ارائه مدل ارتقای تصویر برند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی و مشاور برندسازی بین المللی

2 (نویسنده مسئول)دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی و مشاور کسب‌وکار،

چکیده

نیروی انتظامی با توجه به اینکه یک سازمان امنیتی- اجتماعی است و دارای آرم، لوگو، علائم گرافیکی، شعار، پرچم و لباس فرم می‌باشد، خواسته یا ناخواسته مالک و خالق برند نیروی انتظامی یا ناجا است. تاکنون پژوهشی از منظر برندسازی به موضوع ارتقا تصویر برند نیروی انتظامی نپرداخته و این خلأ علمی می‌تواند موجب از دست رفتن بخشی از قدرت نرم نیروی انتظامی شود و خسارات جبران‌ناپذیری را برای امنیت کشور به همراه داشته باشد. این پژوهش از نوع کیفی، بنیادی- کاربردی و اکتشافی توصیفی است. بدین‌صورت که پس از مرور ادبیات نظری و پژوهش‌های پیشین، عوامل موفقیت تصویر برند پلیس سه کشور انگلستان، فرانسه و مالزی با روش تحلیل مضمون بررسی شد و مبنای سؤالات و بحث‌ها در مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته در این مرحله شکل گرفت. در مرحله دوم، پس از انجام مصاحبه‌ نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی و به‌کارگیری روش گراندد تئوری برساخت‌گرایی چارماز، مدلی جامع و بومی جهت ارتقای تصویر برند ناجا ظهور یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص بررسی شد و تائید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرایند نتایج 75 % به دست آمد. مدل به‌دست‌آمده شامل هشت مقوله‌ مفهومی می‌شود: 1) همدلی اجتماعی ساختارمند، 2) فرهنگ پلیسی جامعه، 3) دقت و سرعت نهادینه‌شده، 4) اقتدار رسانه‌ای، 5) عملکرد سایر نهادهای اجتماعی، 6) اعتماد به برند ناجا، 7) نهادینه‌سازی نوآوری و تکنولوژی و 8) بصیرت برندسازی در کارکنان. با توجه به مقوله‌های به‌دست‌آمده جهت ارتقای برند ناجا، پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Brand Image Model Promotion for NAJA (The Police of The Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Barari 1
 • Nozar Aminsaremi 2
 • Fatemeh Zargaran Khouzani 3
1 Master of Business Management at Kharazmi University and International Branding Consultant
2 (corresponding Author) Associate Professor, Department of Social Sciences, Amin Police University.
3 Phd student of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Business Consultant.
چکیده [English]

NAJA is a security-social organization that possesses a logo, graphic signs, motto, flag, and uniform. The police are the owner or creator of the NAJA brand. As there has been no research in the field of branding on the Promotion of Police Brand Image (PPBI)so far, this absence can lose some of the soft power of the police, and can lead to irreparable damage to the security of the country. This research is a qualitative, fundamental-applied, and descriptive- exploratory type. First, the theoretical literature and previous studies were reviewed and the critical success factors of the police brand image in England, France, and Malaysia were investigated by thematic analysis and then accordingly the basis of the questions and discussions for in-depth semi-structured interviews formed at this step. In the second step, after doing semi-structured interviews with 15 experts (executives and academics) and using a constructing approach of Grounded Theory, a comprehensive and local PPBI model has emerged. The validity of this research was examined and approved by the interviewers and then expert professors. The reliability was %75 which obtained through using the methodology of auditing results process. The structured and final model includes eight conceptual components including: 1) Structured social sympathy, 2) Community police culture, 3) Institutionalized accuracy and speed, 4) Media authority, 5) Performance of other social institutions, 6) NAJA brand trust, 7) Institutionalized technology & innovation, and 8) Branding insight of staff.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Police brand
 • NAJA brand
 • Branding
 • NAJA brand image
 • PPBI
 • Soft power
 • Constructing Grounded theory
 • Charmaz
 1. افتخاری، اصغر (1381). مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  الوانی، سید مهدی (1371). استعاره‌ها: ابزار شناخت سازمان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). دوره 2، شماره 7، 52-23.

