طراحی مدل آمیختگی مشتری با برند در شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر پیش‌ران‌ها و نتایج با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بازاریابی بین‌الملل دانشگاه الزهرا

2 دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

در سال‌های اخیر مشتریان برای انتخاب برندها و هم‌چنین تصمیمات خرید خود به شبکه‌های اجتماعی وابسته هستند و با برندها در شبکه‌های اجتماعی ارتباط برقرار کرده و با آن‌ها آمیخته می‌شوند. آن‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات و تجربیات خود در مورد محصولات و خدمات برندها را با دیگر مشتریان به اشتراک می‌گذارند؛ بنابراین با ظهور شبکه‌های اجتماعی و توانمندی این شبکه‌ها برای آمیخته کردن هرچه بهتر مشتریان، پژوهشگران و متخصصان حوزه بازاریابی را بر آن داشته است تا با شناخت آمیختگی مشتری و به کارگیری شبکه‌های اجتماعی از این فرصت استفاده نمایند. در همین راستا هدف این مطالعه ارائه پیش‌ران‌ها و نتایج آمیختگی مشتری با برند در شبکه‌های اجتماعی در قالب یک مدل می‌باشد. در این پژوهش با به‌کارگیری رویکرد فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته‌های پژوهشگران قبلی پرداخته شده است و با انجام گا‌م‌های هفت‌گانه این روش، 24 متغیر برای پیش‌ران‌ها و نتایج مدل آمیختگی مشتری با برند در شبکه‌های اجتماعی به دست آمده است که در قسمت پیش‌ران‌ها در 4 مفهوم و در قسمت نتایج در 2 مفهوم دسته‌بندی شده‌اند. سپس روایی و پایایی مدل به دست آمده، سنجیده و مدل نهایی ارائه شده است. یافته‌های حاصل از این مطالعه بینش ارزشمندی را از پیش‌ران‌ها و نتایج آمیختگی مشتری با برند در شبکه‌های اجتماعی، در اختیار پژوهشگران دانشگاهی قرار می‌دهد و برای سازمان‌ها و برندها ایجاد ارزش می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing Customer Brand Engagement Model in Social Networks Highlighting Antecedents and Consequences Using Meta-Synthesis Method

نویسندگان [English]

 • vajihealsadat shojaei 1
 • Mirahmad Amirshahi 2
 • Neda Abdolvand 2
1 International Marketing Ph،D،Student, Alzahra University,
2 Associate Professor،Alzahra University
چکیده [English]

In recent years, customers rely on social networks to choose brands and make buying decisions and actively connect and engage with brands on social networks. They share their information and experiences about products and services of brands with other customers through social networks. Therefore, the emergence of social networks and their ability to engage customers much better than before, has made marketing researchers and professionals to seize this opportunity via realizing customer engagement concept and taking advantage of social networks. Hence, the purpose of this study is to present antecedents and consequences of customer brand engagement in social networks through a model. In this study, the results and findings of previous studies have analyzed by means of Meta-Synthesis approach through seven known steps of method, and found 24 variables as antecedents and consequences of the customer brand engagement model in social networks. The variables were divided into two groups; one as antecedents containing 4 concepts and the other as consequences including 2 concepts. After that, the validity and reliability of the obtained model was evaluated and then final model was presented. The findings of this study provides valuable insights into the antecedents and consequences of customer brand engagement in social networks for academic researchers and also creates value for organizations and brands.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Customer Engagement
 • Social Networks
 • Customer Brand Engagement
 1. سجادی، حمید. (1396). فراترکیب نقاط ضعف و تسهیل کننده‌های برنامه‌های توسعه ملی. فصلنامه علمی پژوهشی دولت پژوهی. 3(10)، 65-108.

  سهرابی، بابک.، اعظمی، امیر. و یزدانی، حمیدرضا. (1390). آسیب شناسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی. 2(6)، 9-24.

  Ahn, J. & Back, K. (2018). Antecedents and consequences of customer brand engagement in

        integrated resorts. International Journal of Hospitality Management. 75, 144-152.

  Azkia, M. & Tavakoli, M. (2005). Meta-Analysis of Job Satisfaction Studies in Educational

       Organizations. Journal of Social Science, 27(27), 1-26.

  Barger, V. Peltier. J. & Schultz. D. (2016). Social media and consumer engagement: A review and

        research agenda. Journal of Research in Interactive Marketing, 10 (4), 268-287.

  Bowden, J. (2009). The Process of Customer Engagement: A Conceptual Framework. Journal of

       Marketing Theory and Practice. 17 (1), 63-74.

