تأثیر تبلیغات تائید کننده‌های مشهور بر نگرش زنان مصرف‌کننده با نقش میانجی خودپنداره (موردمطالعه: مصرف‌کنندگان لوازم‌آرایشی بهداشتی در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول) دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

امروزه اهمیت تبلیغات در رونق کسب‌وکار بر کسی پوشیده نیست و صاحبان صنایع به‌خوبی به عمق این مسئله پی برده‌اند که غفلت از دنیای تبلیغات می‌تواند صدمه جبران‌ناپذیری بر کسب‌وکارهای آن‌ها وارد کند. یکی از رایج‌ترین ترفندهای مورداستفاده در تبلیغات استفاده از افراد مشهور است که محصول را مورد تائید قرار می‌دهند. در دنیای امروز استفاده از این اشخاص در تبلیغات، بخشی از هزینه‌های سازمان‌ها را برای پیش برد فروش محصولات آن‌ها، به خود اختصاص داده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از تبلیغات تائید کننده‌های مشهور بر نگرش زنان مصرف‌کننده با توجه به نقش میانجی خودپنداره است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان مصرف‌کننده لوازم‌آرایشی بهداشتی شهر تهران بوده که در معرض تبلیغات قرارگرفته‌اند. از این جامعه با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم ۳۸۴ نفر و به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب‌شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد اسماعیل‌پور و همکاران (۱۳۹۶) که پایایی و روایی آن مورد تائید قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تبلیغات تائید کننده‌های مشهور بر نگرش و خودپنداره زنان مصرف‌کننده لوازم‌آرایشی بهداشتی تأثیر مستقیم و معناداری دارد؛ اما خودپنداره بر نگرش زنان مصرف‌کننده لوازم‌آرایشی بهداشتی شهر تهران تأثیر مستقیم و معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of celebrity endorsement advertisements on the attitudes of Women customer considering the role of self- concept moderator (Case study: the consumers of cosmetics in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Reza Shafeai 1
  • Shadie Sijanivandi 2
1 (Corresponding author) Associate Professor of business management Kurdistan University, Kurdistan, Iran.
2 Master student of marketing management Kurdistan University, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

 
Nowadays, the significance of advertising in business prosperity is known to everyone and business owners are well aware that neglecting the advertisement can do severe loss to their businesses. One of the most common technique used in advertising is the use of celebrities who endorse the product. In today's world, the use of these people in advertising is part of the organizations costs to their product sales promotion. The purpose of the present research is to Investigate the impact of celebrity endorsement advertisement on the attitudes of women consumers of cosmetics considering the role of self- concept as a moderator. This research is Practical in terms of purpose and descriptive in nature. The statistical population of this study consisted of women consuming cosmetics in Tehran who were exposed to advertising. Using Cochran formula and non-probability sampling method, a sample of 384 people was selected from the population. The data collection tool was a questionnaire (taken from Esmail por et al, 2017) whose validity and reliability were confirmed. Structural equation modelling and SPSS and AMOS software were used for data analysis. The findings of the study indicate that advertising by celebrity endorsers has a direct and significant effect on attitudes and self-concept of women cosmetics consumers. But self-concept has no direct and significant effect on the attitudes of women who used cosmetics in Tehran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celebrity endorsement
  • Consumer attitudes
  • self-concept
اسماعیل‌پور، م. بحرینی زاده، م. زارعی، ک. (1396). بررسی تأثیر استفاده از تائید کننده­‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. (24). 1-22.
آذربایجانی م، سالایفر، م.ر. عباسی، ا. کاویانی، م. موسوی اصل، س، م.(1385). روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران، انتشارات سمت.
بابایی میبدی، ح. کنجکاو منفرد، ا. ر. کریمی میبدی، ا. (1398). تأثیر استفاده از تائید کننده‌های مشهور در پیام‌های بازرگانی تلویزیون بر نگرش و قصد خرید مخاطبان. فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری. 254-276.