  بنی فاطمه، حسین، سلیمی، آمنه (1390). احساس امنیت اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن. مطالعات جامعه‌شناسی، دوره 3، شماره 12. 77-59.

  ترابی، یوسف (1382). درآمدی بر رهیافت پلیس مشارکت‌گرا: پلیس محله. فصلنامه مطالعات امنیتی. شماره دوم، 113-94.

  تصدیقی، محمدعلی (1389). مؤلفه‌های امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در افق چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران. مهندسی فرهنگی، شماره 43-44، 44-30

  حسنقلی‌پور، طهمورث؛ ملایری نوریجانی، عزیزمحمد؛ باباشاهی، جبار؛ صادق وزیری، فراز (1394). تأملی بر جنبه‌ انسانی برند: بررسی تأثیر شخصیت برند سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر رضایت سرمایه‌های انسانی. فصلنامه علمی – پژوهشی بهبود مدیریت. دوره 9، شماره 27، 94-79.

  عبدالرحمانی، رضا (1386). درآمدی بر فرهنگ‌سازمانی غیررسمی پلیس. دانش انتظامی، دوره 9، شماره 3 (مسلسل 35). 58-31.

  عبدالرحمانی، رضا (1392). نقش رسانه‌ای در امنیت محله‌ای؛ پیشنهادی برای افزایش امنیت از طریق رسانه‌های محلی به کمک ناجا. فصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت. شماره 19، 79-57.

  غفاری، غلامرضا (1390). سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی. تهران: جامعه شناسان.

  کشفی، سید سعید (1394). صیانت از کارکنان ناجا مبتنی بر آموزه‌های دینی. فصلنامه علمی بصیرت و تربیت اسلامی. دوره 12، شماره 35، 42-27.

  لینچ، ریچارد (1397). مدیریت استراتژیک (ترجمه وحید خاشعی و فاطمه زرگران). تهران: نشر فوژان. چاپ اول.

  میلر، لیندا اس؛ هس، کارون ام. (1382). پلیس در اجتماع (ترجمه محمدرضا کلهر). تهران: دانشگاه علوم انتظامی.

  نادرپور، محمدرضا (1380) اصطلاح‌نامه دانش انتظامی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی.

  یزدان فام، محمود (1388). جهانی‌شدن، امنیت و پلیس. مطالعات راهبردی. دوره 12، شماره 2 (مسلسل 44)، 149-123.

   

  Aaker DA (1996). Measuring brand equity across products and markets. California Management

       Review 38(3):102–120.

  Abdolrahmani, R, (2007). An Introduction to the Police Informal Organizational Culture. Military

        knowledge. 9(3). 31-58. (in Persian).

  Abdolrahmani, R, (2014). The role of the media in neighborhood security Proposal to increase security

        through local media with the help of Naja, disciplinary knowledge of the capital police, 2 (19).57-

  • (in Persian).

  Alina, C (2014). Identifying Strategies to Market Police Image in the Media, “Ovidius” University

        Annals, Economic Sciences Series, Volume XIV, Issue 2.

  Alvani, S. (1992). Metaphors: knowledge organization tools. Management Studies in Development and

        Evolution, 2(7), 23-52 (in Persian).

  Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative

        Research, 1, 385-405. http://dx.doi.org/10.1177/146879410100100307

  Bani Fatemeh, H, Salimi, A. (2011). Youth social security sense and related factors with it. The

        Sociology studies, 4(12), 59-77 (in Persian).

  Bell, Daniel J., (1982). Police uniforms, attitudes, and citizens, Journal of Criminal Justice, Elsevier,

        vol. 10(1), pages 45-55.

  Bradford, B., Jackson, J and Stanko, E (2009). Contact and confidence: revisiting the impact of public

        encounters with the police. Policing and society, 19 (1). pp. 20-46.

  Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in

        Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

  Boyatzis, R.E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development.