  Brodie, R. J. Hollebeek, L. D. Juric, B. & Ilic, A. (2011). Customer Engagement: Conceptual

        Domain, Fundamental Propositions and Implications for Research. Journal of Service Research,

        14 (3), 252-271.

  Brodie, R. J. Ilic, A. Juric, B. & Hollebeek, L. (2013). Customer Engagement in a Virtual Brand

        Community: An Exploratory Analysis. Journal of Business Research. 66 (1), 105-114.

  Carlson, J.Gudergan, S.Gelhard, C. and Rahman, M. (2019). Customer engagement with brands in

        social media platforms: Configurations, equifinality and sharing, European Journal of Marketing,

        53 (9), 1733-1758.

  Chen, J. Weng, R. & Huang, C. (2018). A multilevel analysis of customer engagement, its

        antecedents, and the effects on service innovation, Total Quality Management & Business

        Excellence, 29 (3-4), 410-428.

  Cheung, C. M. Lee, M. K. & Jin, X.-L. (2011). Customer Engagement in an Online Social Platform:

       A Conceptual Model and Scale Development. Thirty second International Conference on

        Information Systems, Shanghai.

  Chan, T. Zheng, X. Cheung, C. Lee, M. & Lee, Z. (2014). Antecedents and consequences of

        customer engagement in online brand communities. Journal of Marketing Analytics. 2 (2), 81–97.

  Claffey, E. Brady, M. (2014). A model of consumer engagement in a virtual customer environment.

        Journal of Customer Behaviour. 13(4), 325-346.

  Cvijikj, I.P. and Michahelles, F. (2014). Online Engagement Factors on Facebook Brand Page. Social

        Network Analysis and Mining. 3 (4), 843-861.

  Dessart, L. (2017). Social media engagement: a model of antecedents and relational outcomes,

        Journal of Marketing Management, 33 (5-6), 375-399.

  Dessart, L. Veloutsou, C. and Morgan-Thomas, A. (2015). Consumer Engagement in Online Brand

          42.   Communities: A Social Media Perspective. Journal of Product & Brand Management, 24 (1), 28-

  Dessart, L., Veloutsou, C. and Morgan-Thomas, A. (2016). “Capturing Consumer Engagement:

        426.  Duality, Dimensionality and Measurement”, Journal of Marketing Management, 3 (5), pp. 399-

  Dewnarain, S. Ramkissoon, H. & Mavondo, F. (2019). Social Customer Relationship Management:

        An Integrated Conceptual Framework, Journal of Hospitality Marketing & Management, 28

        (2), 172-188.

  Dijkmans, C. Kerkhof, P. & Beukeboom, C. (2015). A stage to engage: Social media use and

        corporate reputation. Journal of Tourism Management. 47, 58-67.

  Dolan, R. Conduit, J. Fahy, J. & Goodman, S. (2016). Social media engagement behaviour: a uses

       and gratifications perspective. Journal of Strategic Marketing. 24(3-4), 261-277.

  Egger, M. Smith, GD. & Phillips AN. (1997). Meta-analysis: principles and procedures. British

        medical journal. 315 (7121), 1530- 1537.

  Farook, F. & Abeysekara N. (2016). Influence of Social Media Marketing on Customer Engagement.

        International Journal of Business and Management Invention. 5 (12), 115-125.

  Finfgeld, D, L. (2003). Meta synthesis: The state of the art—so far. Journal of Qualitative Health

       Research. 13(7), 893-904.

  France, C. Merrilees, B. & Miller, D. (2016). An integrated model of customer-brand engagement:

       Drivers and consequences. Journal of Brand Management.

  Gong, T. (2018). Customer brand engagement behavior in online brand communities. Journal of

        Services Marketing. 32 (3), 286-299. 

  Greve, G. (2014). The moderating effect of customer engagement on the brand image – brand loyalty

        relationship. Journal of Social and Behavioral Sciences. 148, 203 – 210.

  Gummerus, J. Liljander, V. Weman, E. and Pihlstrom, M. (2012). Customer Engagement in a

        Facebook Brand Community. Journal of Management Research Review, 35 (9), 857-877.

  Harrigan, P. Evers, U. Miles, M. & Daly T. (2017). Customer engagement with tourism social media

        brands. Journal of Tourism Management. 59, 597-609.

  Harrigan, P. Evers, U. Miles, M. & Daly T. (2017). Customer engagement and the relationship

        between involvement, engagement, self-brand connection and brand usage intent. Journal of

        Business Research. 88, 388-396.

  Helme-Guizon, A. & Magnoni, F. (2019). Consumer Brand Engagement and Its Social Side on

        Brand-Hosted Social Media: How do they contribute to brand loyalty? Journal of Marketing

       Management, 35 (7-8), 716-741.

