, A. & Smith, G. (2010). Measuring political brand equity: a consumer-
      oriented approach. European Journal of Marketing.
Hasimu, H. Marchesini, S. & Canavari, M. (2017). A concept mapping study on organic food consumers
       in Shanghai, China. Appetite, 108, 191-202.
Henriksson, C. & Kubiak, K. (2019). The unknown brand of the Swedish Armed Forces: a case study of
    how the SAF's brand image coheres to its brand identity and how it might influence its employer
    attractiveness.
John, D. R. Loken, B. Kim, K. & Monga, A. B. (2006). Brand concept maps: A methodology for
     identifying brand association networks. Journal of marketing research, 43(4), 549-563.
Kim, S. S. Choe, J. Y. J. & Petrick, J. F. (2018). The effect of celebrity on brand awareness, perceived
     quality, brand image, brand loyalty, and destination attachment to a literary festival. Journal of
     Destination Marketing & Management, 9, 320-329.
Kottemann, P. Plumeyer, A. & Decker, R. (2018). Investigating feedback effects in the field of brand
      extension using brand concept maps. Baltic Journal of Management, 13(1), 41-64.
Malhotra, N. K., MacInnis, D. & Park, C. W. (2015). Brand meaning management. Emerald Group
      Publishing.
San Hu, J. & Wong, H. R. (2011). A study on the conceptualization of folk religion temple
     donation. International Journal of Business and Management, 6(7), 94.
Sasmita, J. & Mohd Suki, N. (2015). Young consumers’ insights on brand equity: Effects of brand
      association, brand loyalty, brand awareness, and brand image. International Journal of Retail &
      Distribution Management, 43(3), 276-292.
Smith, G. & French, A. (2011). Measuring the changes to leader brand associations during the 2010
      election campaign. Journal of Marketing Management, 27(7-8), 718-735.
Steenkamp, J. B. (2017). Global brand strategy: World-wise marketing in the age of branding. Springer.
Torkestani, M. Bakhshi Zadeh Borj, K. Jahedi, P. (2018). Mapping Associations Networks of Kish Free
      Zone’s Tourist Branding Using Brand Conceptual Mapping Method. Tourism Management Studies,
     13(42), 41-65. doi: 10.22054/tms.2018.9014 (in Persian)
Uggla, H. (2015). Aligning Brand Portfolio Strategy with Business Strategy. IUP Journal of Brand
      Management, 12(3).
Wheeler, A. (2017). Designing brand identity: an essential guide for the whole branding team. John Wiley
     & Sons.Wilson, A. (2018). Marketing research. Macmillan International Higher Education.
Zhang, Y. (2015). The impact of brand image on consumer behavior: A literature review. Open journal of
     business and management, 3(1).