       Sage Publications, Incorporated, Thousand Oaks.

  Chermak, S., McGarrell, E. and Gruenewald, J. (2006). Media coverage of police misconduct and

       attitudes toward police, Policing: An International Journal, Vol. 29 No. 2, pp. 261-281.

       https://doi.org/10.1108/13639510610667664.

  Chiaravalle, B., & Findlay Schenck, B. (2014). Branding For Dummies. New Jersey: John Wiley &

       Sons.

  Courpasson, D., & Monties, V. (2016). “I Am My Body”. Physical Selves of Police Officers in a

        Changing Institution. Journal of Management Studies, 54(1), 32–57. doi:10.1111/joms.12221

  Crawley, A. A., Sherman, R. A., Crawley, W. R., & Cosio-Lima, L. M. (2016). Physical Fitness of

        Police Academy Cadets. Journal of Strength and Conditioning Research, 30(5), 1416–

  1. doi:10.1519/jsc.0000000000001229

  Creswell, J. w. (2009). Research design (qualitative, auantitative and mixed methods approaches). New

        york: SAGE Publications.

  Delgado‐Ballester, E. (2004), Applicability of a brand trust scale across product categories, European

        Journal of Marketing, Vol. 38 No. 5/6, pp. 573-592.

  Eedem, T., & Swait, J. (2004). Brand Credibility, Brand Consideration, and Choice. Journal of

        Consumer Research,, 191-198.

  Eftekhari, A. (2004). Thought fundamental stages in national security studies. Tehran; Strategic Studies

        Institute.24; 385-394 (in Persian).

  Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables

        and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

  Gau, J. (2010), a longitudinal analysis of citizens' attitudes about police, Policing: An International

        Journal, Vol. 33 No. 2, pp. 236-252. https://doi.org/10.1108/13639511011044867.

  Gert, V.B. (2005) Fearofcrime: feeling (un) safe and in) secureinther is ksociety.

        Availablefrom:http://mineco.fgov.be/informations/statistics/studies/ac084_en.

  Ghafari, GH, (2011). Social capital and Security disciplinary. Sociologists Publications, Tehran, (in

        Persian).

  Graziano, L. and Gauthier, J. (2018). Media consumption and perceptions of police legitimacy,

        Policing: An International Journal, Vol. 41 No. 5, pp. 593-607.

        https://doi.org/10.1108/PIJPSM-12- 2016-0177.

  Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2015). Does Twitter Increase Perceived Police Legitimacy?

        Public Administration Review, 75(4), 598–607. doi:10.1111/puar.12378

  Hair, J., Ringle, C. and Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM Indeed a Silver Bullet. Journal of Marketing

        Theory and Practice, 19, 139-151.

  Håkansson, J. (2003). Exploring the phenomenon of empathy. STOCKHOLM: Department of

        Psychology STOCKHOLM UNIVERSITY.

  Hasangholipour, T, Malayeri nourijani, A, Babashahi, J, Sadeghvaziri, F (2015). Reflecting on the

        Human Aspects of the Brand: Investigating the Influence of the Islamic Republic of Iran's Army

        Brand Character on Human Capital Satisfaction, (2015). Journal of Management Improvement,

        9(27),79-94. (in Persian).

  Ingram J. R., Terrill, W., & Paoline, E. A. (2018). Police Culture and Officer Behavior: Application of

        a Multilevel Framework. Criminology. doi:10.1111/1745-9125.12192

  Kalhor, MR; (2005). Police in the community: Strategies for the 21st century (By Miller & Hess). NAJA

        Police Science University (in Persian).

  Kashfi, S.S. (2016). The protecting of Police personnel against the social threats bases of the Religion

         believes, Insight and Upbringing Islamic, 35.27-42 (in Persian).

  Keh, T., & Xie, Y. (2009). Corporate reputation and customer behavioral intentions: The roles of trust;

         identification and commitment. Industrial Marketing Management, 732-742.

  Kelling, G L.; Wilson, J Q. (1982). Broken windows: the police and neighborhood safety. Atlantic

         Monthly; 249(3):29–38.