تاجیک اسماعیلی، س. مرادی، س. (1397). رابطه میان تبلیغات تجاری تلویزیون با انتخاب محصولات از طرف مشتریان، (1). 79-109.
حسنقلی پور، ط. رهروی، ا. عباچیان قاسمی، ر. (1392). مطالعه نظری و تجربی عوامل پیش بینی کننده تبلیغات
شفاهی مشتریان در مورد شرکت‌های هواپیمایی (موردمطالعه شرکت هواپیمایی ایران تیر). مدیریت بازرگانی، 5 (1)، 41-60.
حسنقلی­پور، ط. عابدی جعفری، ح. خطیبیان، ن. (1391). سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمانها از طریق
یک مدل بلوغ توسعه یافته مدیریت دانش، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، (14)، 121-148.
دهدشتی شاهرخ، ز. احمدی، م. م. (1395). عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید برندهای لوکس. چشم انداز مدیریت بازرگانی. (25)، 69-88.
رقیبی، م. میناخانی، غ. (1390). ارتباط مدیریت بدن با تصویر بدنی و خودپنداره، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، (4). 72-81.
روحانی و. امیری، م. (1394) پیش‌بینی فراوانی مراجعه زنان جوان به آرایشگاه بر اساس عزت‌نفس، کمال‌گرایی و نگرش نسبت به ظاهر. زن و فرهنگ، 8 (28)، 59-73.
ساترلند، م. (1387). روانشناسی تبلیغات تجاری، تبلیغات تجاری و ذهن مصرف‌کننده. سینا قربانلو؛ تهران، انتشارات مبلغان.
طباطبایی نسب، س. م. پریش، ف. (1394). بررسی نگرش به تبلیغات مصرف‌کنندگان جوان. فصلنامه علمی-پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی. (13)، 1-23.
طباطبایی، م. ح، (1381). سنن النبی 2، حسین استاد ولی، تهران، پیام آزادی.
عبدالوند، م. ع. حسین زاده امام، ع. (1393). ارزیابی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر در پذیرش شخصیت‌های مشهور در برنامه‌های تبلیغاتی از دیدگاه مصرف‌کننده. مجله مدیریت بازاریابی. 9 (23)، 19-39.
فرهنگی، ع. (1394). مصرف بی‌رویه مواد آرایشی در ایرانم. فصل‌نامه فرهنگی اجتماعی. شماره (8).
فیض، د. عارفی، ا. کهیاری حقیقت، ا. (1395). تأثیر جذابیت افراد مشهور و اثربخشی تبلیغات. دو فصلنامه علمی-پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی. (16)، 185-209.
کاتلر، ف. (1391). مدیریت بازاریابی تجزیه‌وتحلیل، برنامه‌ریزی و اجرا و کنترل، مترجم: فروزنده، بهمن. انتشارات آموخته. 282-291.
کاتلر، ف. آرمستارانگ، گ. (1385). اصول بازاریابی، بهمن فروزنده؛ تهران، انتشارات آتروپات.
محبوبی، ط. (۱۳۹۳). بررسی رابطه خودپنداره شغلی، باورهای انگیزشی و فراشناخت با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره ششم، (21)، ۵۲-۳۴.
مجنونیان نوش آبادی، م. سعیدی، ح. چیت ساز، ش (1398). تأثیر خودپنداره فردی و حس نوستالژی بر نگرش و قصد توصیه و خرید مصرف‌کنندگان محصولات مواد غذایی. مجله مدیریت بازاریابی. شماره، (36).
هاشمی فر، س. ع. افروز، ص. برزگر ولیکچالی، ح. آقابایی، ع. بابامیر، ا. (1393). بررسی تجددگرایی و محرومیت نسبی در استفاده از لوازم‌آرایشی از دیدگاه دانشجویان، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان. (16)، 141-160.