  Hidayanti, I. Herman, L. & Farida, N. (2018). Engaging Customers through Social Media to Improve

        Industrial Product Development: The Role of Customer Co-Creation Value. Journal of

        Relationship Marketing. 17 (1), 17-28.

  Hollebeek, L. (2017). Developing business customer engagement through social media engagement-

        platforms: An integrative S-D logic/RBV-informed model. Journal of Industrial Marketing

        Management. 81, 89-98.

  Hollebeek, L. & Brodie, R. (2016). Non-Monetary Social and Network Value: Understanding the

        Effects of Non-Paying Customers in New Media. Journal of Strategic Marketing. 24, 169-174.

  Hollebeek, L. Conduit J. & Brodie R. (2016). Strategic drivers, anticipated and unanticipated

        outcomes of customer engagement. Journal of Marketing Management. 32(5-6), 393-398.

  Hollebeek, L. Glynn, M. & Brodie, R. (2014). Consumer Brand Engagement in Social Media:

        Conceptualization, Scale Development and Validation. Journal of Marketing Management, 27 (7–

       8), 785–807.

  Hutter, K.Hautz, J.Dennhardt, S. and Füller, J. (2013). The impact of user interactions in social

        media on brand awareness and purchase intention: the case of MINI on Facebook. Journal of

       Product & Brand Management. 22 (5/6), 342-351.

  Kabadayi, S. & Price, K. (2014). Consumer – brand engagement on Facebook: liking and commenting

       behaviors. Journal of Research in Interactive Marketing. 8 (3), 203-223.

  Kumar, V. & Rajan, Bharath & Gupta, Shaphali & Pozza, Ilaria. (2019). Customer engagement in

       service. Journal of the Academy of Marketing Science. 47 (1), 138–160.

  Lim, J. Hwang Y. Kim, S. & Biocca, F. (2015). How social media engagement leads to sports

       channel loyalty: Mediating roles of social presence and channel commitment. Journal of

       Computers in Human Behavior. 46, 158–167.

  Lima, V.Irigaray, H. and Lourenco, C. (2019). Consumer engagement on social media: insights from

       a virtual brand community. Qualitative Market Research. 22 (1), 14-32.

  Liu, X. Shin, H. Burns, A. (2019). Examining the impact of luxury brand's social media marketing

       on customer engagement: Using big data analytics and natural language processing. Journal of

       Business Research. 97, 268-280.

  Malciute, J. & Chrysochou, P. (2013). Customer Brand Engagement on Online Social Media

        Platforms: A Conceptual Model and Empirical Analysis. 42nd European Marketing Academy

       Conference 

  Malhotra, A. Malhotra, C.K. and See, A. (2013). How to Create Brand Engagement on Facebook.

       MIT Sloan Management Review. 54(2), 18-20.

  Malthouse, E. C. Haenlein, M. Skiera, B. Wege, E. & Zhang, M. (2013). Managing Customer

       Relationships in the Social Media Era: Introducing the Social CRM House. Journal of Interactive

       Marketing. 27(4), 270-280.

  Malthouse, E. C. Calder, B. Kim, S. & Vandenbosch, M. (2015). Evidence that user-generated

       content that produces engagement increases purchase behaviours. Journal of Marketing

       Management. 32 (5-6), 427-444.

  Marbach, J. Lages, C. & Nunan, D. (2016). Who are you and what do you value? Investigating the

        role of personality traits and customer perceived value in online customer engagement, Journal of

       Marketing Management. 32 (5-6), 502-525.

  Mirbagheri, S. Najmi, M. (2019). Consumers' engagement with social media activation campaigns:

       Construct conceptualization and scale development. Journal of Psychology and Marketing. 36,

       376– 394.

  Moliner, M.Monferrer-Tirado, D. and Estrada-Guillén, M. (2018). Consequences of customer

        engagement and customer self-brand connection, Journal of Services Marketing, 32 (4), 387-399.

  Mollen, A. & Wilson, H. (2010). Engagement, Telepresence and Interactivity in Online Consumer

        Experience: Reconciling Scholastic and Managerial Perspectives. Journal of Business Research.

        63 (9-10), 919-925.

  O'Brien, H. L. (2010). The Influence of Hedonic and Utilitarian Motivations on User Engagement:

        The Case of Online Shopping Experiences. Interacting with Computers. 22 (5), 344-352.

  Pansari, A. Kumar, V. (2017). Customer engagement: the construct, antecedents, and

        consequences. Journal of the Academy of Marketing Science. 45294–311.

  Patterson, P. Yu, T. and Ruyter, K.d. (2006). Understanding customer engagement in services.

        Proceedings of the Australian and New Zealand Marketing Academy 2006 Conference:

       Advancing Theory, Maintaining Relevance, Brisbane.