  Khashei, V., Zargaran, F., (2018). Strategic Management of Lynch, Fozhanpub, Tehran. (in Persian).

  Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space

         and Make the Competition Irrelevant. Boston, MA: Harvard Business School.

  Maartens, B. (2018). Modernizing the Military: Promoting a New “Brand Image” of the British Army,

        Navy, and Air Force in the Post-National Service Era, 1957–63. War in History, 096834451772281.

       doi:10.1177/0968344517722814

  Madan, M. and Nalla, M. (2015). Exploring citizen satisfaction with police in India, policing: An

        International Journal, Vol. 38 No. 1, pp. 86-101. https://doi.org/10.1108/PIJPSM-06-2014-0063.

  Martin GS, Brown TJ (1990). In search of brand equity: the conceptualization and measurement of the

        brand impression construct. Marketing Theory andApplications 2:431–438.

  Meijer, A., & Thaens, M. (2013). Social media strategies: Understanding the differences between North

        American police departments. Government Information Quarterly, 30(4), 343–350.

        doi:10.1016/j.giq.2013.05.023

  Morgan, G (1997). Images of Organization (2nd ed.), Newbury Park.

  Naderpour, MR; (2001). Military knowledge dictionary. NAJA Police Science University (in Persian).

  Nhan, J. (2013). Police Culture. The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, 1–6.

        doi:10.1002/9781118517383.wbeccj371

  Nickels, E. (2008), Good guys wear black: uniform color and citizen impressions of police, Policing:

        An International Journal, Vol. 31 No. 1, pp. 77-92. https://doi.org/10.1108/13639510810852585.

  Nye, J (2000), the Paradox of American Power. Why the Worls only Super Power can't go it Alone,

        Oxford: Oxford University Press.

  Reiner. R. (2000). The Politics of the Police (3rd edn.), Oxford: Oxford University Press.

  Ries, A., & Trout, J. (2017). Positioning: The Battle for Your Mind. New York: McGraw Hill.Rogers,

  1. R. (1957). The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change. Journal

        of Consulting Psychology, 21, 95-103.

  Rogers, C. R. (1957). The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change.

        Journal of Consulting Psychology, 21, 95-103

  Sahin, A., Zehir, C., & Kitapci, H. (2011). The Effects of Brand Experiences, Trust and Satisfaction on

        Building Brand Loyalty; An Empirical Research on Global Brands Procedia Social and Behavioral

        Sciences. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1288-1301.

  Tasdighi, M A.; (2010). Components of Political, Social and Cultural Security in the Perspective of

        1404 Islamic Republic of Iran (With an emphasis on internal security). Cultural Engineering, NO

        43-44, 30-44. (in Persian).

  Torabi, Y; (2003). An Introduction to the Participatory Police Approach: Neighborhood Police. Journal

        of Security Studies, 2,94-113. (in Persian).

  Wang, X., Zhao, J. (Solomon), & Zhang, H. (2019). The Impact of Two Different Cultures on Juvenile

        Attitudes Toward the Police in China. International Journal of Offender Therapy and Comparative

        Criminology, 0306624X1987297. doi:10.1177/0306624x19872971

  Weiss AM, Anderson E, Maclnnis DJ (1999) Reputation management as a motivation for sales structure

        decisions. Journal of Marketing 63:74–89.

  Yazdanfam, M. (2009). Globalization, Security and the Police. Strategic Studies Quarterly, 12(44), 123-

  • (in Persian).

  www.avonandsomerset.police.uk

  http://www.bedfordshire.police.uk/

  http://www.cambs.police.uk/

  https://www.channelnewsasia.com

  http://www.cheshire.police.uk/

  www.humberside.police.uk

  https://www.ifsec.events/sea/visit/news-and-updates/high-tech-way-fight-crime

  https://www.police-nationale.net/police-nationale

  http://news.police.ir

  https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr

  https://www.police.uk/forms/pedlars-certificate/

  www.Police.uk