  Poorrezaei, M. (2016). Customer engagement: conceptualisation, measurement and validation, PhD

       thesis, University of Salford.

  Porter, C. E. Donthu, N. MacElRoy, W. & Wydra, D. (2011). How to Foster and Sustain

       Engagement in Virtual Communities. California Management Review, 53 (4), 80-110.

  Rather, R. Hollebeek, L. & Islam, J. (2019). Tourism-based customer engagement: the construct,

       antecedents, and consequences. The Service Industries Journal. 39 (7-8), 519-540.

  Sajadi, H. (2017). Meta-Synthesis of Weak Points and Facilitators of Iran’s National Development

       Plans. Journal of Studies the state, 3(10), 65-108. (In Persian)

  Sandelowski, M and J, Barroso. (2003). Toward a meta synthesis of qualitative findings on

       motherhood in HIV-positive women. Research in Nursing & Health, 26(2), 153-170.

  Sandelowski, M and J, Barroso. “Handbook for synthesizing qualitative research”, New York, NY:

       Springer, 2007.

  Sashi, C.Brynildsen, G. and Bilgihan, A. (2019). Social media, customer engagement and advocacy:

        An empirical investigation using Twitter data for quick service restaurants. International Journal

       of Contemporary Hospitality Management. 31 (3), 1247-1272.

  Sashi, C. M. (2012). Customer Engagement, Buyer-Seller Relationships and Social Media

      . Management Decision. 50)2(, 253-272.

  Shawky, S.Kubacki, K.Dietrich, T. and Weaven, S. (2019). Using social media to create

       engagement: a social marketing review. Journal of Social Marketing. 9 (2), 204-224.

  Sohrabi, B. Aazami, A. & Yazdani H. (2011). The Pathology of The Research of Islamic

   Manangement Based on Meta Synthesis. Journal of Publice Administration Perspective, 2(6), 9-

  1. (In Persian)

  Solem, B. & Pedersen, P. (2015). The effects of regulatory fit on customer brand engagement: an

        experimental study of service brand activities in social media. Journal of Marketing Management.

        32 (5-6), 445-468.

  Tafesse, W. (2016). An Experiential Model of Consumer Engagement in Social Media. Journal of

       Product & Brand Management. 25(5), 424-434.

  Thakur R. (2018). Customer engagement and online reviews, Journal of Retailing and Consumer

       Services. 41, 48-59.

  Tsai, W. & Men, L. (2013). Motivations and Antecedents of Consumer Engagement With Brand

        Pages on Social Networking Sites. Journal of Interactive Advertising. 13 (2), 76-87.

  Van Doorn, J. Lemon, K. Mittal V. Nass, S. Pick, D. Pirner, P. & Verhoef, P. (2010). Customer

        Engagement Behavior: Theoretical Foundations and Research Directions. Journal of Service

        Research. 13(3),253-266.

  Verhagen, T. Swen, E. Feldberg, F. Merikivi, J. (2015). Benefitting from virtual customer

       environments: An empirical study of customer engagement. Journal of Computers in Human

       Behavior. 48, 340-357.

  Verhoef, p. Reinartz, W. Krafft, M. (2010). Customer Engagement as a New Perspective in

       Customer Management. Journal of Service Research. Vol 13, Issue 3, 247-252.

  Vivek, S. D. Beatty, S. E. & Morgan, R. M. (2012). Customer Engagement: Exploring Customer

       Relationships Beyond Purchase. Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 20, Issue 2, 122-

      146.

  Vivek, S. D. Beatty, S. E. Dalela, V. & Morgan, R. M. (2014). A Generalized Multidimensional

       Scale for Measuring Customer Engagement. Journal of Marketing Theory & Practice. Vol. 22,

       Issue 4, 401-420.

  Vries, N. & Carlson, J. (2014). Examining the drivers and brand performance implications of

        customer engagement with brands in the social media environment. Journal of Brand

        Management. 21, 495–515.

  Wirtz, J. Ramaseshan, B. Ambtam, A. D. Bloemer, J. Horvath, C. Klundert, J. v. et al. (2013),

        Managing brands and customer engagement in online brand communities. Journal of Service

       Management. Vol. 24, Issue 3, pp. 223-244.

  Yang, S. Lin, S. Carlson, J. & Ross Jr, W. (2016). Brand engagement on social media: will firms’

       social media efforts influence search engine advertising effectiveness?. Journal of Marketing

      Management. 32 (5-6), 526-557.

  Zheng, X.Cheung, C.Lee, M. and Liang, L. (2015). Building brand loyalty through user

      engagement in online brand communities in social networking sites. Information Technology &

      People. Vol. 28 No. 1, pp. 90-106.